Przejdź do menu Przejdź do treści

Prezentacje referatów pracowników Katedry SEM i zaproszonych gości.

Referent

Tytuł referatu

Data

dr Małgorzata Krzciuk

O estymatorach MSE predyktorów typu plug-in przy założeniu
liniowych modeli mieszanych ze skorelowanymi efektami losowymi

13.03.2024
Mgr Martyna KosińskaWybrane metody rozwiązywania
i zastosowania równań różniczkowych
w badaniach ekonomicznych
06.03.2024
Dr Anna Janiga-Ćmiel Badanie dystansów działalności przedsiębiorstw
w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej
oraz województwach Polski pod kątem wykorzystania
zasobów i kompetencji związanych z nowoczesnymi
technologiami
28.02.2024
Dr Złotoś MałgorzataO wykorzystaniu testów permutacyjnych w analizie wyników klasycznych planów eksperymentów24.01.2024
Dr Katarzyna Zeug-ŻebroNieliniowa przyczynowość Grangera między cenami gazu ziemnego i oleju opałowego a wybranymi kursami walutowymi10.01.2024
Dr Andrzej Wójcik

Wpływ pandemii covid-19 na rozwój wybranych regionów UE

13.12.2023
Dr Katarzyna WarzechaWizualizacja danych z wykorzystaniem PS IMAGO PRO - SPSS29.11.2023
Mgr Krzysztof Szymoniak-KsiążekWłasności wybranych strategii estymacji wartości globalnej wykorzystujących sekwencyjne stałokosztowe schematy losowania22.11.2023

Prof. dr hab. Janusz Wywiał,

dr inż. Tomasz Szkutnik

Bootstrap tests for unbiasedness of predictors

15.11.2023
dr inż. Grzegorz SitekRozkład sumy rozkładu normalnego i rozkładu gamma25.10.2023
mgr Złotoś Małgorzata

Zastosowanie metod planowania eksperymentów w badaniach ekonomicznych

18.10.2023
dr inż. Ewa Pośpiech Zastosowanie programu GeoGebra w nauczaniu matematyki na uczelni wyższej11.10.2023
dr Monika Miśkiewicz-Nawrocka Weryfikacja zastosowania metody TMAI doboru spółek do portfela inwestycyjnego w czasach „czarnych łabędzi”04.10.2023

mgr Klaudia Lenart

Wykrywanie anomalii z wykorzystaniem metod statystycznych i uczenia maszynowego

14.06.2023
dr Rafał Kucharski  Środowisko programistyczne Julia24.05.2023
dr Małgorzata KrzciukO własnościach predyktorów przy założeniu pewnych liniowych modeli mieszanych 17.05.2023
dr Anna Janiga-Ćmiel Analiza rozwoju społecznego województw w Polsce z uwzględnieniem okresu przed i w czasie pandemii Covid-19 w ujęciu dynamicznym.26.04.2023
Prof. UE dr hab. Tomasz ŻądłoWybrane algorytmy bootstrapowe w metodzie reprezentacyjnej i statystyce małych obszarów22.03.2023
Mgr Małgorzata ZłotośZastosowanie planowania eksperymentów w produkcji pelletu drzewnego01.03.2023

Prof. dr hab. Grzegorz Kończak,

Mgr Martyna Kosińska

O testowaniu istotności różnic w strukturach populacji na podstawie prób o małych liczebnościach22.02.2023
Dr Katarzyna Zeug-Żebro

Zależności przyczynowe między rynkiem metali a rynkiem akcji w obliczu zmian zachodzących we współczesnym świecie

25.01.2023
Prof. dr hab. Janusz WywiałGeneralisation of Singh and Srivastava’s sampling schemes providing unbiased regression estimators14.12.2022
Dr Andrzej WójcikAnalizy ekonometryczne z wykorzystaniem programu GRETL cz. 207.12.2022
Mgr Małgorzata KrzciukPodejście modelowe w statystyce małych obszarów i jego zastosowania w badaniach ekonomicznych30.11.2022
Dr Katarzyna WarzechaAnalizy ekonometryczne z wykorzystaniem programu GRETL23.11.2022
Mgr Krzysztof Szymoniak-Książek

O pewnej modyfikacji schematu zachłannego

09.10.2022
Mgr Martyna KosińskaUczestnictwo w kulturze przed oraz w trakcie pandemii COVID-1926.10.2022
Mgr Klaudia LenartZastosowanie Google Trends jako źródła danych w modelach statystycznych na przykładzie prognozowania stopy bezrobocia19.10.2022
Dr Tomasz SzkutnikOkreślanie wartości przedsiębiorstwa na podstawie  informacje ze sprawozdań finansowych 12.10.2022
Mgr Grzegorz SitekMetody wnioskowania statystycznego w audycie finansowym z wykorzystaniem mieszanek rozkładów prawdopodobieństwa08.06.2022
Mgr Tomasz Stachurski Wykorzystanie pakietu bibliometrix do analiz bibliometrycznych01.06.2022
Dr Ewa PośpiechZastosowanie modelowania wielokryterialnego do inwestowania na polskim rynku kapitałowym w warunkach pandemii – kontynuacja25.05.2022
Mgr Łukasz SrokaZastosowanie metod ekonometrycznych oraz metod uczenia maszynowego do analizy rynku metali przemysłowych18.05.2022
Dr Monika Miśkiewicz-NawrockaZastosowanie LHDI do oceny rozwoju ekonomiczno-społecznego w Polsce w latach 2005-201930.03.2022
Dr hab. Agnieszka Przybylska-Mazur, prof. UE

Znaczenie koordynowania polityki pieniężnej i fiskalnej w osiągnięciu stabilności cen 

19.01.2022
Dr hab. Anna Sączewska-Piotrowska, prof. UEBadanie zamożności dochodowej w Polsce12.01.2022
Prof. dr hab. Janusz Wywiał   

Estimation of mean on the basis of conditional simple random sample

https://stat.gov.pl/en/sit-en/issues-and-articles-sit/previous-issues/volume-17-number-3-september-2016/ 

15.12.2021
Mgr Magdalena Szopa   Wybrane aspekty analizy spektralnej szeregów czasowych   08.12.2021
Prof. dr hab. Janusz Wywiał On evaluation of sample size to test hypothesis on Benford’s distribution (doi: 10.26350/999999_000038)01.12.2021
Prof. UE dr hab. Tomasz Żądło, dr Rafał Kucharski  On pipsboot R package03.11.2021
Mgr Małgorzata ZłotośWybrane zastosowania metod planowania doświadczeń  20.10.2021
Dr Katarzyna Zeug-ŻebroBadanie poziomu cyfryzacji społeczeństwa informacyjnego w Europie13.10.2021
Dr Andrzej WójcikUdział państw UE w realizacji celów strategii Europa 202025.05.2021
mgr Krzysztof Szymoniak-Książek Własności estymatorów bazujących na metodach symulacyjnych19.05.2021
dr Tomasz SzkutnikTesty warunków skrajnych w instytucjach finansowych. Ograniczenia dla modeli ryzyka operacyjnego12.05.2021
dr Mateusz BaryłaMetody wykrywania oszustw finansowych oparte na prawie Benforda 05.05.2021
mgr Adam ChwilaMetody uczenia maszynowego w statystyce małych obszarów28.04.2021
Prof. dr hab. inż. Katarzyna StąporEvaluation of supervised classification algorithms21.04.2021
dr Ewa PośpiechZastosowanie modelowania wielokryterialnego do inwestowania na polskim rynku kapitałowym w warunkach pandemii 14.04.2021
mgr inż. Grzegorz Sitek Metody wnioskowania statystycznego w audycie finansowym z wykorzystaniem mieszanek rozkładów prawdopodobieństwa   07.04.2021
Prof. dr hab. Janusz Wywiał On Internet survey sampling 17.03.2021
mgr Tomasz Stachurski Metody estymacji i predykcji kwantyli w badaniach ekonomicznych10.03.2021
dr Monika Miśkiewicz-Nawrocka   Zastosowanie diagramu Czekanowskiego do oceny sytuacji finansowej niefinansowych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2020.03.03.2021
dr Rafał KucharskiPrzyspieszanie R  20.01.2021
dr Anna Janiga-Ćmiel Wykorzystanie równań różniczkowych liniowych o stałych współczynnikach do analizy zależności w badanym zjawisku - COVID-19 w krajach Europy.09.12.2020
dr hab. inż. Wojciech Gamrot, prof. UEPróbując zrozumieć kowidowe zgony.02.12.2020
dr hab. inż. Dariusz Mrozek, prof. PSTechnologie Big Data w obliczeniach naukowych18.11.2020
dr inż. Tomasz SzkutnikTworzenie pakietów w R  20.05.2020
mgr Dominika Polko-ZająćMetody porównywania populacji w badaniach ekonomicznych19.02.2020
mgr Tomasz StachurskiSzacowanie kwantyli z wykorzystaniem ocen funkcji dystrybuanty22.01.2020
Prof. dr hab. Janusz Wywiał, mgr inż. Grzegorz SitekOn influence of clustering population on estimation accuracy of population total15.01.2020
dr Ewa PośpiechAktywność zawodowa ludności według wieku w krajach Unii Europejskiej08.01.2020
dr Rafał KucharskiMakridakis Competitions or, the State of the Art of Forecasting in Social Setting11.12.2019
dr Monika Miśkiewicz-NawrockaWpływ zmian demograficznych na rozwój systemu opieki zdrowotnej w krajach UE04.12.2019
mgr Małgorzata  KrzciukOn EBLUP under some linear mixed model with correlated random effects27.11.2019
dr Katarzyna BudnyWielowymiarowe uogólnienia nierówności Czebyszewa20.11.2019
dr Anna Janiga-ĆmielZastosowanie zunifikowanej metody rozwiązywania równań różnicowych i różniczkowych liniowych13.11.2019
dr Andrzej WójcikPrognozowanie emisji gazów cieplarnianych przez wybrane kraje30.10.2019
dr Mirosław WójciakPróba prognozowania zjawisk gospodarczych z wykorzystaniem narzędzia Google trends23.10.2019
prof. UEK dr hab. Jerzy Marzec, dr Andrzej PisulewskiEfektywność polskich gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawach polowych - hierarchiczne stochastyczne modele graniczne (podejście bayesowskie)16.10.2019
mgr Krzysztof Szymoniak-KsiążekWłasności wybranych testów istotności w modelowaniu szeregów czasowych 02.10.2019
Prof. zw. dr hab. Janusz Wywiał, mgr inż. Grzegorz Sitek  

On variance of sample matrix eigenvalue. 

DOI: 10.1080/03610918.2019.1588315 

20.05.2019
dr Ewa PośpiechPortfele efektywne- zastosowanie podejścia wielokryterialnego i rozmytego27.03.2019
Prof. UE dr hab. Tomasz Żądło, mgr Adam Chwila  O liczbie iteracji w przypadku predykcji z wykorzystaniem EBP13.03.2019
dr Tomasz BąkSpatial sampling modyfied by model use27.02.2019
dr Monika Miśkiewicz-NawrockaZastosowanie charakterystyk teorii chaosu do budowy portfeli optymalnych. Analiza porównawcza16.01.2019
dr Adrianna Mastalerz-KodzisZastosowanie wykładnika Hursta oraz funkcji Höldera w modelu Blacka-Scholesa12.12.2018
dr Rafał Kucharski   04.12.2018
mgr Małgorzata KrzciukO empirycznych najlepszych predyktorach dla pewnej klasy liniowych modeli mieszanych28.11.2018
dr Anna Janiga-ĆmielAnaliza rozwoju gospodarczego Polski w latach 1958-200614.11.2018
mgr Tomasz BąkMetody losowania prób przestrzennych w badaniach ekonomicznych. (Obrona doktorska) 17.10.2018
Prof. UE dr hab. Tomasz Żądło Wykorzystanie pakietu SPSS w dydaktyce10.10.2018
mgr Michał MiłekMetody symulacyjne w analizie szeregów czasowych13.06.2018
mgr Tomasz StachurskiAnaliza Monte Carlo dokładności estymatorów mediany dla różnych planów losowania16.05.2018
mgr Małgorzata K. KrzciukOn some tests of correlation of random effects for linear mixed models25.04.2018
dr Katarzyna Ostasiewicz   Nierówności. Metody i problemy pomiaru   11.04.2018
mgr inż. Grzegorz SitekWnioskowanie statystyczne w audycie finansowym z wykorzystaniem mieszanek rozkładów prawdopodobieństwa 21.03.2018
dr Mirosław WójciakPrawdopodobieństwo subiektywne w analizie wyników badania foresight   06.03.2018
mgr Dominika Polko-ZającO porównywaniu populacji na podstawie dwóch zbiorów zmiennych21.02.2018

dr Katarzyna Zeug-Żebro 

Analiza ryzyka portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie wymiaru fraktalnego24.01.2018
dr Rafał KucharskiIndeks Giniego i indeks Robin Hooda Indeks Giniego i indeks Robin Hooda  17.01.2018
dr Anna Janiga-ĆmielAnaliza efektu zarażania w zakresie wybranej problematyki13.12.2017
dr Katarzyna WarzechaWykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych przez młodzież. Aspekty społeczno-ekonomiczne06.12.2017
mgr Małgorzata ZłotośO wykorzystaniu metod planowania eksperymentów czynnikowych w konstrukcji indeksów statystycznych      29.11.2017
dr Andrzej Wójcik Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w krajach Unii Europejskiej – jeden z celów zrównoważonego rozwoju29.11.2017
dr Monika Miśkiewicz-NawrockaZastosowanie największego Lapunowa i wykładnika Hursta do budowy portfela optymalnego15.11.2017
dr Ewa PośpiechZastosowanie metody TOPSIS w ujęciu rozmytym do selekcji walorów giełdowych25.10.2017
mgr Małgorzata Krzciuk  Podejście modelowe w statystyce małych obszarów i jego zastosowanie w badaniach ekonomicznych  18.10.2017
Dr hab. inż. Jacek Leśkow prof. Politechniki Krakowskiej Metody resamplingowe dla cyklostacjonarnych szeregów czasowych11.05.2017
mgr Michał Mierzwa (UPC Polska)Proces tworzenia modeli scoringowych z wykorzystaniem klasyfikacji CHAID    20.04.2017
mgr Tomasz Bąk  Metody losowania prób przestrzennych wykorzystywane w badaniach ekonomicznych. [pdf]  30.03.2017
dr inż. Tomasz Szkutnik

Cenzurowanie danych w bankowości.

Ryzyko operacyjne. [pdf] 

09.03.2017
dr Adrianna Mastalerz-Kodzis  Zastosowanie wykładnika Hursta i funkcji Höldera do modelowania zmienności szeregów czasowych oraz danych przestrzennych  19.01.2017

Prof. UE dr hab. Tomasz Żądło

O ocenie dokładności w statystyce małych obszarów

08.12.2016

 

Tematyka seminariów Katedry Statystyki

Referent

Tytuł referatu

Data

Mgr Małgorzata Krzciuk, Doktorantka w Katedrze Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

O metodach jackknife i bootstrap w estymacji błędów średniokwadratowych 

15 VI 2016

Prof. Enrico Fabrizi, Department of Business and Social Sciences, Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza, Italy 

Hierarchical Beta regression models for the estimation of poverty and inequality parameters in small areas 

24 V 2016

Dr Rafał Kucharski i prof. dr hab. Janusz Wywiał, 
Katedra Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach   

Próg rentowności dla sprzedaży niejednorodnej

18 V 2016

Mgr Angelina Rajda-Tasior, 
Doktorantka w Katedrze Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  

Prezentacja tematyki przygotowywanej rozprawy doktorskiej 

27 IV 2016

Prof. Rusłan Motoryn 
Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii 

Ukraińska Statystyka – Realia i Perspektywy

23 III 2016

Mgr Michał Miłek, 
Doktorant w Katedrze Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Prezentacja tematyki przygotowywanej rozprawy doktorskiej 

16 III 2016

Prof. Rusłan Motoryn 
Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii 

Rachunki narodowe

9 III 2016

Mgr Michał Miłek, 
Doktorant w Katedrze Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wykorzystanie metody Moving Block Bootstrap w prognozowaniu okresowych szeregów czasowych 

2 III 2016

Mgr Angelina Rajda-Tasior, Doktorantka w Katedrze Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

O monitorowaniu złożonych wielowymiarowych procesów 

16 XII 2015

Mgr Michał Miłek, 
Doktorant w Katedrze Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach    

Wykrywanie zmian strukturalnych w szeregach czasowych z wykorzystaniem metod symulacyjnych 

2 XII 2015

Mgr Grzegorz Sitek,  
Doktorant w Katedrze Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Estymacja parametrów regresji mieszanki dwuwymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa

28 X 2015

Prof. Angiola Pollastri, Department of Quantitative Methods, University of Milano-Bicocca 

Some applications of the distribution of the ratio of two correlated normal random variables

16 X 2015

Mgr Małgorzata Krzciuk,
Asystent w Katedrze Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

O estymatorach błędu średniokwadratowego w statystyce małych obszarów (On the simulation study of the properties of MSE estimators in small area statistics)

30 IX 2015

Dr inż. Wojciech Gamrot
Katedra Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Uwagi o problemach przestrzegania praw autorskich 

8 VII 2015

Mgr Tomasz Bąk
Doktorant w Katedrze Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Przestrzenne losowanie adaptacyjne wspierane krigingiem     

26 VI 2015

Dr  Agnieszka Kulawik,
Adiunkt w Zakładzie Metod Matematycznych w Ekonomii i Finansach, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Odporna estymacja parametrów wielowymiarowego rozkładu normalnego

10 VI 2015

Mgr Grzegorz Sitek
Doktorant w Katedrze Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Modelowanie płac za pomocą mieszanek rozkładów

22 IV 2015

Mgr Bartłomiej Janusz Doktorant w Katedrze Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wykorzystanie dodatkowych informacji w planowaniu i przeprowadzeniu badania audytowego

1 IV 2015

Mgr Dominika Polko
Doktorantka w Katedrze Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Metody porównywania populacji w badaniach ekonomicznych

26 XI 2014

Dr Rafał Kucharski
Asystent w Katedrze Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Ciągłość optymalnych strategii inwestycyjnych

29 X 2014

Mgr Małgorzata Szerszunowicz
Asystent w Katedrze Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Zastosowanie metod planowania eksperymentów 
w badaniach ekonomicznych

1 X 2014

Mgr Małgorzata Szerszunowicz
Asystent w Katedrze Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Planowanie eksperymentów - zarys tematyki planowanej rozprawy doktorskiej

12 VI 2014

Mgr Małgorzata Krzciuk
Doktorantka w Katedrze Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

O wpływie planu losowania na dokładność predyktora Royalla wartości globalnej w domenie w przypadku badania wielookresowego

V 2014

Mgr Magdalena Chmielińska
Doktorantka w Katedrze Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Ekonomiczne skutki zastosowania nieklasycznych metod statystycznych w procedurach kontroli jakości

III 2014

Mgr Grzegorz Sitek
Doktorant w Katedrze Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

O estymacji wartości przeciętnej zmiennej 
na podstawie danych gromadzonych drogą internetową

I 2014

Mgr Dominika Polko 
Doktorantka w Katedrze Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Porównywanie populacji

XII 2013

Mgr Małgorzata Krzciuk
Doktorantka w Katedrze Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

O uogólnionym modelu liniowym w statystyce małych obszarów

XI 2013

Mgr Tomasz Bąk
Doktorant w Katedrze Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Trójkątna metoda losowania adaptacyjnego

 

X 2013

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca