Referaty pracowników KTZ podczas 9. Konferencji Naukowej pt.: „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce”

W dniach 3-4 grudnia dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, dr Patrycja Klimas, mgr Dagmara Wójcik oraz mgr Patrycja Juszczyk z Katedry Teorii Zarządzania, uczestniczyły w 9. konferencji naukowej pt.: „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce”, organizowanej we Wrocławiu przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek wygłosiła referat pt. „Łączenie ilościowych i jakościowych metod analizy sieciowej w badaniach nad współpraca przedsiębiorstw - użyteczność, wyzwania i egzemplifikacja”, natomiast mgr Patrycja Juszczyk pt. „Strategia ekosystemu biznesu – relacje czy struktura?”

 

On December 3-4, Katarzyna Czernek-Marszałek, Patrycja Klimas, Dagmara Wójcik oraz Patrycja Juszczyk from the Management Theory Department took part in the 9th scientific conference on "Strategic management in theory and practice", organized by the Wroclaw University of Economics in Wroclaw. Katarzyna Czernek-Marszałek gave a speech on” "Combining quantitative and qualitative methods of network analysis in research on cooperation of enterprises - usability, challenges and exemplification", whereas Patrycja Juszczyk on: "Business ecosystem strategy – relationships or structure?"