Przejdź do menu Przejdź do treści

Współpraca naukowo-badawcza

Pracownicy Katedry trwale współpracują z kluczowymi europejskimi ośrodkami naukowo-badawczymi poprzez aktywną działalność w ramach

 • European Insitute for Advanced Studies in Management - www.eiasm.org

 • European Academy of Management - www.euram-online.org
  Obecnie prof. dr hab. Wojciech Czakon sprawuje funkcję vice Prezydenta EURAM odowiedzialnego za Strategic Interest Group, a także pełni rolę Krajowego Reprezentanta dla Poslki w stukturach EURAM'u...
  ... a tak profesor Czakon opowiada o EURAM'ie kliknij tutaj

 • Międzynarodowa Wspólnota Naukowo-Badawcza CENA - Coopetition Ecosystems Networks Alliances - dołącz do nas na www.cenacommunity.com

 

Letnie warsztaty dla młodych przedsiębiorców sektora ICT

Pracownicy KTZ działający pod kierownictwem prof. Wojciecha Czakona i reprezentujący Uniwerstytet Ekonomiczny w Katowicach zostali partnerami europejskiego projektu badawczego STARTIFY7:  A Team-Building, Thematically-Focused and Lean-Training Summer Academy System for Young Future ICT Entrepreneurs realizowanego w ramach programu Horyzonty 2020. 
Projekt ma na celu przeprowadzenie nowatorskich szkoleń, które pozwolą zwiększyć szanse młodych, europejskich przedsiębiorców rozpoczynających działalność w sektorze ICT.

Konsorcjum projektu STARTIFY7 obejmuje 11 partnerów z 8 krajów 

 • Uczelnie: The University of Sheffield, Associazione Trento RISE, Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg, University of Almeria, South East European Research Center, University of Economics in Katowice and University of Twente 
 • Przemysł/biznes: UnternehmerTUM GmbH, i4G SA - Incubation for Growth S.A, Europe Unlimited SA, European Confederation of Young Entrepreneurs AISBL 

Siedem Akademii Letnich w siedmiu różnych miastach Europy na przestrzeni dwóch kolejnych okresów letnich (tj. lato 2015 oraz 2016). Tematyka poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco: 

 • Sheffield (Cyfrowa opieka zdrowotna)
 • Trydent (Cyber-bezpieczeństwo)
 • Nürnberg (Systemy Cyber-fizyczne/Internet Przedmiotów) 
 • Almería (Symulacje przemysłowe) 
 • Saloniki (Zdigitalizowany transport) 
 • Katowice (Gry komputerowe i wideo)
 • Enschede (Społeczna przedsiębiorczość)

Aplikuj do tegorocznych letnich akademii w Almerii, Salonikach, Enschende oraz Katowicach! Więcej informacji można znaleźć, w krótkim opisie dostępnym tutaj, a także na stronie projektu Startify7 oraz na naszym Twitterze @startify7.

Szczegóły dotyczące Entrepreneurship Academy of Video Games organizowanej przez KTZ znajdziesz tutaj: http://startify7.eu/katowice

Nasze wsparcie dla Summer Academies 2015

W ramach projektu STARTIFY7 (http://www.startify7.eu/), który realizujemy wspólnie z partnerami zagranicznymi postanowiliśmy pomóc im w organizacji tegorocznych Summer Academies organizowanych w Trento, Shiefield oraz Nurenberg.

 

Trento Summer Academy
Sheffield Summer Adacemy
Nurnmerg Summer Academy

 Więcej informacji w zakładce Współpraca naukowo-badawcza

FRIDA Project

 

Projekt Fostering Regional Innovation Development through Anchors and Networks: a Cross Regional Comparison in an Evolving International Context (Wspieranie Innowacyjności Regionów poprzez Firmy Kotwice oraz Sieci: Porównanie Regionów w Zmieniającym się kontekście Międzynarodowym) realizowany był w ramach Nauk Społeczno-Ekonomicznych i Humanistycznych, obszar 8.2.2.: Regional, Territorial and Social Cohesion.
Strona internetowa projektu: www.fridaproject.eu

Lider projektu: Universita delli Studi w Bolonii
Konsorcjum badawcze: Universita delli Studi, Bolonia, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet w Kaiserslautern, Science and Technology Policy Research, Grenoble Applied Economics Laboratory, University of Catania oraz National Technical University of Ukraine.
Skład zespołu merytorycznego z ramienia UE  w Katowicach: Prof. UE dr hab. Wojciech Czakon (Kierownik projektu), prof. UE dr hab. Wojciech Dyduch oraz  dr Patrycja Klimas.

Cele projektu:

 • Ujawnienie głównych cech tzw. firm kotwic oraz zbadanie istoty wymiany pomiędzy nimi a lokalnymi przedsiębiorstwami
 • Mapowanie struktury relacyjnej klastrów regionalnych oraz wyłonienie głównych miar sieci, aby przeprowadzić międzyregionalne porównania cech relacyjnych
 • Wykorzystanie modeli statystycznych dla estymacji wpływu efektów sieci na osiągnięcia regionów
 • Analiza międzyregionalnych wzorców dostępu oraz interakcji.

Międzynarodowa Konferencja 5th Coopetition Strategy Workshop

W dniach 13-14 września 2012r. w budynku CiNIBA odbyła się międzynarodowa Konferencja 5th Coopetition Strategy Workshop współorganizowana z Europejskim Instytutem Zaawansowanych Badań nad Zarządzaniem (EIASM).

Rada Naukowa pod kierunkiem Prof. UE dr hab. Wojciecha Czakona (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Prof. Giovanni Battista Dagnino (Uniwersytet w Katanii) oraz Prof. Frederic Le Roy (Uniwersytet Montpellier I) wybrała do prezentacji 31 artykułów. Osiągnięto więc wskaźnik akceptacji na poziomie 70%, co odzwierciedla wysoką jakość zgłoszonych propozycji. 5th Coopetition Strategy Workshop zgromadził badaczy z 18 uniwersytetów Europy, Japonii i USA, a także praktyków z Nowej Zelandii i Peru - 84% referatów zostało wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych.

Program konferencji oddaje bieżące obszary badań nad koopetycją. Prezentacje uporządkowano w cztery bloki tematyczne, dotyczące:

 1. Rozwoju teorii koopetycji
 2. Innowacyjności
 3. Napięć menedżerskich i strategicznych
 4. Przesłanek, rezultatów i przebiegu procesu koopetycji.

Referaty prezentowane były w 12 równoległych sesjach, zorganizowanych w taki sposób, aby stymulować dyskusję oraz rozwój przedstawianych badań. Szczególnie warto podkreślić rolę dyskutanta, pełniącego formalną funkcję animatora dyskusji w każdej z sesji równoległych.

Odwiedź nas na Facebook: 5th WORKSHOP ON COOPETITION STRATEGY

 

Uczestnicy 5th Coopetition Workshop
Nominowani do nagrody Best Paper Award
Międzynarodowa dyskusja nad znaczeniem koopeycji
Prezentacja prof. UE dr hab. Wojciecha Czakona
Prezentacja mgr Patrycji Klimas
Doktoranci Zakładu Teorii Zarządzania podczas sesji plenarnej
Dołącz do nas

Nasi partnerzy