Przejdź do menu Przejdź do treści

Monografie

"Nowe media w międzykulturowej komunikacji społecznej na pograniczu polsko-czeskim" dr Pauliny Żmijowskiej

"Nowe media w międzykulturowej komunikacji społecznej na pograniczu polsko-czeskim" to pierwsza tego typu książka, opisująca wykorzystanie nowych mediów do tworzenia i wzmacniania dialogu międzykulturowego na pograniczu dwóch kultur: czeskiej i polskiej. Nie zabrakło w niej także wskazania dobrych praktyk komunikacyjnych, stanowiących wskazówki dla organizatorów wydarzeń międzykulturowych na innych pograniczach.

Kultura może stanowić rodzaju pomostu pomiędzy narodami (...) Współobecność przestrzenna nie zawsze musi wytwarzać pola współpracy. Książka pochyla się nad tymi przypadkami, które tego rodzaju relacje wypracowały - fragment recenzji dr hab. Bogusława Dziadzi, prof. UŚ

Autorką publikacji jest dr Paulina Żmijowska

Książka ukazała się nakładem Wyd. UE

"Zasobowe uwarunkowania zdolności internacjonalizacyjnej przedsiębiorstw. Wiedza. Relacje. Kultura"

Problematyka zasobowych uwarunkowań internacjonalizacji jest podejmowana bardzo często w artykułach naukowych, szczególnie w czasopismach zagranicznych, znacznie rzadziej zaś w Polsce, tym bardziej w formie monografii. Zdecydowanie brakuje w dyskursie bardziej pogłębionego, a zarazem kompleksowego ujęcia tych uwarunkowań, z odwołaniem się do teorii internacjonalizacji przedsiębiorstw jej klasycznym i współczesnym wymiarze w kontekście rozwoju zasobowej teorii firmy. Niniejsza monografia ma szansę wypełnić tę lukę i ukierunkować przyszłe badania empiryczne ku poszukiwaniu możliwości rozwoju zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa wspierających umiędzynarodowienie jego działalności i zdobycie silnej pozycji na rynku międzynarodowym. 

Autorkami publikacji są: prof. dr hab. Maja Szymura-Tyc, dr hab. Monika Sulimowska-Formowicz, prof. UE, dr Danuta Babińska

Książka ukazała się nakładem Wyd. UE

"Kompetencja relacyjna jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa we współpracy międzyorganizacyjnej" dr hab. Moniki Sulimowskiej-Formowicz

Sukces przedsiębiorstwa w kooperacji międzyorganizacyjnej / współpracy gospodarczej wymaga - między innymi - posiadania szczególnych kompetencji zarządzania relacjami. Kompetencje te tworzą kompetencję relacyjną, meta kompetencję, na którą składają się procedury i umiejętności cząstkowe organizacji budujące kompetencje niezbędne do prowadzenia procesu współpracy na wszystkich jego etapach.

Wyniki badań zaprezentowanych w monografii Moniki Sulimowskiej-Formowicz wskazują na pozytywny wpływ kompetencji relacyjnej (jako całości) na sukces przedsiębiorstwa w niekapitałowej kooperacji gospodarczej różnego typu (m.in. współpracy marketingowej) oraz na zróżnicowane znaczenie poszczególnych kompetencji składowych: wyboru partnera, planowania relacji, zarządzania wspólnymi czynnościami, integracyjnej, rozwiązywania problemów, zarządzania wiedzą i zarządzania efektywnością relacji.

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Difin.

"Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw. Podejście holistyczne" prof. dr hab. Mai Szymury-Tyc

Monografia Mai Szymury-Tyc poświęcona jest analizie powiązań między internacjonalizacją, usieciowieniem i innowacyjnością przedsiębiorstw i zawiera wyniki badań empirycznych prowadzonych w ramach projektu indywidualnego finansowanego przez NCN. Zawiera pogłębioną analizę podstawowych pojęć i podejść teoretycznych do kluczowych zagadnień oraz przegląd literatury obejmującej wyniki badań nad tymi powiązaniami. Bazę literaturową stanowią w 85 proc. pozycje anglojęzyczne, głownie z wiodących czasopism podejmujących te zagadnienia.

Transformacja polskiej gospodarki sprawia, że zarówno internacjonalizacja, jak i innowacyjność polskich przedsiębiorstw jest na niskim poziome i rozwija się od 25 lat wraz ze zmianą systemową. Jednocześnie cechą polskich przedsiębiorstw jest niechęć do współpracy prowadzącej do tworzenia powiązań sieciowych. Przeprowadzone badania empiryczne wskazują na istnienie związku między stopniem internacjonalizacji, stopniem usieciowienia i stopniem innowacyjności badanych przedsiębiorstw, gdzie usieciowienie pełni funkcję moderatora. Analiza jest prowadzona za pomocą analizy korelacji oraz analizy skupień pozwalających na wyodrębnienie czterech różnych typów zachowań przedsiębiorstw określonych przez stopień INT, NET i INN. W prowadzonych badaniach zastosowano podejście holistyczne do internacjonalizacji i innowacyjności, uwzględniające różne jej formy i typy oraz podejście eklektyczne do usieciowienia.

Zarówno zakres prowadzonej analizy, jak i przyjęte podejście metodologiczne są oryginalne nie tylko w Polsce, ale i w porównaniu do badań prowadzonych zagranicą, o czym autorka mogła się przekonać prezentując wyniki badania na wiodących konferencjach międzynarodowych (EIBA, AIB, IMP Group, EMAC).

Monografia ukazała się nakładem Wydawnictwa Difin.

"Sektor usług profesjonalnych - usieciowienie, umiędzynarodowienie i dyfuzja wiedzy" współautorstwa dr Danuty Babińskiej

Książka autorstwa Justyny Matysiewicz, Danuty Babińskiej i Sławomira Smyczka przedstawia wszechstronną i kompleksową charakterystykę sektora usług profesjonalnych w Polsce.

Autorzy podjęli próbę weryfikacji hipotezy głównej stanowiącej, że sektor usług profesjonalnych w Polsce podlega dużym zmianom, co może być przedstawione w postaci modeli teoretyczno‑opisowych procesu i zakresów internacjonalizacji, uwzględniających czynniki związane z adaptacją nowych struktur organizacyjnych oraz tworzenie i transfer wiedzy.

Przeprowadzono szczegółowe badania obejmujące krytyczną analizę literatury krajowej i zagranicznej oraz badania empiryczne z wykorzystaniem metod badań jakościowych. Ze względu na przedmiot badań, który stanowiła szeroko pojęta działalność zarządzania wiedzą sieciowych jednostek usług profesjonalnych wykorzystywana w procesie internacjonalizacji, badania objęły sieciowe jednostki usług profesjonalnych z branży medycznej, badawczej i doradztwa finansowego.

Efektem badań przeprowadzonych metodą wielorakiego studium przypadku są identyfikacja i opis dwóch modeli teoretyczno-opisowych na trzech badanych rynkach, uwzględniające usieciowienie, internacjonalizację oraz tworzenie i transfer wiedzy w organizacji usług profesjonalnych. Wykorzystane metody i procedury badawcze pozwoliły na uzyskanie wiarygodnego i wiernego opisu rzeczywistości.

Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Placet.

 

"Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa" prof. dr hab. Mai Szymury-Tyc

W pracy omówiono procesy tworzenia i podziału wartości opisywane przez współczesne modele przewagi konkurencyjnej, tj. model przewagi konkurencyjnej M. Portera, model przewagi konkurencyjnej opartej na zasobach i kompetencjach oraz model międzyorganizacyjnej przewagi konkurencyjnej opartej na relacjach. Przedstawiono rolę i znaczenie marketingu w procesie tworzenia i dostarczania wartości klientom. Poruszono także problematykę roli marketingu w procesie tworzenia wartości dla przedsiębiorstwa. W aneksach przedstawiono dorobek nowej ekonomii instytucjonalnej w zakresie formułowania współczesnych paradygmatów przedsiębiorstwa, rynku i konsumpcji, a także przykłady zarządzania procesem tworzenia i dostarczania wartości klientom, w którym uczestniczy wiele podmiotów tworzących zintegrowaną sieć marketingową.

Prace pod redakcją

"Journal of Business Research", Volume 69, Issue 9 - redakcja wydania specjalnego

Wydanie specjalne JBR pod redakcją Udo Wagnera i Mai Szymury-Tyc zawiera artykuły oparte na wybranych referatach zaprezentowanych podczas 5th i 6th European Marketing Academy Regional Conference, które miały miejsce na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (2014) oraz University of Vienna (Austria, 2015). Tematyka obu konferencji dotyczyła wyzwań stojących przed teorią marketingu na rynkach wschodzących, w tym rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Do publikacji w specjalnym wydaniu JBR zakwalifikowano 13 najlepszych artykułów. Artykuły te obejmują szeroki zakres zagadnień dotyczących marketingu na rynkach wschodzących, głównie rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Redaktorzy tego wydania wyodrębnili w nim problematykę: marketingu międzynarodowego, rynków wschodzących, innowacji, cen, zarządzania sprzedażą i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wydanie specjalne journala do pobrania pod linkiem.

"5th EMAC Regional Conference. Marketing Theory Challanges in Emerging Markets"

Opracowanie pod redakcją Mai Szymury-Tycto zbiór materiałów zgromadzonych podczas piątej edycji regionalnej konferencji naukowej European Marketing Academy, zorganizowanej w 2014 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowiach.

Tematyka zaprezentowanych w pracy abstraktów artykułów obejmuje teorię i badania z zakresu marketingu i pokrewnych subdyscyplin, z uwzględnieniem perspektywy rynków wschodzących, w tym regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Autorami prac są badacze z wiodących europejskich uczelni ekonomicznych, m. in. Rotterdam School of Management, Erasmus University (Holandia), Copenhagen Business School (Dania), Vienna University of Economics and Business (Austria), Bocconi University (Włochy), Freie Universität Berlin (Niemcy), University of Vienna (Austria), University of Ljubljana (Słowenia), Corvinus University of Budapest (Węgry). Wśród polskich autorów znaleźć można reprezentantów takich uczelni jak, m. in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Akademia Leona Koźmińskiego oraz nasza Uczelnia.

Relacja z konferencji pod linkiem.

Materiały do pobrania: pdf.

"International Marketing in Europe"

Podręcznik akademicki pod red. Mai Szymury‑Tyc stanowi doskonałe źródło wiedzy na temat koncepcji i zasad marketingu międzynarodowego realizowanych na rynkach europejskich, w szczególności w obszarze Jednolitego Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej. Adresowany jest przede wszystkim do studentów zarządzania, biznesu międzynarodowego oraz międzynarodowych stosunków ekonomicznych, ale również do praktyków działających lub chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Europy.

Książka zawiera podstawowe pojęcia i koncepcje związane z marketingiem międzynarodowym, wyjaśnia także zakres ich użycia w kontekście różnorodności krajów Europy. Opisany został wpływ integracji europejskiej na międzynarodowy rynek oraz koncepcje marketingowe. Omówiona została dynamika zmian europejskiego otoczenia marketingowego a także metodyka badań marketingowych na rynkach UE. Podjęto problemy segmentacji, pozycjonowania oraz tworzenia rynków docelowych, a także strategii wejść na poszczególne rynki europejskie. Również koncepcja marketingu-mix została omówiona w kontekście różnorodnych rynków Europy. Opisane strategie oraz narzędzia marketingowe zostały zilustrowane studiami przypadków, ułatwiającymi zrozumienie mechanizmów ich działania, a także wskazującymi źródło powodzenia lub porażki firm w Europie.

Podręcznik ukazał się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Do nabycia w Księgarni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a także w księgarni online PWN.

"International Marketing and Business in the CEE Markets"

Opracowanie pod redakcją Mai Szymury-Tyc zawiera artykuły badaczy zarówno z ośrodków zagranicznych - m. in. prof. Reinera Springera, prof. Jormy Larimo, dr. Arnolda Schuha, jak i krajowych - m. in. prof. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej, prof. Jana Wiktora, prof. Krzysztofa Fonfary.

Monografia o tematyce z obszarów marketingu i biznesu międzynarodowego składa się z trzech rozdziałów:

  • Międzynarodowe środowisko biznesowe na rynku europejskim,
  • Międzynarodowe strategie marketingowe dla rynków Europy Środkowo-Wschodniej,
  • Międzynarodowe strategie marketingowe firm z Europy Środkowo-Wschodniej.

W poszczególnych pracach podjęto problematykę m.in. wpływu traktatów, programów strategicznych i polityki podatkowej Unii Europejskiej na rynek wewnętrzny, uwarunkowań standaryzacji strategii marketingowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także kwestie związane zarządzaniem marketingowym, internacjonalizacją marek, outsourcingiem, marketingiem społecznie zaangażowanym w obliczu kryzysu klimatycznego oraz zrównoważonym rozwojem strategicznym.

Książka do nabycia na Amazon.com

"Journal of Economics & Management", Vol. 13 i Vol. 14 - redakcja numerów

W obu numerach journala pod redakcją Mai Szymury-Tyc i Danuty Babińskiej znalazły się artykuły zaprezentowane wcześniej na konferencji naukowej pt.:https://www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/kz/katedra-zarzadzania-miedzynarodowego/aktualnosci/article/konferencja-modele-internacjonalizacji-przedsiebiorstw-podstawy-teoretyczne-metodologiczne-i-rez.html "Modele internacjonalizacji przedsiębiorstw. Podstawy teoretyczne, metodologiczne i rezultaty badań", zorganizowanej w 2012 roku przez Katedrę Zarządzania Międzynarodowego. Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń zespołów badawczych, które w ostatnim okresie podejmowały lub podejmują badania dotyczące internacjonalizacji przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw polskich.

Relacja z konferencji w Aktualnościach.

Spis artykułów z numeru 13 i możliwość ich pobrania pod linkiem.

Spis artykułów z numeru 14 i możliwość ich pobrania pod linkiem.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3