Przejdź do menu Przejdź do treści

Publikacje pracowników Katedry

 1. Na pograniczu pomiędzy uniwersalnością, sytuacyjnością a konfiguracyjnością. W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, Nr 43, s. 425-433. Autorzy: J. Strużyna, M. Majowska.
 2. Ostrożne szacowanie wartości organizacji w oparciu o jakość zarządzania zasobami ludzkimi. W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009, Nr 534, s. 221-229. Autorzy: J. Strużyna, M. Majowska, T. Ingram.
 3. Sukces organizacji z perspektywy teorii ewolucji. W: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, Nr 534, s. 91-97. Autorzy: J. Strużyna, T. Ingram, M. Majowska.
 4. Strategie zarządzania wiedzą w wybranych przedsiębiorstwach  województwa śląskiego – wyniki badań empirycznych. W: Zeszyty naukowe UE Poznań, 2009, Nr 129, s. 213-219. Autorzy: G. Gruszczyńska-Malec, M. Rutkowska.
 5. Dwa sposoby radzenia sobie z dylematami wynagradzania pracowników. W: Zeszyty naukowe UE Poznań, 2009, Nr 129, s. 568-574. Autorzy: J. Strużyna, M. Majowska.
 6. Relations between customers, employees, and the Human Resource Management department: the evolutionary approach. W: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, Nr 2, s. 67-87. Autorzy: J. Strużyna, T. Ingram, M. Majowska.
 7. E. Czarnecka-Wójcik, M. Wójcik: Przywództwo i władza menedżerska: nowe idee, metody, praktyka, 2009.
 8. Rodzina a praca zawodowa kobiet w tradycyjnej społeczności śląskiej : rys społeczno-historyczny. W: Praca czy rodzina?: dylematy kobiet śląskich. Praca zbiorowa pod red. U. Swadźba. 2009, s. 10-21. Autorzy: K. Hoffmann.
 9. Rodzina w życiu współczesnych Ślązaczek. W: Praca czy rodzina?: dylematy kobiet śląskich. Praca zbiorowa pod red. U. Swadźba. 2009, s. 22-38. Autorzy: K. Hoffmann.
 10. Podejście konfiguracyjne w realizacji strategii restrukturyzacji z wykorzystaniem outplacementu. W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Praca zbiorowa pod red. A. Nalepka, A. Ujawry-Gil. 2009, s. 11-20. Autorzy: A. Pyszka.
 11. Total Responsibility Management (TRM) jako sposób na stworzenie firmy zrównoważonego rozwoju. W: Nowoczesność przemysłu i usług: konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami. Praca zbiorowa pod red. J. Pyka. 2009, s. 218-231. Autorzy: A. Pyszka. 
 12. Human Side of Learning - To Play or Not to Play. W: Journal of Intercultural Management, 2010, Vol. 2, March, s. 23-35. Autorzy: O. Flak, A. Pyszka.
 13. “Nowa kariera” i jej egzemplifikacje w postaci kariery proteuszowej i kariery bez granic. W: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, Nr 1, s. 9-20. Autorzy: M. Rutkowska.
 14. The dialectic perspective of remuneration strategy. W: Human Resource Management, 2010, Nr 6, s. 105-119. Autorzy: M. Majowska.
 15. Polityka wynagrodzeń w organizacji opartej na wiedzy. W: Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 2010, Nr 115, s. 472-480. Autorzy: M. Majowska.
 16. Relacje: wynagrodzenia a efektywność organizacji. W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2010, Tom XI, Nr 10, s. 163-174. Autorzy: M. Majowska, P. Ostrowski.
 17. Współpraca różnych funkcji biznesowych w procesie kształtowania marki i wizerunku pracodawcy: Rozważania teoretyczne i praktyka McDonald's Polska. W: Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu, 2010, Nr 136, s. 255-265. Autorzy: M. Majowska, E. Szczepankiewicz-Chmiel, M. Kantowicz-Gdańska.
 18. J. Bernais, J. Ingram, T. Krasnicka: ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania. Wydanie drugie zmienione i rozszerzone. Podręcznik akademicki, 2010.
 19. Wykorzystanie informatycznego narzędzia w procesowym zarządzaniu przedsiębiorstwem usługowym. W: Menedżer jakości. Podejście procesowe. Praca zbiorowa pod red. K. Lisiecka. 2010, s. 67-78. Autorzy: M. Bartoszewicz, K. Woś.
 20. Koncepcja konkurencyjności przedsiębiorstwa a społeczna odpowiedzialność biznesu. W: Nowoczesność przemysłu i usług. Modele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami. Praca zbiorowa pod red. J. Pyka. 2010, s. 149-163. Autorzy: O. Flak, A. Pyszka. 
 21. System zarządzania a dylematy etyczne menedżerów. W: Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa pod red. H. Bieniok, T. Kraśnicka. 2010, s. 182-199. Autorzy: O. Flak, A. Pyszka. 
 22. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach woj. śląskiego - wyniki badań empirycznych. W: Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem. Praca zbiorowa pod red. H. Jagoda, J. Lichtarski. 2010, s. 75-86. Autorzy: G. Gruszczyńska-Malec, M. Rutkowska.
 23. Dylematy w doborze metod badania organizacji. W: Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce. Praca zbiorowa pod red. A. Adamik, S. Lachiewicz. 2010, s. 153-171. Autorzy: O. Flak, A Pyszka.
 24. Kariera zawodowa a życie rodzinne w opinii młodych kobiet śląskich. W: Rodzina i praca. Między tradycją a współczesnością. Praca zbiorowa pod red. U. Swadźba, E. Budzyńska. 2010, s. 98-114. Autorzy: K. Hoffmann. 
 25. Kluczowe zasady zarządzania własnym sukcesem osobistym i zawodowym. W: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy. Praca zbiorowa pod red. T. Listwan, S.A. Witkowski. 2010, s. 68-80. Autorzy: H. Bieniok, K. Hoffmann
 26. Istota i znaczenie wypełniania roli coacha w organizacji. W: Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi. Praca zbiorowa pod red. S. Lachiewicz, A. Walecka. 2010, s. 244-257. Autorzy: M. Majowska, J. Musiał-Kądziela.
 27. Polityka personalna organizacji. Wymiar sprzeczności strategicznych. W: Człowiek w pracy i polityce społecznej. Praca zbiorowa pod red. J. Szambelańczyk, M. Żukowski. 2010, s. 174-186. Autorzy: M. Majowska, J. Strużyna.
 28. Wpływ uwarunkowań kulturowych na implementację strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Praca zbiorowa pod red. A. Nalepka, A. Ujawry-Gil. 2010, s. 156-171. Autorzy: A. Pyszka, M. Piłat.
 29. Kariera proteuszowa i kariera bez granic - wyniki badań empirycznych. W: Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa pod red. H. Bieniok, T. Kraśnicka. 2010, s. 217-224. Autorzy: M. Rutkowska.
 30. A concept for researching evolutionary changes in strategically managed organization. W: Management, 2011, vol. 15, nr 2, s. 198 -212. Autorzy: J. Strużyna, M. Majowska, K. Susabowska.
 31. Sukces organizacji - przegląd mierników i sposobów ich wykorzystania. W: Prace i Materiały Wydz. Zarz. UG, 2011, 4/2, s. 105-114. Autorzy: G. Gruszczyńska-Malec, W. Hładoń.
 32. Analiza i ocena wykorzystania technik manipulacji i indoktrynacji w szkoleniach wprowadzających do pracy. W: Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 2011, Nr 223, s. 313-321. Autorzy: J. Strużyna, K. Susabowska, M. Rogozińska.
 33. Praca zawodowa w systemie wartości jednostki w kontekście kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. W: Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 2011, Nr 223, s. 173-183. Autorzy: G. Gruszczyńska-Malec, K. Hoffmann.
 34. Dwójmyślenie w zarządzaniu - spojrzenie poza tradycyjny model zarządzania. W: Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu, 2011, nr 169, s. 77-88. Autorzy: O. Flak, A. Pyszka.
 35. Skuteczność zarządzania wiedzą - wskaźniki i sposoby pomiaru. W: Przegląd Organizacji, 2011, Nr 1, s. 20-23. Autorzy: G. Gruszczyńska-Malec, M. Rutkowska.
 36. Wykorzystanie sprzeczności w firmach do budowy dynamicznego modelu strategii CSR. W: Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 2011, Nr 220, s. 54-65. Autorzy: A. Pyszka. 
 37. CSR jako narzędzie pobudzania przedsiębiorstwa do poszukiwania innowacyjnego modelu działania. W: Współczesne Zarządzanie, 2011, Nr 4, s. 98-108. Autorzy: A. Pyszka.
 38. The Impact of Corporate Social Responsibility (CSR) on Companies' Competitiveness - Proposed Research Directions. W: Equilibrium, 2011, Vol.6, Iss.4, s. 39 - 52. Autorzy: O. Flak, A. Pyszka.
 39. A draft of a business model based on CSR. W: Business and Non-profit Organizations Fading Increased Competition and Growing Customers' Demands. Praca zbiorowa pod red. A. Nalepka, A. Ujwary-Gil. 2011, s. 103-122. Autorzy: O. Flak, A. Pyszka.
 40. The role of organizational culture in motivating innovative behavior. W: Organizational Relations as a key area of positive organizational potential. Praca zbiorowa pod red. M. Chodorek. 2011, s. 47-55. Autorzy: K. Hoffmann, M. Piłat.
 41. Applying Trompenaars typology of organizational culture to implementation of CSR strategy. W: Journal of Intercultural Management, 2011, Vol. 3, No. 2, s. 113-126. Autorzy: A. Pyszka, M. Piłat.
 42. In search of human resource management policies and practices in network organizations. W: Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers' demands. Praca zbiorowa pod red. A. Nalepka, A. Ujwary-Gil. 2011, s. 207-220. Autorzy: M. Majowska.
 43. Budowanie kompetencji absolwenta uniwersytetu. W: Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa nauki i biznesu. Praca zbiorowa pod red. K. Jędralska, J. Bernais. 2011, s. 171-186. Autorzy: G. Gruszczyńska-Malec, J. Strużyna.
 44. Zastosowanie metody J. J. Phillipsa w zakresie pomiaru efektywności szkoleń e-learningowych. W: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie – Tom I. Praca zbiorowa pod red. R. Knosala. 2011, s. 418-428. Autorzy: K. Hoffmann, M. Piłat.
 45. Metoda J.J. Phillipsa jako uniwersalne narzędzie oceny efektywności w programach zarządzania zasobami ludzkimi. W: Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi. Praca zbiorowa pod red. B. Urbaniak. 2011, s. 15-25. Autorzy: K. Hoffmann, M. Piłat.
 46. Wybrane współczesne metody zarządzania. W: Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej. Praca zbiorowa pod red. J. Gołuchowski, Z. Spyra. 2011, s. 137-157. Autorzy: M. Ingram.
 47. Wynagradzanie talentów. W: Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi. Praca zbiorowa pod red. T. Ingram. 2011, s. 85-95. Autorzy: M. Majowska.
 48. Specyfika zarządzania karierami talentów. W: Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi. Praca zbiorowa pod red. T. Ingram. 2011, s. 105-111. Autorzy: M. Rutkowska.
 49. Metoda badania spójności wytycznych ZZL w małych firmach. W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Praca zbiorowa pod red. S. Lachiewicz, K. Szymańska, A. Walecka. 2011, s. 124-138. Autorzy: J. Strużyna, M. Majowska.
 50. Rola audytu personalnego w zwiększaniu efektywności ZZL. W: Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi. Praca zbiorowa pod red. B. Urbaniak. 2011, s. 397-408. Autorzy: M. Majowska.
 51. Teoria ugruntowana a (polska) socjologia. Czy rewolucja?. W: Bunt i reforma. Praca zbiorowa pod red. G. Osika. 2011, s. 305-316. Autorzy: K. Susabowska.
 52. Kształtowanie postaw pracowniczych i zachowań z wykorzystaniem programowania neurolingwistycznego. W: Współczesne Zarządzanie, 2012 3/2012, s. 86-96. Autorzy: G. Gruszczyńska-Malec, M. Rutkowska.
 53. S. Steinerowska, I. Bieniek, T. Kosiek, B. Wojewoda (2012) Identyfikacja potrzeb życiowych i ocena jakości życia osób niepełnosprawnych [w:] A. Kuzior, J. Rąb (red.) Administracyjne i społeczne mechanizmy przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w perspektywie założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 77-101
 54. Próba identyfikacji wytycznych do praktyk ZZL w organizacjach sieciowych. W: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 1,  s. 11-28. Autorzy: M. Majowska.
 55. M. Majowska (2012) Podejście architektoniczne w badaniach nad strategicznym zarządzaniem zasobami ludzkimi, [w:] Metody badań problemów zarządzania strategicznego, R. Krupski (red.), Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Wałbrzych, s. 247-258.
 56. Kształtowanie postaw pracowników z wykorzystaniem programowania neurolingwistycznego. W: Współczesne Zarządzanie, 2012, 3/2012, s.78-86. Autorzy: G. Gruszczyńska-Malec, M. Rutkowska.
 57. G. Królik: Autoprezentacja. Jak się sprzedać pracodawcy, 2012.
 58. Mentoring and its meaning for HRD in all-consuming organization. W: Human Resource Development Research and Practice Across Europe. The future of HRD ‘ 2020 and beyond: challenges and opportunities. Praca zbiorowa pod red. R. Silva, E. Tomé. 2012, s. 92-101. Autorzy: K. Susabowska.
 59. Socially Responsible Innovations (SRI) - the Transactional Cost perspective. Chance for grow and development or loose of time and money? W: Business and Non-profit Organizations Fading Increased Competition and Growing Customers' Demands. Praca zbiorowa pod red. A. Nalepka, A. Ujwary-Gil. 2012, s. 57-72. Autorzy: A. Pyszka.
 60. Introductory diagnosis of management trainings on innovations. Part I. W: Innovation in Management and Production Engineering.Praca zbiorowa pod red. R. Knosala. 2012, s. 41-51. Autorzy: O. Flak, K. Hoffmann.
 61. Introductory diagnosis of management trainings on innovations. Part II W: Innovation in Management and Production Engineering.Praca zbiorowa pod red. R. Knosala. 2012, s. 52-62. Autorzy: O. Flak, K. Hoffmann.
 62. The role of social enterprise in a mixed economy of rural service provision W: Innovation in Management and Production Engineering.Praca zbiorowa pod red. R. Knosala. 2012, s. 467-478. Autorzy: S. Steinerowska.
 63. Twórczy potencjał w organizacji - wyzwania i bariery jego rozwoju. W: Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa pod red. P. Wachowicz. 2012, s. 55-64. Autorzy: G. Gruszczyńska-Malec, S. Steinerowska.
 64. Instytucjonalne determinanty wynagrodzeń. W: Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka.Praca zbiorowa pod red. P. Wachowiak. 2012, s. 191-200. Autorzy: M. Majowska.
 65. M. Majowska (2012) Teorie stosunków między organizacją a otoczeniem w badaniach nad problematyką zarządzania zasobami ludzkimi, Artykuł na przygotowany na międzynarodową konferencję „Współczesne nurty badawcze w naukach o zarządzaniu” w dniach 23-24 maja 2012 w Krakowie.
 66. M. Majowska (2012) Typy i źródła nacisków instytucjonalnych na rozwiązania płacowe w organizacji, [w:] T. Listwan, M. Stor (red.) Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Tom 1. Problemy zarządczo-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 250-260.
 67. M. Majowska (2012) W kierunku maksymalizacji efektywności organizacji – perspektywa uniwersalistyczna, sytuacyjna i instytucjonalna, [w:] T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz (red.), Efektywność – konceptualizacja i uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 221-231.
 68. Społecznie odpowiedzialne innowacje - konieczność czy moda?. W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Praca zbiorowa pod red. R. Knosala. 2012, s. 108-118. Autorzy: A. Pyszka.
 69. Wpływ społeczny czy manipulacja? Rozważania wokół moralności współczesnych liderów. W: Odpowiedzialny biznes i konsumeryzm wyzwaniem XXI wieku. Praca zbiorowa pod red. Ł. Karczewski, H. Kretek. 2012, s. 139-151. Autorzy: S. Steinerowska, I. Bieniek.
 70. Metodologia doboru próby do badań ilościowych. Założenia i realizacja. W: Kompetencje informacyjno-komunikacyjne i międzykulturowe w gospodarce. Od adaptacji do innowacji. Praca zbiorowa pod red. I. Sobieraj. 2012, s. 27-33. Autorzy: K. Susabowska, G. Badura.
 71. Human Resource Development, Sects, and Culture: Theoretical Basis for a Comparative Study. W: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, vol. 6, s. 13-30. Autorzy: K. Susabowska, E. Tomé.
 72. A. Pyszka (2013) Corporate social innovations as a source of the value creation (accepted abstract - 6000 words). Social economy on the move … at the crossroads of structural change and regulation, 4th CIRIEC International Research Conference on Social Economy, University of Antwerp, 2013.
 73. The quest for HRD in Poland. W: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, vol. 6, s. 89-107. Autorzy: K. Susabowska.
 74. Duchowość pogranicza między Kościołem a sektą, czyli o próbie klasyfikacji zjawiska. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, vol. 65, s. 405-412. Autorzy: K. Susabowska.
 75. K. Susabowska, E. Tomé (2013) HRD, sekty i kultura, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 6 (95), ss. 13-30, CD
 76. Tworzenie społecznie odpowiedzialnych innowacji (SOI) z perspektywy kosztów transakcyjnych. W: Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 2013. Autorzy: A. Pyszka.
 77. Intermentoring pokoleniowy jako metoda walki z konsekwencjami procesu starzenia się społeczeństwaw organizacjach. W: Współczesne Zarządzanie/Contemporary Management Quarterly, 2013, vol. 2, s. 159-168. Autorzy: M. Gojny, P. Zbierowski.
 78. K. Susabowska (2013) Na tropie polskiego HRD, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 6 (95), ss. 89-107, CD.
 79. K. Hoffmann (2013) Work in young Silesian women’s value-system [w:] U. Swadźba, D. Topinka (red.) Changes in social awareness on both sides of the border. Poland – the Czech Republic. Sociological reflections, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 80. M. Rutkowska (2013) Sukces w karierze zawodowej w opinii Polaków w świetle wyników badań empirycznych [w:] I. Bednarska-Wnuk, J. M. Michalak, I. Światek-Barylska (red.) Kierunki ewolucji zachowań organizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 81. M. Rutkowska (2013) Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi – recenzja pracy zbiorowej pod red. A. Miś, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, Nr 5.
 82. M. Majowska (2013) Instytucjonalne uwarunkowania zarządzania wynagrodzeniami, [w:] Tendencje w zarządzaniu. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne, V Forum Naukowe, UE Katowice, Katowice, s. 335-346.
 83. K. Hoffmann (2013) Kształtowanie kultury pracy w organizacji wyzwaniem dla współczesnych menedżerów [w:] M. Ochwat (red.) Świat na początku XXI wieku. Szanse, wyzwania i zagrożenia, Chorzowskie Studia Polityczne nr 6/2013, s. 297-310.
 84. K. Hoffmann (2013) Measuring HRM Effectiveness as a Challenge to Contemporary HRM Scientists (IHRM Context), “Edukacja ekonomistów i menedżerów”, Nr 3 (33), Wyd. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 85. The doubts and questions in POS theory. Milena Gojny. The 8th International Conference in Critical Management Studies. 10th - 12th July 2013. University of Manchester. Extending Limits of Neo-Liberal Capitalism.
 86. Znaczenie zaangażowania i intencji odejścia dla retencji pracowników w kontekście postrzeganego wsparcia organizacji (POS). W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Organizacja i Zarządzanie, 2013, vol. 1146 (51), s. 127-138. Autorzy: M. Gojny. 
 87. Studia nad relacją postrzegane wsparcie społeczne – zachowania obywatelskie w organizacji. Perspektywa społecznej teorii wymiany. W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, vol. 282, s. 97-106. Autorzy: M. Gojny.
 88. Przedsiębiorstwa społeczne w Wielkiej Brytanii - potencjał i możliwości działania. W: Ekonomia Społeczna, 2013, vol. 2/2013(7), s. 44-57. Autorzy: A. Steiner, S. Steinerowska. 
 89. H. Bieniok, G. Gruszyńska-Malec, G. Królik: Techniki kreatywnego myślenia. UE Katowice, 2013. 
 90. G. Gruszczyńska-Malec, M. Rutkowska: Strategie zarządzania wiedzą. Modele teoretyczne i praktyczne. PWE Katowice, 2013. 
 91. Revisiting Perceived Organizational Support. An analysis from symbolic interactionism approach. W: Managing to Make a Difference.British Academy of Management. 2013. Autorzy: M. Gojny.
 92. Corporate Social Innovation: How to Create Value by Doing the Right Things?. W: Business And Non-Profit Organizations Facing Increased Competition And Growing Customers’ Demands. Praca zbiorowa pod red. A. Nalepka, A. Ujwary-Gil. Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec (Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University). 2013. Autorzy: A. Pyszka.
 93. CSR i jego wpływ na koszty transakcyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi – wyzwania i korzyści dla organizacji. W: Zarządzanie ludźmi. Wybrane problemy. Praca zbiorowa pod red. H. Karaszewska. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. Autorzy: A. Pyszka.
 94. Uprzedzenia i stereotypy w postrzeganiu pracowników 50+  przez inne grupy wiekowe. W: Zarządzanie ludźmi. Wybrane problemy. Praca zbiorowa pod red. H. Karaszewska. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. Autorzy: G. Ruszczyńska-Malec, M. Rutkowska, M. Gojny.
 95. Czynniki kształtujące rozwój przedsiębiorstw społecznych w Polsce. W: Etyczny wymiar odpowiedzialnego biznesu i konsumeryzmu na początku XXI wieku. Praca zbiorowa pod red. L. karczewski, H. Kretek. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2013. Autorzy: S. Steinerowska, I. Bieniek.
 96. Pozyskanie i utrzymanie pracowników w przedsięwzięciach w fazie start-up. W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Praca zbiorowa pod red. Z. Wiśniewski. 2013, s. 395-403. Autorzy: M. Bartoszewicz.
 97. Spójność narzędzi ocen okresowych i założeń polityki personalnej. Tekto Productions. W: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, vol. 94/13, nr 5, s. 55-68. Autorzy: J. Strużyna, M. Bartoszewicz.
 98. Testy psychologiczne stosowane w ocenianiu pracowników. Szkic obrazu zmian. W: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, vol. 94/13, nr 5, s. 83-100. Autorzy: M. Gojny
 99. Impact Gap Profiler – narzędzie służące do diagnozy i rozwoju kompetencji oratorskich dla menedżerów W: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, vol.  95/13, nr 6, s.. Autorzy: M. Gojny
 100. Flak O., Pyszka A., Differences in Perception of the Participants Management Process and Its Real Trajectory, Journal of Entrepreneurship Management and Innovation (JEMI), Volume 9, Issue 4, 2013: 53-72
 101. E. Czarnecka-Wójcik, A. Wójcik, M. Wójcik (2013) Inteligencja przywódcza w biznesie [w:] G. Gruszczyńska-Malec (red.) Interdyscyplinarność badań naukowych wyzwaniem dla współczesnego zarządzania, SWSZ, Katowice
 102. Testy psychologiczne w polskich organizacjach. Analiza oferty. W: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, vol. 96/14, nr 1, s.. Autorzy: M. Gojny
 103. Adrian Pyszka, Michał Bartoszewicz (2014). Innowacyjność wymaga rutyn. Zastosowanie koncepcji Design Thinking w tworzeniu innowacji. [w:] H. Bieniok (red.), Innowacyjność współczesnych organizacji. Koncepcje i modele. Część I, Zeszyty Naukowe Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 183/14, ss. 230-242.
 104. G. Gruszczyńska-Malec, M. Rutkowska (2014) Refleksje nad paradoksami w procesie  motywacji do pracy [w:] H. Bieniok (red.) Innowacyjność współczesnych organizacji. Część I. Koncepcje i modele, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach "Studia Ekonomiczne" nr 183/14.
 105. G. Gruszczyńska-Malec, M. Rutkowska, M. Gojny (2014) Skuteczna motywacja pracowników w wieku 50+ w świetle wyników badań empirycznych [w:] J. Lichtarski, S. Nowosielski, G. Osbert-Pociecha, E. Tabaszewska-Zajbert (red.) Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2014
 106. G. Gruszczyńska-Malec, S. Steinerowska (2014) Znaczenie procesu dzielenia się wiedzą w kreowaniu zachowań przedsiębiorczych, Artykuł na Ogólnopolską Konferencję Naukową  n.t. „Przedsiębiorczość – perspektywą zmian” organizowaną przez Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania w Rzeszowie w dniach 8-9.09.2014
 107. E. Czarnecka-Wójcik, M. Wójcik (2014) Przedsiębiorczy liderzy współczesnych organizacji. Podejście podmiotowe. Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Przedsiębiorczość - perspektywą zmian”, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie, Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania w Rzeszowie. Rzeszów 8-9 września 2014
 108. M. Ingram (2014) Wybrane współczesne metody zarządzania [w:] J. Gołuchowski, Z. Spyra (red.), Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, Wydanie II uaktualnione i uzupełnione, CeDeWu, Warszawa
 109. M. Ingram (2014) Stymulatory zmian w zarządzaniu organizacją [w:] J. Gołuchowski, Z. Spyra (red.), Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, Wydanie II uaktualnione i uzupełnione, CeDeWu, Warszawa.
 110. M. Ingram (2014) Składniki systemu zarządzania podlegające zmianom [w:] J. Gołuchowski, Z. Spyra (red.), Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, Wydanie II uaktualnione i uzupełnione, CeDeWu, Warszawa.
 111. A. Pyszka (2014) Rola radnego dzielnicy z perspektywy kompetencji na przykładzie Miasta Zabrze, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej „Organizacja i zarządzanie”, z. 69 nr kol. 1906, s.87-106.
 112. M. Bartoszewicz, K. Susabowska (2014). Corporate human resource routines transfer in international company. An ERP implementation example. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6 (101/20140, ss. 67-83.
 113. A. Pyszka, Wychodząc poza CSR, czyli jak tworzyć wartość w relacji firmy z interesariuszami, wykorzystując hybrydowe łańcuchy wartości [w:] z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.) Społeczna odpowiedzialność organizacji. Diagnoza i doskonalenie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, s. 141-155.
 114. D. Gajda (2014) Rola innowacji w modelach biznesu [w:] H. Bieniok (red.) Innowacyjność współczesnych organizacji. Część I. Koncepcje i modele, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach "Studia Ekonomiczne" nr 183/14.
 115. S. Steinerowska, I. Bieniek (2014) Kompetencje międzykulturowe na mapie kompetencji zawodowych menedżera, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 75, Gliwice, s. 33-46
 116. Gojny-Zbierowska M. Postrzegane wsparcie organizacyjne. Analiza krytyczna. „Sukces w zarządzaniu kadrami różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim podejścia metody narzędzia problemy zarządczo-psychologiczne” Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (ISBN: 978-83-7695-497-4), 2014.
 117. Gojny-Zbierowska M. (2014) Intermentoring międzypokoleniowy jako metoda zarządzania zespołami zróżnicowanymi wiekowo. „Folia Oeconomica”, 2014.
 118. Gojny-Zbierowska M. (2015) Kształtowanie wysoce efektywnych systemów pracy (HPWS) poprzez praktyki ZZL. „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Uniwersytet Szczeciński”, 2015 r.
 119. Gojny-Zbierowska M. (2015) Postrzegane wsparcie organizacyjne a osobowość pracownika. Monografia "Zachowania Organizacyjne" Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, 2015 r.
 120. Gojny-Zbierowska M. (2015) Relacja postrzeganego wsparcia organizacyjnego (POS) z kontraktem psychologicznym. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2015 r.
 121. Gajda D (2015) Wpływ internacjonalizacji sportu na działalność profesjonalnych klubów sportowych, Zeszyty Naukowe Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 226/15
 122. Gruszczyńska-Malec G., Rutkowska M. (2015) STEREOTYPY W MOTYWACJI DO PRACY, Organizacja i Kierowanie, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 1 (166), 2015, s. 41-54
 123. Susabowska K. (2015). Systemy pomiaru efektywności zespołowej, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wydawnictwo UE w Katowicach, nr 230, ss. 26-35.
 124. Susabowska K. (2015). Pomiar efektywności zespołów w dynamicznym otoczeniu metodą SPOTLITE. „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wydawnictwo UE w Katowicach, nr 230, ss. 203-215.
 125. Rutkowska M., Susabowska K. (2015). Paradoks autonomii jednostki w samokierującym się zespole. „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wydawnictwo UE w Katowicach, nr 230, ss. 83-97.
 126. Gojny-Zbierowska M. (2015) Model High Performance Work Systems (HPWS). „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 230, ss. 55-70.
 127. Pyszka A. (2015) Istota efektywności. Definicje i wymiary. „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 230, ss. 13-25.
 128. Królik G. (2015) Rola zaufania w relacjach interpersonalnych jako determinanta efektywności zespołu. „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wydawnictwo UE w Katowicach, nr 230, ss. 71-82.
 129. Majowska M. (2015) Audyt personalny jako narzędzie usprawniające proces zarządzania zespołem pracowniczym. „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wydawnictwo UE w Katowicach, nr 230, 108-128.
 130. Gajda D. (2015) Zrównoważona karta wyników jako sposób pomiaru efektywności zespołów w organizacji. „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wydawnictwo UE w Katowicach, nr 230, ss. 129-145.
 131. Hoffmann K., Gajda D. (2015) Wskaźniki pomiaru efektywności pracy zespołowej. „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wydawnictwo UE w Katowicach, nr 230, ss. 146-164.
 132. Hoffmann K. (2015) Metoda ROI J.J. Philipsa w mierzeniu efektywności pracy zespołowej. „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wydawnictwo UE w Katowicach, nr 230, ss. 165-183.
 133. Gajda D. (2015) Wykorzystanie benchmarkingu w pomiarze efektywności pracy zespołowej. „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wydawnictwo UE w Katowicach, nr 230, ss. 184-203.
 134. Pyszka A. (2015) Modele i determinanty efektywności zespołu. „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 230, ss. 36-54.
 135. Gojny-Zbierowska M.(2015). The Use of Psychological Tests in Polish Organizations: Empirical Evidence. “International Journal of Social,Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering”, nr 9/12 (ISSN 1307-6892)
 136. Zbierowski P., Bratnicki M., Gojny-Zbierowska M. (2016). Well-being of entrepreneurs - International comparison based on gem data. British Academy of Management.
 137. Zbierowski P., Bratnicki M., Gojny-Zbierowska M. (2016). Well-being of entrepreneurs - International comparison based on gem data. British Academy of Management.External influence of early internationalization process - gem-based  evidence. British Academy of Magement.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3