Przejdź do menu Przejdź do treści

Wyjazdy zagraniczne

Procedura postępowania dla studentów wyjeżdżających na stypendium w ramach programów międzynarodowych

 

O stypendium w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się studenci, którzy:

 • osiągnęli średnią ze wszystkich poprzedzających semestrów na danym poziomie studiów nie niższą niż 3,5

 • nie przekroczyli sumy 12 miesięcy pobytu w ramach programu stypendialnego na każdym stopniu studiów. Wyjazdy na studia i praktyki sumują się.

UWAGA: Szczegółowe kryteria kwalifikacji dostępne są na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej 

https://www.ue.katowice.pl/jednostki/biuro-wspolpracy-miedzynarodowej/dzial-programow-miedzynarodowych/stypendia-dla-studentow/erasmus-wyjazdy-na-studia-do-krajow-programu/

Kontakt w sprawach związanych z wyjazdami Erasmus+:

dr Anna Kuzior - Prodziekan Kolegium Studiów

Przed wyjazdem:

KROK 1 Wstępna kwalifikacja

 1. Zapoznanie się studenta z listą uczelni partnerskich, kryteriami kwalifikacji oraz ofertą przedmiotów.

 2. Złożenie wniosku aplikacyjnego online  dostępnego na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej (BWM).

 3. Weryfikacja zarejestrowanych studentów – BWM przekazuje Prodziekanowi Kolegium Studiów listy zakwalifikowanych studentów w celu przekazania średniej ocen oraz udzielenia rekomendacji (pozytywnej, negatywnej, warunkowej).

 4. Ogłoszenie wyników zakwalifikowanych studentów do wyjazdu.

 5. Zatwierdzenie list zakwalifikowanych studentów przez Prorektora.

KROK 2 „Learning Agreement”

 1. Zakwalifikowany  student przygotowuje Porozumienie o Programie Studiów - „Learning Agreement” . Dokonuje wyboru przedmiotów za sumę 30 punktów ECTS, które zamierza studiować na uczelni przyjmującej i wpisuje je w tabelę A (LA- Before the mobility).

 2. Student konsultuje swój wybór z Prodziekanem Kolegium Studiów. Ustala przedmioty realizowane w trakcie stypendium oraz różnice programowe po powrocie. Zaleca się, aby przygotowując Learning Agreement wybierać przedmioty, które są zgodne lub zbliżone do kierunku i specjalności wybranej przez studenta na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (o ile umożliwia to oferta uczelni zagranicznej). Należy także przestrzegać zgodności stopnia kształcenia (I lub II stopień). Liczba punktów ECTS za wybrane przedmioty nie powinna być mniejsza niż 30 w jednym semestrze.

 3. W Tabeli B „LA- Before the mobility” student uzupełnia przedmioty, które zostaną mu uznane po powrocie ze stypendium:

 • Kierunkowe/Specjalnościowe, które mogą zostać zastąpione przedmiotami zagranicznymi ze względu na podobną zawartość merytoryczną i mogą zostać przepisane z oceną (jeśli student uzyska zgodę Prodziekana)

 • Swobodnego Wyboru, które zostaną zastąpione przedmiotami zagranicznymi
 1. Złożenie „Learning Agreement” Prodziekanowi Kolegium Studiów w celu zatwierdzenia.

 2. Przesłanie podpisanego przez studenta i Prodziekana „Learning Agreement” do uczelni partnerskiej z prośbą o akceptację i odesłanie podpisanego dokumentu.

 3. Przesłanie podpisanego przez wszystkie strony „Learning Agreement” do BWM.

 4. Przesłanie podpisanego przez wszystkie strony „Learning Agreement” do swojego opiekuna w Dziekanacie

Wzór Learning Agreement

Przewodnik jak wypełnić Learning Agreement

 

KROK 3 Dokumenty do złożenia w dziekanacie

 1. Złożenie w dziekanacie kopii zatwierdzonego „Learning Agreement”.
 2. Złożenie zaakceptowanego przez Prodziekana podania i wyznaczenie terminów egzaminów/zaliczeń w związku z wyjazdem. Ze względu na fakt, że semestr na uczelni zagranicznej może zaczynać się wcześniej niż na UE w Katowicach, wyjazd może przypaść na okres sesji egzaminacyjnej. W takim przypadku należy zwrócić się do Prodziekana z podaniem o wyznaczenie wcześniejszego lub późniejszego terminu sesji.

 3. W przypadku rezygnacji z wyjazdu należy ten fakt zgłosić osobiście w BWM, przedstawiając mail z wyjaśnieniem.

Podanie o indywidualny rozkład sesji

W trakcie wyjazdu:

Odbywając studia w ramach programu Erasmus+ student zobowiązany jest do:

 • sprawdzenia czy wszystkie objęte „Learning Agreement” przedmioty zostały uruchomione,
 • dokonania w terminie 1 miesiąca od daty początkowej pobytu na stypendium korekty w sekcji "Changes to the LA" w przypadku zmiany któregoś z przedmiotów wykazanych w „Learning Agreement” na Uczelni przyjmującej (z powodu nieuruchomienia przedmiotu, zmiany nazwy lub liczby punktów ECTS)

 • niezwłocznego przesłania mailem dokumentu „Changes to the LA” do Dziekanatu z kopią do BWM, w celu weryfikacji i akceptacji zmian przez Prodziekana.

Adres e-mail do kontaktu: opiekun kierunku w dziekanacie

Adres e-mail do BWM: erasmus@ue.katowice.pl

Po podpisaniu “Changes to the LA”, skan dokumentu zostanie odesłany studentowi celem przekazania go do podpisu Uczelni partnerskiej. Po otrzymaniu wszystkich podpisów student odsyła skan dokumentu do BWM.

Po powrocie:

 • Złożenie w BWM oryginału dokumentu potwierdzającego daty zrealizowania studiów za granicą „Certificate of Stay”, oryginału wykazu zrealizowanych przedmiotów na uczelni zagranicznej i uzyskanych punktach ECTS - „Transcript of Records” oraz oryginału/skanu sekcji Learning Agreement „Changes to the LA” (jeśli student dokonał zmian przedmiotów)
 • Złożenie w dziekanacie ww. dokumentów rozliczeniowych wydanych przez BWM (kopii „Certificate of stay”, oryginału/kopii „Learning Agreement”, oryginału/kopii „Changes to the LA”, oryginału wykazu „Transcript of Records”), celem zaliczenia studiów przez Prodziekana

 • Złożenie podania i przedstawienie Prodziekanowi sylabusa przedmiotu zaliczonego na uczelni zagranicznej w przypadku przedmiotów zaliczonych na uczelni zagranicznej, zgodnych z różnicami programowymi, które student ma obowiązek zaliczyć na UE i które maja zostać uznane z oceną,

 • Różnice programowe zaliczane są po powrocie w następnym semestrze (tj. w kolejnej sesji egzaminacyjnej). Wyjazd nie może jednak przedłużyć terminu zakończenia studiów.

Podanie o uznanie efektów uczenia się

Dołącz do nas

Nasi partnerzy