Przejdź do menu Przejdź do treści

Procedura postępowania dla studentów wyjeżdżających na stypendium w ramach programów międzynarodowych

O stypendium w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się studenci, którzy:

 • osiągnęli średnią ze wszystkich poprzedzających wyjazd semestrów na danym poziomie studiów nie niższą niż 3,5,
 • nie przekroczyli sumy 12 miesięcy pobytu w ramach programu stypendialnego na każdym stopniu studiów. Wyjazdy na studia i praktyki sumują się.

UWAGA: Szczegółowe kryteria kwalifikacji dostępne są na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej.

Kontakt w sprawach związanych z wyjazdami Erasmus+:
dr Anna Kuzior, Prodziekan Kolegium Studiów, z wyjątkiem studentów specjalności Mercuri i ARIMA

dr hab.  Justyna Ganassali, prof. UE, Dziekan Kolegium Studiów – studenci specjalności Mercuri,
dr Krystyna Mitręga – Niestrój, Prodziekan Kolegium Studiów – studenci specjalności ARIMA

Przed wyjazdem

KROK 1 Wstępna kwalifikacja

 1. Student zapoznaje się  z listą uczelni partnerskich, kryteriami kwalifikacji oraz ofertą przedmiotów.
 2. Student składa wniosek aplikacyjny online  dostępny na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej (BWM).
 3. BWM dokonuje weryfikacji zarejestrowanych studentów – BWM przekazuje do Dziekanatu Kolegium Studiów a następnie do Prodziekanana Kolegium Studiów listy zakwalifikowanych studentów odpowiednio w celu ustalenia średniej ocen oraz udzielenia rekomendacji (pozytywnej, negatywnej, warunkowej).
 4. Po uzyskaniu informacji o rekomendacjach, BWM dokonuje w systemie rekrutacyjnym przydzielania studentów do uczelni. Kryterium kwalifikacji stanowi średnia ocen. Studentowi może zostać przydzielona wybrana uczelnia lub uczelnia losowa, jeśli średnia ocen nie pozwala na zakwalifikowanie do instytucji wybranej na etapie rekrutacji.
 5. BWM wysyła mailową informację do studentów o przydzielonej uczelni z prośbą o jej akceptację bądź odrzucenie.
 6. Ostatecznej kwalifikacji na wyjazd dokonuje Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+, a następnie listę zakwalifikowanych studentów zatwierdza Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej.

KROK 2 „Online Learning Agreement”

 1. Zakwalifikowany  student przygotowuje Porozumienie o Programie Studiów - Online Learning Agreement (OLA) uzgadniając je z dziekanem lub właściwym prodziekanem (jak wskazano wyżej). Przygotowanie OLA wiąże się z wyborem przedmiotów, które student będzie realizował w trakcie studiów odbywanych za granicą. Wybrane przedmioty powinny gwarantować realizację efektów uczenia się określonych dla kierunku, na którym student studiuje w UEKat oraz 30 punktów ECTS.
 2. Studentowi studiów pierwszego stopnia rekomenduje się wybór przedmiotówz oferty uczelni partnerskiej przygotowanej dla tego stopnia studiów.
 3. Student studiów drugiego stopnia wybiera przedmioty z oferty uczelni partnerskiej kierowanej tylko do studentów studiów drugiego stopnia.
 4. Student wybiera przedmioty, których dotychczas nie realizował w trakcie studiów.
 5. Student może wybierać zajęcia oferowane przez uczelnię partnerską, które dają możliwość realizacji efektów uczenia się określonych w programie studiów dla semestru, w którym studiuje za granicą oraz dla semestrów kolejnych.
 6. Wybrane przedmioty student wpisuje w części Study Programme at the Receiving Institution (Tabela A).
 7. W części OLA – Recognition at the sending institution (Tabela B) student wpisuje przedmioty wybrane z oferty uczelni partnerskiej, wskazując konkretne przedmioty kierunkowe lub specjalnościowe (jeśli efekty uczenia się są zgodne), które nimi zastąpi a w przypadku pozostałych przedmiotów  do wyboru wpisuje „elective”.

  UWAGA:
  W związku z tym student jest zobowiązany do skontaktowania się z egzaminatorem i przedstawienia do oceny zgodności efektów uczenia się  sylabusa przedmiotu, który zamierza realizować w uczelni partnerskiej. Po uzyskaniu pisemnej zgody egzaminatora, student przedstawia stosowny dokument (potwierdzenie) dziekanowi/ prodziekanowi.

  Tych samych ustaleń należy dokonać w Centrum Języków Obcychw przypadku, gdy student wybiera w uczelni partnerskiej lektoraty zgodnez programem studiów w UEKat.
  Przedmioty do wyboru zatwierdza  dziekan/prodziekan, student nie konsultuje wyborów z osobami prowadzącymi zajęcia.
  Przewodnik jak wypełnić Online Learning Agreemen
   
 8. Po dokonaniu uzgodnień, student przygotowuje ostateczną wersję OLA, który następnie zatwierdzany jest przez dziekana/ prodziekana.
 9. Po zaakceptowaniu umowy przez wszystkie strony, student przesyła wygenerowany z systemu OLA do BWM.

Adres e-mail do BWM: outgoing.erasmus@uekat.pl
Zaakceptowany dokument student przesyła również do  swojego opiekuna w dziekanacie

KROK 3 Dokumenty do złożenia w dziekanacie

 1. Student przesyła do opiekuna semestru w dziekanacie kopię zatwierdzonego OLA. 
 2. Jeżeli wyjazd do uczelni partnerskiej ma miejsce  przed rozpoczęciem sesji zaliczeniowej/ egzaminacyjnej lub w jej trakcie, student składa do dziekana/ prodziekana podanie z prośbą o wyznaczenie wcześniejszego lub późniejszego terminu zaliczeń/ egzaminów (maksymalnie do końca następnej sesji poprawkowej).
 3. W przypadku rezygnacji z wyjazdu student zgłasza  ten fakt w BWM, przesyłając mail z wyjaśnieniem.

Podanie o indywidualny rozkład sesji

W trakcie wyjazdu

Odbywając studia w ramach programu Erasmus+ student zobowiązany jest do:

 1. Sprawdzenia czy wszystkie objęte OLA przedmioty zostały uruchomione.
 2. Dokonania w terminie do 4 tygodni od daty początkowej pobytu na stypendium korekty w sekcji "Changes to the LA" w przypadku zmiany któregoś z przedmiotów wykazanych w OLA  na Uczelni przyjmującej (z powodu nieuruchomienia przedmiotu, zmiany nazwy lub liczby punktów ECTS). Dokonując zmian student wypełnia tabele Exceptional changes to Table A oraz Exceptional changes to Table B.
 3. Po zaakceptowaniu OLA  przez wszystkie strony student odsyła dokument w formacie PDF do BWM.

Po powrocie

 1. Student składa w BWM oryginał dokumentu potwierdzającego daty zrealizowania studiów za granicą „Certificate of Stay”, oryginał wykazu zrealizowanych przedmiotów na uczelni zagranicznej i uzyskanych punktów ECTS - „Transcript of Records” oraz dokument w formacie PDF „Changes to the LA” (jeśli student dokonał zmian przedmiotów).
  link do dokumentów rozliczeniowych
 2. BWM po otrzymaniu kompletu dokumentów, przesyła je do Dziekanatu.
 3. Student składa do dziekana/ prodziekana: podanie o uznanie efektów uczenia się, „Transcript of Records”, uzgodniony OLA wraz ze zmianami.
  Podanie o uznanie efektów uczenia się
 4. Jeśli przedmioty zaliczone za granicą są uznane jako przedmioty do wyboru, student składa podanie o anulowanie wcześniejszych wyborów.
 5. Jeśli student nie złożył wcześniej podania o wyznaczenie nowych terminów zaliczeń/egzaminów, w których nie uczestniczył przebywając na stypendium, składa je niezwłocznie po powrocie. Przedmioty wymagające uzupełnienia student zalicza w kolejnej sesji.   Wyjazd nie może jednak przedłużyć terminu zakończenia studiów co oznacza, że student wyjeżdzający w ostatnim semestrze studiów musi zakończyć sesje i złożyć pracę dyplomową./ magisterską do 30 września (do 31 marca w przypadku kierunku Logistyka).

  Podanie o indywidualny rozkład sesji
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3