Przejdź do menu Przejdź do treści

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Zgodnie z art. 220 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczyna się za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej (www.rdn.gov.pl).

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Ekonomicznych w Katowicach regulują:

 - Uchwała nr 122/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 19 września 2019 roku w przedmiocie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

- Uchwała nr 25/2020/2021 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 26 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 122/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 19 września 2019 roku

- Uchwała nr 79/2022/2023 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 29 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę nr 122/2018/2019 z dnia 19 września 2019 roku w przedmiocie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (z późn. zm.)

Zasady zwrotu kosztów postępowania reguluje:

Zarządzenie nr 168/21 z dnia 9 grudnia 2021 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie zwrotu kosztów z tytułu przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego osobom niebędącym nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Zarządzenie nr 20/23 z dnia 23 lutego 2023 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zmieniające zarządzenie Nr 168/21 z dnia 9 grudnia 2021 roku

Zarządzanie nr  98/23 z dnia 14 września 2023 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zmieniające zarządzenie Nr 168/21 z dnia 9 grudnia 2021 roku

 ETAPY POSTĘPOWANIA

1. Wniosek w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego należy złożyć do Rady Doskonałości Naukowej (RDN) według wymagań umieszczonych na stronie https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitowanego.html

2. Po otrzymaniu wniosku z RDN Komitet naukowy w terminie 4 tygodni, podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, komitet naukowy zwraca wniosek do RDN. 

3. Komitet naukowy, w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania informacji o członkach komisji habilitacyjnej wyznaczonych przez RDN, powołuje komisję habilitacyjną.

Komisja składa się z:

1) 4 członków, w tym przewodniczącego i 3 recenzentów wyznaczonych przez RDN;

2) 2 członków posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, zatrudnionych na Uniwersytecie, w tym sekretarza;

3) recenzenta posiadającego stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz aktualny dorobek naukowy i uznaną renomę, w tym międzynarodową, niebędącego pracownikiem Uniwersytetu.

4. Po powołaniu komisji habilitacyjnej Komitet naukowy przekazuje dokumentację do recenzji. Recenzenci w terminie 8 tygodni od dnia doręczenia im wniosku, oceniają czy osiągnięcia naukowe osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego odpowiadają wymaganiom określonym w art. 219 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) i przygotowują recenzje.

5. Po wpłynięciu wszystkich recenzji Komisja habilitacyjna przeprowadza kolokwium habilitacyjne. O terminie przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego zawiadamia się kandydata co najmniej 2 tygodnie przed datą kolokwium.

6. Po zakończeniu kolokwium Komisja habilitacyjna podejmuje uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i przekazuje ją, w terminie 6 tygodni od otrzymania recenzji komitetowi naukowemu wraz z uzasadnieniem i dokumentacją postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

7. Na podstawie uchwały Komisji habilitacyjnej komitet naukowy nadaje stopień naukowy doktora habilitowanego albo odmawia jego nadania. 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3