Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Zgodnie z art. 220 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce postępowanie w  sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczyna się za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej.
Szczegółowe informacje w zakresie wymagań dokumentacyjnych składanych wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego znajdują się stronie www.rdn.gov.pl w zakładce Postępowanie habilitacyjne.

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Ekonomicznych w Katowicach regulują:

 - Uchwała nr 122/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 19 września 2019 roku w przedmiocie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

- Uchwała nr 25/2020/2021 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 26 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 122/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 19 września 2019 roku