Przejdź do menu Przejdź do treści

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na Uniwersytecie Ekonomicznych w Katowicach regulują:

Zasady zwrotu kosztów postępowania reguluje:

Zarządzenie nr 168/21z dnia 9 grudnia 2021 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie zwrotu kosztów z tytułu przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego osobom niebędącym nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Zarządzenie nr 20/23 z dnia 23 lutego 2023 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zmieniające zarządzenie Nr 168/21 z dnia 9 grudnia 2021 roku

Zarządzenie nr 98/23 z dnia 14 września 2023 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zmieniające zarządzenie Nr 168/21 z dnia 9 grudnia 2021 roku

Zasady ogólne

Stopień doktora nadaje się osobie, która (art. 186 ust. 1 Ustawy Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce):

 1. Posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;
 2. Uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
 3. Posiada w dorobku co najmniej:
  • 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b,
   lub
  • 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, albo rozdział w takiej monografii, lub
  • dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu;
 4. Przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską;
 5. Spełniła inne wymagania określone w Uchwale nr 123/2019/2020 (z póżn. zm.) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w przedmiocie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. 

Zgodnie z art. 179 ust 8 Ustawy Przepisy wprowadzające Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1669 z późn. zm.) w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych. (egzamin z języka nowożytnego lub certyfikat - wykaz certyfikatów z Rozporządzenia MNiSW z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora)

W postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2021 r. do osiągnięć, o których mowa w:

 1. art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a, zalicza się także artykuły naukowe opublikowane:
  • w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
  • przed dniem 1 stycznia 2019 r. - w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów,
 2. art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. a tej ustawy, zalicza się także monografie naukowe wydane przez:
  • wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
  • jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy;

Zgodnie z art. 179 ust. 6 Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn.zm.)

WYKAZY CZASOPISM:

 

WYKAZY WYDAWNICTW:

 

Procedura - TRYB EKSTERNISTYCZNY

Etapy postępowania:

Wyznaczenie promotora

Kandydat składa wniosek o wyznaczenie promotora/promotora pomocniczego wraz z:

 1. Koncepcją rozprawy doktorskiej 
 2. Kwestionariuszem osobowym
 3. Oświadczeniem kandydata na promotora
 4. Oświadczeniem o zapoznaniu się z Zarządzeniem Rektora nr 168/2021
 5. Dokumentem poświadczającym uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego
 6. Dokumentem poświadczającym znajomość nowożytnego języka obcego, innego niż język ojczysty, potwierdzony certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczający znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;  w przypadku braku dokumentu zostanie wyznaczony egzamin potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie biegłości językowej B2
 7. Oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych - Klauzula

Weryfikacja efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK
(dokumenty należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej)

Przed złożeniem wniosku o wszczęcie należy przystąpić do weryfikacji efektów uczenia się (Wniosek o przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji)

Komisja weryfikuje efekty uczenia się na podstawie:

 • dokumentów złożonych,
 • egzaminu z zakresu dyscypliny nauki, w której będzie nadawany stopień doktora,
 • egzaminów dodatkowych pozwalających zweryfikować efekty uczenia się, które nie zostały potwierdzone na podstawie przedłożonych dokumentów.

Wszczęcie postępowania

 1. Z wnioskiem o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia kandydat składa następujące dokumenty:
  1. 6 egzemplarzy rozprawy doktorskiej w wersji papierowej;
  2. streszczenie rozprawy doktorskiej w j. polskim i angielskim w wersji papierowej;
  3. 2 egzemplarze płyty CD lub pendrive zawierające rozprawę doktorską i streszczenia
   w j. polskim i angielskim);
  4. pozytywna opinia promotora/ów;
  5. kwestionariusz osobowy;
  6. wykaz dorobku naukowego;
  7. dokument poświadczający posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego lub posiadanie dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy, dające prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa wydająca go uczelnia, albo dokumenty poświadczające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy;
  8. dokumenty poświadczające uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK;
  9. dokument poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego, innego niż język ojczysty, potwierdzony certyfikatem lub egzaminem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczający znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
  10. oświadczenie o przebiegu wcześniejszego przewodu doktorskiego/postępowania o nadanie stopnia doktora (jeśli dotyczy);
  11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie pracy;
  12. oświadczenie o oryginalności pracy;
  13. oświadczenie dotyczące zgody na udostępnienie rozprawy w Repozytorium;
  14. raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego;
  15. oświadczenie o finansowaniu postępowania przez kandydata/instytucję (jeśli dotyczy);
  16. oświadczenie o współautorstwie (jeśli dotyczy);
  17. oświadczenie o zapoznaniu się z Zarządzeniem Rektora nr 168/2021 (dotyczy pracowników UE)
  18. kopia publikacji.
 2. Komitet Naukowy podejmuje uchwałę o wyznaczeniu 3 recenzentów rozprawy spośród osób niebędących pracownikami UE Katowice oraz uczelni instytutu PAN, instytutu badawczego, instytutu międzynarodowego, Centrum Łukasiewicz albo instytutu Sieci Łuksiewicz, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora). Recenzenci zobowiązani są do przesłanie recenzji w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania wniosku o jej sporządzenie
 3. Komitet Naukowy powołuje komisję doktorską.

Dopuszczenie do obrony doktorskiej

 1. Komitet po zapoznaniu się rozprawą doktorską, opinią promotora oraz recenzjami wydaje postanowienie w sprawie dopuszczenia lub o odmowie dopuszczenia Kandydata do publicznej obrony (co najmniej dwie recenzje powinny być pozytywne); wyznacza termin i miejsce obrony doktorskiej;
 2. Termin obrony nie może być wyznaczony wcześniej niż 30 dni od udostępnienia w BIP rozprawy doktorskiej wraz z jej streszczeniem oraz recenzji.

Obrona doktorska

Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej.

Komisja doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz uchwałę zawierającą projekt decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora w celu przedstawienia jej właściwemu Komitetowi Naukowemu.

Nadanie stopnia

Komitet Naukowy nadaje stopień naukowy lub odmawia jego nadania w drodze decyzji administracyjnej.

Jeżeli przynajmniej w jednej recenzji wniesiono o wyróżnienie rozprawy oraz komisja doktorska sformułowała wniosek o jej wyróżnienie, to Komitet Naukowy po podjęciu decyzji o nadaniu stopnia doktora rozpatruje wniosek o wyróżnienie rozprawy listem gratulacyjnym.

Procedura - DOKTORANCI STUDIÓW DOKTORANCKICH (studia rozpoczęte przed r.a. 2019/2020)

Zgodnie z art. 179 ust. 7 Ustawy Przepisy wprowadzające Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1669 z późn. zm.) w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.

Weryfikacja efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK
(dokumenty należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej)

 

Przed złożeniem wniosku o wszczęcie należy przystąpić do weryfikacji efektów uczenia się (Wniosek o przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji)

Komisja weryfikuje efekty uczenia się na podstawie:

 • dokumentów złożonych
 • egzaminu z dyscypliny, w której jest nadawany stopień

Zgodnie z art. 179 ust 8 Ustawy Przepisy wprowadzające Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1669 z późn. zm.) w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych (wykaz certyfikatów z Rozporządzenia MNiSW z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora)

Wyznaczenie promotora = wszczęcie postępowania

wnioskiem o wyznaczenie promotora kandydat składa następujące dokumenty:

 1. Koncepcja rozprawy doktorskiej
 2. Wykaz dorobku naukowego
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Dokument poświadczający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego
 5. Dokumenty poświadczające uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8. PRK
 6. Dokument poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego (jeśli dotyczy)
 7. Oświadczenie o przebiegu wcześniejszego przewodu doktorskiego/postępowania o nadanie stopnia doktora (jeśli dotyczy)
 8. Zaświadczenie ze studiów doktoranckich
 9. Oświadczenie o zapoznaniu się z Zarządzeniem Rektora nr 168/2021
 10. Kopia publikacji
 11. Opinie dwóch samodzielnych pracowników nauki (w tym kandydata na promotora)
 12. Oświadczenie kandydata na promotora

Złożenie pracy

 1. Wymagane dokumenty:
  1. 6 egzemplarzy rozprawy doktorskiej w wersji papierowej;
  2. streszczenie rozprawy doktorskiej w j. polskim i angielskim w wersji papierowej,;
  3. 2 egzemplarze płyty CD lub pendrive zawierające rozprawę doktorską i streszczenia
   w j. polskim i angielskim);
  4. pozytywna opinia promotora/ów;
  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie pracy;
  6. oświadczenie o oryginalności pracy;
  7. oświadczenie dotyczące zgody na udostępnienie rozprawy w Repozytorium;
  8. raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego;
  9. oświadczenie o współautorstwie (jeśli dotyczy);
 2. Komitet Naukowy podejmuje uchwałę o wyznaczeniu 3 recenzentów rozprawy spośród osób niebędących pracownikami UE Katowice oraz uczelni instytutu PAN, instytutu badawczego, instytutu międzynarodowego, Centrum Łukasiewicz albo instytutu Sieci Łuksiewicz, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora). Recenzenci zobowiązani są do przesłanie recenzji w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania wniosku o jej sporządzenie 
 3. Komitet Naukowy powołuje komisję doktorską. 

Dopuszczenie do obrony doktorskiej

 1. Komitet po zapoznaniu się rozprawą doktorską, opinią promotora oraz recenzjami wydaje postanowienie w sprawie dopuszczenia lub o odmowie dopuszczenia Kandydata do publicznej obrony (co najmniej dwie recenzje powinny być pozytywne); wyznacza termin i miejsce obrony doktorskiej;
 2. Termin obrony nie może być wyznaczony wcześniej niż 30 dni od udostępnienia w BIP rozprawy doktorskiej wraz z jej streszczeniem oraz recenzji.

Obrona doktorska

Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej.

Komisja doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz uchwałę zawierającą projekt decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora w celu przedstawienia jej właściwemu Komitetowi Naukowemu.

Nadanie stopnia

Komitet Naukowy nadaje stopień naukowy lub odmawia jego nadania w drodze decyzji administracyjnej.

Jeżeli przynajmniej w jednej recenzji wniesiono o wyróżnienie rozprawy oraz komisja doktorska sformułowała wniosek o jej wyróżnienie, to Komitet Naukowy po podjęciu decyzji o nadaniu stopnia doktora rozpatruje wniosek o wyróżnienie rozprawy listem gratulacyjnym.

Procedura - DOKTORANCI SZKOŁY DOKTORSKIEJ

Wyznaczenie promotora odbywa się w ramach Szkoły Doktorskiej (regulamin Szkoły Doktorskiej)

Wszczęcie postępowania

 1. Rozpoczęcie procedury w sprawie nadania stopnia doktora następuje poprzez złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.
  Do wniosku kandydat zobowiązany jest dołączyć:
  1. 6 egzemplarzy rozprawy doktorskiej w wersji papierowej;
  2. streszczenie rozprawy doktorskiej w j. polskim i angielskim w wersji papierowej,;
  3. 2 egzemplarze płyty CD lub pendrive zawierające rozprawę doktorską i streszczenia
   w j. polskim i angielskim);
  4. pozytywna opinia promotora/ów;
  5. kwestionariusz osobowy;
  6. wykaz dorobku naukowego;
  7. dokument poświadczający posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego lub posiadanie dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy, dające prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa wydająca go uczelnia, albo dokumenty poświadczające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy;
  8. dokumenty poświadczające uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK -  (zaświadczenie o ukończeniu Szkoły Doktorskiej z przebiegiem studiów)
  9. dokument poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego, innego niż język ojczysty, potwierdzony certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczający znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
  10. oświadczenie o przebiegu wcześniejszego przewodu doktorskiego/postępowania o nadanie stopnia doktora (jeśli dotyczy);
  11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie pracy;
  12. oświadczenie o oryginalności pracy;
  13. oświadczenie dotyczące zgody na udostępnienie rozprawy w Repozytorium;
  14. raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego;
  15. oświadczenie o współautorstwie (jeśli dotyczy);
  16. oświadczenie o zapoznaniu się z Zarządzeniem Rektora nr 168/2021
  17. kopia publikacji
 2. Komitet Naukowy podejmuje uchwałę o wyznaczeniu 3 recenzentów rozprawy spośród osób niebędących pracownikami UE Katowice oraz uczelni instytutu PAN, instytutu badawczego, instytutu międzynarodowego, Centrum Łukasiewicz albo instytutu Sieci Łuksiewicz, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora). Recenzenci zobowiązani są do przesłanie recenzji w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania wniosku o jej sporządzenie
 3. Komitet Naukowy powołuje komisję doktorską.    

Dopuszczenie do obrony doktorskiej

 1. Komitet po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opinią promotora oraz recenzjami wydaje postanowienie w sprawie dopuszczenia lub o odmowie dopuszczenia Kandydata do publicznej obrony (co najmniej dwie recenzje powinny być pozytywne); wyznacza termin i miejsce obrony doktorskiej;
 2. Termin obrony nie może być wyznaczony wcześniej niż 30 dni od udostępnienia w BIP rozprawy doktorskiej wraz z jej streszczeniem oraz recenzji.

Obrona doktorska

Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej.

Komisja doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz uchwałę zawierającą projekt decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora w celu przedstawienia jej właściwemu Komitetowi Naukowemu.

Nadanie stopnia

Komitet Naukowy nadaje stopień naukowy lub odmawia jego nadania w drodze decyzji administracyjnej.

Jeżeli przynajmniej w jednej recenzji wniesiono o wyróżnienie rozprawy oraz komisja doktorska sformułowała wniosek o jej wyróżnienie, to Komitet Naukowy po podjęciu decyzji o nadaniu stopnia doktora rozpatruje wniosek o wyróżnienie rozprawy listem gratulacyjnym.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3