Jednostki organizacyjne administracji i samodzielne stanowiska pracy


Biuro Zarządzania Kadrami
Dyrektor 7163

Dział Obsługi  Kadrowej - Nauczycieli Akademickich 7161
Dział Obsługi Kadrowej - Nauczycieli Akademickich    7051
Dział Rozwoju Kadr 7061
Dział Planowania Polityki Zarządzania Kadrami 7185
Dział Obsługi Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi 7160
Dział Obsługi Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi    7060
Stanowisko Obsługi Spraw Socjalnych 7162
Dział Obsługi Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi    7062
Centrum Badań i Rozwoju
Dyrektor 7033
Z-ca Dyrektora 7032
Kierownik Działu Badań Ekspertyz i Kolsuntingu 7333
Dział Badań,Ekspertyz i Kolsuntingu
7335
Kierownik Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
7337
Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
7339
Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
7731
Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
7738
Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
7749
Samodzielne Stanowisko d/s Rozwoju i Awansu Naukowego 7200
Stanowisko d/s Kontroli Wewnętrznej 7165
Audyt Wewnętrzny 7156
Centrum Kariery i Współpracy z Absolwentami 7354
7074
Dział Planowania Dydaktyki 7549
Biuro Monitoringu, Analiz i Przedsiębiorczości 7031
Biuro Dydaktyki
Dyrektor 7119
Z-ca Dyrektora 7109
Biuro Strategii i Jakości Kształcenia
Dział Doskonalenia Jakości Kształcenia 7153
Dział Edukacji

7118

7317

Promocja 7016
Promocja 7014
Biuro Internacjonalizacji i Akredytacji
Dyrektor 7139
Biuro 7154
Biuro Zarządzania Dydaktyką
Dział Rekrutacji 7152 7158
Dział Planowania Dydaktyki 7549
Stanowisko ds. Pomoc Materialnej i Spraw Socjalnych  Studentów  7121
Rekrutacja Studia Podyplomowe 7012
Biuro Współpracy Międzynarodowej
Dyrektor Biura 7124
Dział Mobilności Międzynarodowej
Kierownik 7389
Dział 7385
7381
7388
Dział Programów Międzynarodowych
Kierownik 7386
Dział 7023
7024
7122
7124
Biuro Badań i Projektów Naukowych
Kierownik 7235
Zespół ds. Rozwoju Potencjału Badawczego Uczelni 7236

Zespół ds. Krajowych Projektów Badawczych
Dział
Dział

7384
7383
7387
Biuro Rektorskie
Dział Nowych Mediów 7120
Dział Nowych Mediów 7013
Dział Nowych Mediów 7010
Grafik 7027
Dział Ochrony Informacji Niejawnych  7188
Specjalista ds.obronnych Pełnomocnik Informacji Niejawnych 7088
Centrum Historii i Tradycji Akademickich

32 786 50 62

Dział Parametryzacji 7717
Dział Parametryzacji 7718
Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia 7478
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych 7961
Biuro Organizacyjno Kancelaryjne
Dyrektor 7068
Kancelaria Główna 7164
fax 7189
Punkt Kancelaryjny "N" 7064
Archiwum Główne 7169
Archiwum "N" 7029
Związek Zawodowy "Solidarność" 7229
Związek Zawodowy ZNP 7232
Biuro Regulacji Wewnętrznych
Dyrektora 7059
Biuro 7159
Biuro 7065
Biuro 7168
Biuro 7057
Dział Radców Prawnych

7166

7066

7056 N

Stanowisko ds. BHP i P.Poż. 7167
Biuro Zamówień Publicznych
Kierownik 7502
Biuro 7108
7499
Biuro Techniczne
Dyrektor Biura 7130
Z-ca Dyrektora 7132
Inspektor  ds.nadzoru elektrycznego  7133
Inspektor  ds. nadzoru instalacji sanitarnych 7135
Inspektor ds.  nadzoru inwestorskiego  branża budowlana 7138
Specjalista ds.telekomunikacji 7444
Obsługa techniczna dydaktyki 7600
Obsługa techniczna dydaktyki 7607 "N"
Biuro Gospodarki Majątkiem
Biuro

7046
7047
fax. 7048

Biuro Logistyki
Dyrektor 7145
Biuro 7143 Fax
Biuro 7144
Biuro 7146
Magazyn Główny

7148

Administratorzy Obiektów
 Budynku B,C,CNTI 7141
 Budynku A, E, L, F R 7234
 Budynku N 7834
 Rybnik 32 4329859
Dział Finansowo-Księgowy
Z-ca Kwestora 7175
Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami
Dział Windykacji - Kierownik
Dział
Dział
Dział
Dział
7173
7968
7653
7179
7315
7170
Dział Finansowy 7117
Dział Finansowy 7072
Kasa 7177
Dział Księgowości i Kosztów
Kierownik 7176
Dział 7178
7187
Dział Płac
Kierownik 7183
Dział


Umowy cywilno-prawne

Ubezpieczenia Społeczne
7180
7080
7081
7184
7149
7268
Dział Inwentaryzacji
Kierownik 7181
Dział 7182
Dział Analiz
Kierownik 7071
Dział 7070
Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa 7174