Jednostki organizacyjne administracji i samodzielne stanowiska pracy


Biuro Zarządzania Kadrami
Dyrektor 7163
Dział Obsługi  Kadrowej - Nauczycieli Akademickich 7161
Dział Obsługi Kadrowej - Nauczycieli Akademickich    7051
Dział Obsługi Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi 7160
Dział Obsługi Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi    7060
Stanowisko Obsługi Spraw Socjalnych 7162
Dział Obsługi Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi    7062
Biuro Rozwoju Kadr
Dyrektor Biura 7086
Biuro 7185
Biuro 7061
Centrum Badań i Rozwoju
Dyrektor 7033
Z-ca Dyrektora 7032
Kierownik Działu Badań Ekspertyz i Kolsuntingu 7333
Dział Badań,Ekspertyz i Kolsuntingu
7335
Kierownik Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
7337
Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
7339
Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
7731
Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
7738
Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
7749
Stanowisko d/s Kontroli Wewnętrznej 7165
Stanowisko d/s Audyt Wewnętrznego 7156
Centrum Kariery i Współpracy z Absolwentami 7354
7074
Biuro Monitoringu, Analiz i Przedsiębiorczości 7031
Biuro Zarządzania  Jakością Kształcenia
Dyrektor 7747
Biuro 7015
Dział Planowania Dydaktyki 7549
Dział Planowania Dydaktyki 7539
Dział Jakości 7153
Biuro Dydaktyki
Dyrektor 7119
Kierownik 7109
Dział Edukacji 7118
Dział Edukacji 7121
Dział Edukacji 7020
Biuro Internacjonalizacji
Dyrektor 7139
Biuro 7154
Biuro Współpracy Międzynarodowej
Dyrektor Biura 7124
Dział Mobilności Międzynarodowej
Kierownik 7389
Dział 7385
7381
7388
Dział Programów Międzynarodowych
Kierownik 7386
Dział 7023
7024
7122
7124
Biuro Doskonałości Naukowej
Dyrektor 7202
Kierownik 7235

Dział Pozyskiwania i Realizacji Projektów

7236

Dział Badań Naukowych
Dział
Dział

7384
7383
7387
Centrum Marketingowe
Dyrektor 7045
Dział Komunikacji         Kierownik 7120
Dział Komunikacji 7644
Dział Komunikacji 7013
Dział Komunikacji 7008
Dział Komunikacji 7010
Dział Promocji 7014
Dział Promocji 7027
Dział Rekrutacji 7012
Dział Rekrutacji 7058
Dział Rekrutacji 7152
Dział Rekrutacji 7011
Dział Ochrony Informacji Niejawnych  7188
Dział Ochrony Informacji Niejawnych 7088
Ośrodek Historii i Tradycji U.E. w Katowicach

32 786 50 62

Dział Parametryzacji 7717
Dział Parametryzacji 7718
Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia 7478
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych 7961
Biuro Organizacyjno Kancelaryjne
Dyrektor 7068
Kancelaria Główna 7164
fax 7189
Punkt Kancelaryjny "N" 7064
Archiwum Główne 7169
Archiwum "N" 7029
Związek Zawodowy "Solidarność" 7229
Związek Zawodowy ZNP 7232
Dział Radców Prawnych
Koordynator 7166
Radca Prawny 7056
Radca Prawny 7059
Radca Prawny 7066
Stanowisko ds. BHP i P.Poż. 7167
Biuro Zamówień Publicznych
Kierownik 7502
Biuro 7108
Biuro 7497
Biuro 7499
Biuro Techniczne
Dyrektor Biura 7130
Z-ca Dyrektora 7132
Inspektor  ds.nadzoru elektrycznego  7133
Inspektor  ds. nadzoru instalacji sanitarnych 7135
Inspektor ds.  nadzoru inwestorskiego  branża budowlana 7138
Specjalista ds.telekomunikacji 7444
Obsługa techniczna dydaktyki 7600
Obsługa techniczna dydaktyki 7607 "N"
Biuro Gospodarki Majątkiem
Biuro

7046
7047
fax. 7048

Biuro Logistyki
Dyrektor 7145
Biuro 7143 Fax
Biuro 7144
Biuro 7146
Magazyn Główny

7148

Administratorzy Obiektów
 Budynku B,C,CNTI 7141
 Budynku A, E, L, F R 7234
 Budynku N 7834
 Rybnik 32 4329859
Dział Finansowo-Księgowy
Z-ca Kwestora 7175
Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami
Dział Windykacji - Kierownik
Dział
Dział
Dział
Dział
7173
7968
7653
7179
7315
7170
Dział Finansowy 7117
Dział Finansowy 7072
Kasa 7177
Dział Księgowości i Kosztów
Kierownik 7176
Dział 7178
7187
Dział Płac
Kierownik 7183
Dział


Umowy cywilno-prawne

Ubezpieczenia Społeczne
7180
7080
7081
7184
7149
7268
Dział Inwentaryzacji
Kierownik 7181
Dział 7182
Dział Analiz
Kierownik 7071
Dział 7070
Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa 7174