Zadania Kwestor

  • prowadzenia rachunkowości Uniwersytetu,
  • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym,
  • dokonywania wstępnej kontroli kompletności oraz rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.