Przejdź do menu Przejdź do treści

Regulamin mediacji

 1. Mediację prowadzi się w siedzibie organów uprawnionych do skierowania sprawy do mediacji albo w lokalu mediatora.
 2. Po otrzymaniu pisma o skierowaniu sprawy do mediacji albo pisma z prośbą o mediacje mediator:
  • niezwłocznie nawiązuje kontakt ze stronami mediacji oraz ustala termin i miejsce spotkania z każdą ze stron;
  • przeprowadza z każdą ze stron mediacji, w dogodnym dla niej miejscu i czasie, indywidualne lub wspólne spotkania wstępne, podczas których wyjaśnia cele i zasady mediacji, informuje o możliwości cofnięcia zgody na uczestniczenie w mediacji aż do jej zakończenia, odbiera od stron mediacji zgodę na uczestniczenie w mediacji, jeżeli nie została ona wcześniej wyrażona;
  • przeprowadza spotkanie mediacyjne z udziałem stron mediacji, w miejscu i czasie dla nich dogodnym;
  • pomaga w sformułowaniu treści ugody.
 3. Jeżeli nie jest możliwe bezpośrednie spotkanie stron mediacji, mediator może przeprowadzić mediację w sposób pośredni (on-line, mailowo) przekazując każdej ze stron mediacji informacje, propozycje i stanowisko dotyczące zawarcia ugody i jej treści, zajmowane przez drugą stronę.
 4. Po przeprowadzeniu mediacji mediator sporządza pisemne sprawozdanie z jej wyników (ale nie przebiegu) i przedstawia je podmiotowi zlecającemu mediację. Do sprawozdania dołącza się ugodę podpisaną przez strony mediacji i mediatora, jeżeli została zawarta.
 5. Mediację przeprowadza się w terminie określonym przez rektora, rzecznika dyscyplinarnego albo komisję podmiot kierujący sprawę do mediacji. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek mediatora, termin ten może zostać przedłużony o czas niezbędny do zakończenia mediacji.
 6. W przypadku mediacji prowadzonej na wniosek pracownika, doktoranta i studenta czas jej trwania zależy od stron postępowania.

Kontakt w celu ustalenia spotkania: mediator.akademicki@ue.katowice.pl

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3