Przejdź do menu Przejdź do treści

Zapisy dotyczące RODO

zawarte w Statucie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

 

 1. Przetwarzanie przez Kasę Zapomogowo-Pożyczkową przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, zwaną dalej „KZP”, danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych związanych z członkostwem w KZP, w tym gromadzeniem wkładów członkowskich oraz udzielaniem pomocy materialnej w formie pożyczek lub zapomóg, a także dochodzeniem związanych z nimi praw lub roszczeń, następuje na podstawie zgody udzielonej w formie oświadczenia członka KZP, osoby uprawnionej lub poręczyciela.
 2. KZP przetwarza dane osobowe:
  •  1) członka KZP obejmujące:
   • a) imię (imiona) i nazwisko,
   • b) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało,
   • c) adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej,
   • d) stan cywilny oraz ustrój majątkowy,
   • e) stan zdrowia,
   • f) otrzymywane wynagrodzenie lub zasiłek;
  • 2) osoby uprawnionej obejmujące dane, o których mowa w pkt 1 lit. a–c;
  • 3) poręczyciela obejmujące dane, o których mowa w pkt 1 lit. a–d.
 3. KZP może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczenia lub zaświadczenia.
 4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych wydane przez Zarząd. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy oraz ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 5. KZP przetwarza dane osobowe, o których mowa w ust. 2:
  • 1) pkt 1 – od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, do upływu 10 lat od dnia ustania członkostwa;
  • 2) pkt 2 – od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, do upływu 5 lat od dnia wypłaty wkładu członkowskiego;
  • 3) pkt 3 – od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, do upływu 5 lat od dnia spłaty poręczanej pożyczki.
 6. Upływ terminów wskazanych w ust. 5 obliguje administratora do niezwłocznego zniszczenia dokumentów zawierających dane osobowe w wersji papierowej i trwałego ich usunięcia z nośników elektronicznych.
 7. Administratorem danych osobowych jest KZP, dla celu realizacji zadań ustawowych związanych z członkostwem w KZP, w tym gromadzeniem wkładów członkowskich oraz udzielaniem pomocy materialnej w formie pożyczek lub zapomóg, a także dochodzeniem związanych z nimi praw  lub roszczeń, co następuje na podstawie zgody udzielonej w formie oświadczenia członka KZP, osoby uprawnionej lub poręczyciela.
 8. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, dla celu świadczenia KZP nieodpłatnej pomocy w zakresie zaspokajania potrzeb organizacyjnych, prowadzenia jej księgowości i obsługi kasowej oraz obsługi prawnej, dla niezbędnych celów wyłącznie dotyczących realizacji zadań ustawowych KZP.
 9. Administratorzy danych osobowych, o których mowa w ust. 7 i 8, zawarli umowę o współadministrowanie danymi osobowymi i są współadministratorami danych osobowych, dla celu współdziałania w ramach funkcjonowania KZP i realizacji jej zadań ustawowych.
 10. Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO[1] współadministratorów danych osobowych, o których mowa w ust. 9, można się zapoznać na stronie internetowej związanej z KZP oraz u każdego ze współadministratorów z osobna.
 11. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, u którego funkcjonuje KZP, przetwarza dane osobowe, o których mowa w ust. 2, w celu świadczenia KZP pomocy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4–8 Ustawy.
 12. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2, mogą być przetwarzane w postaci papierowej lub elektronicznej. Sposób przetwarzania danych oraz ich zabezpieczania reguluje Statut KZP.
 13. Zarząd dokonuje przeglądu danych osobowych, o których mowa w ust. 2, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania. Zarząd usuwa dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne do realizacji celu określonego w ust. 1.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119 poz. 1, z późn. sprostowaniem).

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca