Przejdź do menu Przejdź do treści

Zasady członkostwa i udzielania pożyczek w KZP przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

 1. Członkiem KZP przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach może być:
  • pracownik Uczelni zatrudniony na czas nieokreślony,
  • pracownik Uczelni zatrudniony na czas określony, lecz nie krócej niż okres udzielenia pożyczki,
  • osoba fizyczna świadcząca pracę za wynagrodzeniem na rzecz Uczelni, przy czym okres świadczonej pracy nie może być krótszy niż okres udzielenia pożyczki,
  • emeryt i rencista – były pracownik Uczelni.
 2. Każdy nowy członek KZP wnosi jednorazową kwotę wpisowego w wysokości 3% wynagrodzenia, która zostaje potrącona przy najbliższej wypłacie wynagrodzenia.
 3. Członkom KZP co miesiąc potrącane są z wynagrodzenia składki na rzecz Kasy w wysokości 3% wynagrodzenia, które są ewidencjonowane na osobnym koncie KZP.
 4. Wkłady członkowskie oraz pożyczki udzielane członkom KZP nie są oprocentowane.
 5. Nowy członek KZP ma prawo do pierwszej pożyczki po wpłaceniu wpisowego i dwóch kolejnych składek.
 6. Maksymalna wysokość pożyczki może się równać sumie trzykrotności wynagrodzenia brutto i zgromadzonych wkładów, a w przypadku: emerytów, rencistów, osób na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych – wysokości zgromadzonego wkładu.
 7. Pożyczkę przyznaje się na podstawie wniosku – jeżeli wysokość pożyczki jest większa od zgromadzonych wkładów, wymagane jest zabezpieczenie w postaci poręczenia przez:
  • dwóch poręczycieli zatrudnionych na etacie co najmniej na okres spłaty pożyczki dla pożyczkobiorcy pracującego w Uczelni na etacie,
  • trzech poręczycieli zatrudnionych na etacie co najmniej na okres spłaty pożyczki dla pożyczkobiorcy świadczącego pracę (usługi) dla Uczelni.
 8. Członek KZP może być poręczycielem tylko 2 pożyczek.
 9. Pożyczki do wysokości wkładów nie wymagają poręczycieli.
 10. Pożyczek długoterminowych udziela się na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, a w przypadku pracowników zatrudnionych na czas określony - na czas nie dłuższy niż okres zatrudnienia.
 11. W przypadkach uzasadnionych wydarzeniami losowymi Zarząd KZP może, za zgodą poręczycieli, odroczyć spłatę pożyczki na okres do 6 miesięcy.
 12. Raty pożyczki są potrącane poprzez listę płac z wynagrodzenia. W przypadku niemożliwości dokonania tego potrącenia członek zobowiązany jest wpłacić ratę na konto KZP, także w przypadku potrącenia z wynagrodzenia niepełnej raty.
 13. Wniosek o udzielenie pożyczki należy składać do 10. dnia każdego miesiąca u p. Doroty Szywacz, tel. 32 257 71 74, budynek N, segment C, pok. 270A (ul. Ks. bpa St. Adamskiego 7, 40-069 Katowice).
 14. Pożyczkobiorca, po pozytywnym rozpatrzeniu przez Zarząd Wniosku o pożyczkę, jest zobowiązany podpisać Umowę pożyczki w ciągu 7 dni roboczych od jej przyznania.
 15. Wypłata pożyczki, po terminowym podpisaniu Umowy, nastąpi w formie przelewu na konto najpóźniej do końca następnego miesiąca. W przypadku emeryta / rencisty wypłata pożyczki nastąpi przelewem na wskazane w Umowie konto. Podpisanie Umowy pożyczki po terminie skutkuje późniejszą jej wypłatą
 16. Skreślenie z listy członków KZP następuje:
  • na pisemne żądanie członka KZP,
  • w razie rozwiązania stosunku pracy, z wyjątkiem przejścia na emeryturę lub rentę,
  • w razie śmierci członka KZP,
  • na skutek decyzji Zarządu KZP, powziętej w wyniku niedopełnienia przez członka obowiązków określonych w Statucie.
 17. Osobom skreślonym z listy członków KZP przysługuje - po rozliczeniu konta - zwrot wkładów członkowskich po upływie 2 miesięcy od dnia skreślenia z listy członków.

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POŻYCZEK

 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3