Przejdź do menu Przejdź do treści

Katowice, 25 marca 2019 roku Koleżanki i Koledzy, NiezaIeżny Samorządny Zwiążek Zawodowy Solidarność zawsze dąży do tego, aby najwaźniejsze prob|emy polskich pracowników rozwiązywać przy stole negocjacyjnym,

Katowice, 25 marca 2019 roku Koleżanki i Koledzy, NiezaIeżny Samorządny Zwiążek Zawodowy Solidarność zawsze dąży do tego, aby najwaźniejsze prob|emy polskich pracowników rozwiązywać przy stole negocjacyjnym, Wynik wyborów par|amentarnych W 2015 roku wielu członków naszego zwiąu ku przylęło z nadzieją na odbudowę konstruktywnego dialogu społecznego w naszym kraju, który przez wcześniejsze 8 lat praktycznie nie istniał. Pierwszy okres funkcjonowania rządów PiS pokazał, że te nadzieje były uzasadnione, a część ważnych postulatów NSZZ Solidarność została zrealizowana. Obniżono wiek emerytalny, odbudowano instytucje dialogu społecznego na szczeblu regionalnym i krajowym, rozpoczęto naprawę polskiego górnictwa, podpisano Program dla Śląska. Tych osiągnięć nikt nie kwestionuje. Niestety, z czasem dialog społeczny zaczął być coraz bardziej marginalizowany przeż stronę rządową, a postulaty Solidarności pomijane Iub lekceważone. skutki takiego postępowania są opłakane, Rządzący, zamiast szukać porozumienia z partnerami społecznymi w sprawie systemowych rozwiązań dotyczących np. płac w budżetówce, dają podwyżki jednym grupom zawodowym, ignorując postulaty pozostałych. To prowadzi wyłącznie do eskalac,ji konf|iktóW iniepokojóW społecZnych, Od miesięcy trwa chaos związany z cenami energii. Przyjęte przez rząd doraźne rozwiązania jedynie odsuwają w czasie drastyczne podwyżki rachunków za prąd dla gospodarstw domowych. Już od przyszłego roku Za energię możemy płacić kilkadziesiąt procent więcej, Rząd podejmuje kolejne antywęglowe działania, Wpisujące się W unijną poIitykę dekarbonizacji. Ta poIityka W bardzo krótkim czasie doprowadzi do likwidacji polskiego górnictwa i energetyki opartej na węgIu. Nie są wdrażane kluczowe projekty dotyczące branży energetycznej zaWarte W Programie dla Śląska. NiereaIizowane są też działania rządzących dotyczące systemu Wsparcia d|a przemysłu energochłon nego. Jeśli W cią8u najbIiższych ki|ku miesięcy nie Zostanie on wprowadzony, istnieje powaźne zagrożenie, że działające w Polsce przedsiębiorstwa z branż energochłonnych zostaną zamknięte, a produkcja przeniesie się do innych krajów, w których nie obowiązują obostrzenia polityki klimatycznej UE. Wciąż niespełnione pozostają postulaty Solidarności dotyczące powiązania Wieku emerytaInego ze stażem pracy oraz niewygaszania emerytur pomostowych. W styczniu 2019 powstał sztab protestacyjno-strajkowy NSZZ Solidarność, Na początku lutego delegacje So|idarności przekazały petycję z postu|atami związku posłom obozu rządzącego.25 lute8o przedstawiciele sztabU spotkali się z władzami PraWa i sprawiedliwości z premierem Mateuszem Morawieckim i prezesem PiS larosławem Kaczyńskim na czele. W wyniku spotkania powołano dwa rząd owo-związkowe zespoły robocze, których celem było wypracowanie porozumienia dotyczącego postulatóW Solidarności. Po dwóch rundach negocjacyjnych nie przybliżyliśmy się ani o krok do porozumienia. W związku z powyższym 20 marca sztab p rotesta cy.jn o-strajkowy NSZZ Solidarność na nadzwyczajnym posiedzeniu podjął decyzję o przeprowadzeniu 4 kwietnia demonstracji przed urzędami wojewódzkimi w całym kraju. REGloN ŚlĄsKo.oĄERowsxl PRZEWODNICZĄCY Dominik kolorz Zarząd Regionu 40.286 Katowice, ul. Floriana 7 centrala: 32 353-84.25 Biuto Przewodniczącego: tei,/fax 32 253,73-73 d.kolorz@solidarnosckatowicepl Dzisiaj tylko od nas zaIeży, czy skłonimy rząd do poważnych, konstruktywnych rozmów. Manifestacje prżed urzędami wojewódzkimi mają być jasnym i mocnym sygnałem d|a rządu, że NSZZ Solidarność nie pożwo|i się dłużej lekceważyć, że jesteśmy gotowi do waIki o realizację postuIatów kluczowych dla polskich pracowników i poIskiej gospodarki. Musimy uświadomić politykom, że margina lizowa n ie dia|ogu społecznego to droga W jedną stronę i prosta recepta na przegranie wyborów oraz Utratę władzy. Musimy przypomnieć rządowi prostą prawdę, że pycha zawsze kroczy przed upad kiem. Nie ulega wątpliwości, że wieIu członków NSZZ Solidarność sympatyzu,ie z rządem PraWa i sprawied liwości. Dlatego trzeba jasno i wyraźnie podkreślić: demonstracje 4 kwietnia nie mają charakteru politycznego. W żadnej mierze nie stanowią wsparcia dIa któregokolwiek z ugrupowań opozycyjnych, Nasż zwiążek jest gotowy współpracować z rządem i wspierać wszeIkie dobre rozwiązania, które zamierza wprowadzać, Nie oznacza to jednak, źe mamy pozostawać bezczynni, gdy tych dobrych rozwiązań w wielu k|uczowych obszarach brakuje. WóWczas mamy nie tylko prawo, ale obowiązek protestować, bez względu na to, która opcja poIityczna sprawuje władze. 4 kwietnia upomnimy się o przyszłość również naszego regionu, który bez reaIizacji postuIatów Solidarności dotyczących górnictwa, przemysłu energochłonnego, czy polityki klimatycZnej, czeka trwała społeczno-gospodarcza degradacja. Upomnimy się o to, aby prawo do przejścia na emeryturę nie zaIeźało wyłącznie od osiągniętego Wieku, aIe też od Iiczby przepracowanych lat oraz o zachowanie emerytur pomostowych d|a osób wykonujących pracę w najtrudniejszych warunkach. Będziemy demonstrować w obronie prawa do godnych wynagrodzeń najmniej zarabiających pracowników budżetóWki, W tym m.in. nauczycieIi oraz o obniżenie opodatkowania pracy, dzięki któremu wszystkim pracownikom W Po|sce zostanie Więcej pieniędzy w portfelach, ,Jednak przede wszystkim nasza determinacja 4 kwietnia zdecyduje o kształcie diaIogu społecznego w najbliższych Iatach, Czy uda się go przywrócić na właścjwe tory, z korzyścią dla całego społeczeństwa, czy też poIitycy po raz kolejny dojdą do wniosku, źe wiedzą lepiej i nie muszą już tego społeczeństwa słuchać, Śląsko-d ąbrowska 5oIidarność jest największą i najsilniejszą strukturą naszego związku. W minionych latach nie raz udowodniliśmy, że serce Solidarności bije na Górnym Śląsku iw Zagłębiu Dąbrowskim, że potrafimy pokazać całej Po|sce, co znaczy solidarność itroska o wspólne dobro.4 kwietnia to właśnie na nas będą zwrócone oczy polityków iopinii publicznej. DIatego naszym obowiązkiem jest, aby demonstracja przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim była jak najliczniejsza i najlepiej zorganizowana. W związku z powyższym zwracam się do wszystkich przewodniczących Koinisji Zakładowych NSZZ So|idarność działających na terenie Regionu Ś|ąsko-Dąbrowskiego o pełną mobilizację i maksymalne Zaangażowanie w przygotowania do zbliżającej się demonstracji, Z€ żWiązkowym pozdrowieniem, Dominik kolorz Ś ląs ko- Dą b rowskiego NSZZ Solid a rność

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3