Przejdź do menu Przejdź do treści

Historia Związku

• Gdańsk 31 sierpnia 1980 r.

Podpisanie Porozumień Gdańskich Zmienia się sytuacja polityczna kraju. Powstają Niezależne Samorządne Związki Zawodowe.

• Katowice 19 i 24 września 1980 r .

Zebrani a ogólne, programowe na temat kształtu życia związkowego na Uczelni. Jakie związki zawodowe na uczelniach? 
Nie podjęto żadnych decyzji.

• Katowice 30 września 1980 r.

Program artystyczny: recytacja wierszy Cz. Miłosza Odwołanie Rady Zakładowej ZNP . Powstaje Tymczasowa Rada Zakładowa ZNP ZADANIE : reforma ZNP czy "SOLIDARNOŚĆ" ? Prezydium w składzie: Józef Kolonko - przewodniczący Michał Grabe - V- ce Prezes ds. socjalnych Zygmunt Barczyk - V-ce Prezes ds. programowo - inform. Maria Pysz - sekretarz Wybrano nowych delegatów na Zjazd Sekcji Nauki ZNP w osobach : Jędrzeja Krakowskiego i Józefa Kolonko

• Katowice 18 listopada 1980 r .

Zebranie sprawozdawcze Tymczasowej Rady, zakończone tajnym głosowaniem wniosku o powołaniu SOLIDARNOŚCI na AE. 
Większość poparła wniosek. 

Zebranie przekształcono w z ebranie założycielskie NSZZ "Solidarność" w 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 
Wybrano: Uczelnian y Komi tet Założycielsk i w składzie: 
Zygmunt Barczyk - przewodniczący; 
Członkowie: 
Józef Kolonko, Jędrzej Krakowski, Bernard Paleta, Krzysztof Zadora, Michał Grabe, Bogdana Zakolska, Bogdan Dubik, oraz Łączników poszczególnych grup związkowych.
W szeregi Związku wstąpiło 202 pracowników Uczelni.

• Katowice 19 listopada 1980 r.

Rejestracja Związku NSZZ "Solidarność" przy Akademii Ekonomicznej w Katowicach w MKZ Katowice pod nr 608 i zalegalizowanie związku na Uczelni.

• Katowice 19 - 20 listopada 1980 r .

W budynkach Akademii zamieszczono Gabloty Informacyjne Związku - z awierające ciekawe informacje o działalności Związku na Śląsku - Gazety "Wolny Związkowiec"

• Katowice 18 grudnia 1980 r .

Akcja zbiórki darów na Pomnik Ofiar Grudnia 1970.

• Katowice 18 grudnia 1980 r .

Akcja pomocy dzieciom (zebrani 5 koszt zabawek , ubrań i książek oraz kwotę 4.288 zł)

• Katowice 20 grudnia 1980 r .

Akcja pomocy dla ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech (zebrano 3.130 zł)

• Katowice Styczeń 1981 r.

Przy sekretariacie Związku NSZZ "Solidarność" powstaje podręczna biblioteka .

• Katowice 8 stycznia 1981 r .

Zebranie Przewodniczących Kół Związkowych na którym podjęto decyzję o uznaniu 10.01.1981 r. dniem wolnym od pracy.

• Katowice 13 stycznia 1981 r .

Wybory pierwszej Uczelnianej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 
Przewodniczący J. Kolonko 
Członkowie KZ: 
Z. Barczyk, J. Pyka, T. Chmiel, J. Krakowski, M. Grabe, B. Paleta, J. Mika, J. Jacimirski, J. Janik. E. Zeman, J. Wolnicki, H. Laburda, G. Niewiadomski- Kozieł, B. Woryna, K. Grahowska, Z. Fulara, A. Kubasik, I. Nalepa, J. Kusztal, P. Kozioł, J. Scisłowicz .

• Katowice 24 stycznia 1981 r.

Protest pracowników w celu unormowania problemu wolnych sobót - zagwarantowanych przez porozumienie rządowe.

• Katowice 3 luty 1981 r .

Akcja solidarności ze społecznością wiejską.

• Katowice 27 luty 1981 r .

Spotkanie z M. Chojeckim - założycielem Oficyny NOWA 
na terenie Akademii Ekonomicznej w Katowicach

• Katowice 3 marca 1981 r .

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy Akademii Ekonomicznej w Katowicach wydaje Biuletyn Nr 1 - informujący o działalności związku.

• Katowice 7 marca 1981 r .

Spotkanie z Jackiem Kuroniem - działaczem KOR Akademia Ekonomiczna Aula B

• Katowice 23 marca 1981 r.

Po wydarzeniach w Bydgoszczy Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" 
przekształciła się w Uczelniany Komitet Strajkowy.

• Katowice 24 marca 1981 r .

Całodobowe dyżury. Katowice 26 marca 1981 r . Otwarte posiedzenie komitetu strajkowego. 
Decyzja o przystąpieniu do strajku generalnego.

• Katowice 27 marca 1981 r .

Strajk ostrzegawczy 
( 80% członków brało udział w strajku)

• Katowice 28,29,30 marca 1981 r .

Całodobowe dyżury.

• Katowice 30 marca 1981 r .

Kolejne otwarte posiedzenie Komitetu Strajkowego. Tematem głównym : Ustalenia w wypadku strajku generalnego.

• Warszawa 30 marca 1981 r .

Podpisanie porozumienia ze stroną rządową. 
Wstrzymanie strajku generalnego.

• Katowice 5 kwietnia 1981 r .

Otrzymaliśmy pierwszy numer pisma "Solidarność", którego redaktorem był Tadeusz Mazowiecki

• 13 maja 1981 r .

Zamach na życie Papieża Jana Pawła II

• Katowice 18 maja 1981 r .

NSZZ "Solidarność" przy Akademii Ekonomicznej w Katowicach - w rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II wysyła do Watykanu telegram z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.

• 28 maja 1981 r.

Zmarł Kardynał Stefan Wyszyński

• Katowice 3 czerwca 1981 r .

Zebranie plenarne NSZZ "Solidarność". 
Przejście do MKR Jastrzębie. 
Zygmunt Barczyk - zostaje rzecznikiem prasowym Zjazdu Delegatów.

• Katowice 24 czerwca 1981 r.

Wystawa "Solidarność"

• Katowice 27 lipca 1981 r.

II Tura Pierwszego Walnego Zjazdu "Solidarności" woj. Katowickiego 
Przewodniczącym zostaje wybrany Leszek Waliszewski.

• Katowice 30 lipca 1981 r.

Projekcja filmu "Człowiek z żelaza"

• Katowice Wrzesień 1981 r.

NSZZ "Solidarność" przy AE - podejmuje problem uporządkowania 
spraw socjalno- bytowych pracowników.

• Katowice 18 września 1981 r.

Uchwała NSZZ "Solidarność" przy AE w Katowicach dotycząca włączenia 
się Organizacji Zakładowej do Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej.

• Katowice 13 listopada 1981 r.

Zebranie po roku działalności NSZZ "Solidarność" 
W szeregi Związku wstąpiło 476 pracowników Uczelni.

• Katowice 19 listopada 1981 r.

Wiec protestacyjny.

• Polska 13 grudnia 1981 r.

Stan wojenny. 
Związek Zawodowy NSZZ "Solidarność" zdelegalizowany w całym kraju. Materiały związkowe znajdujące się w siedzibie NSZZ "Solidarność" 
przy AE w Katowicach zostały zarekwirowane. Pomieszczenie zaplombowane.

• Katowice 13 grudnia 1981 r.

Nocą został internowany dr Jędrzej Krakowski

• Katowice 23 grudnia 1981 r.

Został internowany dr Zygmunt Barczyk. Internowano również pięciu studentów AE : 
Piotr Briański, Jacek Ziółkowski, Jan Stępień, Janusz 
Grabowski i Andrzej Klimowicz oraz absolwent AE Tomasz Polewko. Aresztowano ich za działalność na strajku studentów jesienią 1981 roku.
  
Wprowadzono zaostrzony Regulamin Studiów: 
3 nieobecności - zgłaszanie się w Dziekanacie , 
w konsekwencji skreślenie z listy studentów. 

Wydarzenia w Regionie Śląska i Zagłębia

• 14 grudnia 1981 r.

Strajki protestacyjne w kopalniach, hutach i zakładach przemysłowych. Brutalne akcje pacyfikacyjne ZOMO. Wielu rannych, pobitych i aresztowanych.

• Wydarzenia w Regionie 14 -16 grudnia 1981r.

Strajk na kopalni "Wujek". Interweniowało ZOMO i Wojsko. Zginęło 7 górników , 2 zmarło po obrażeniach w szpitalu.

• Wydarzenia w kraju Grudzień 1981 r.

Wprowadzono zakaz poruszania się poza 
miejscem zamieszkania 
(zezwolenia na dojazd do miejsca pracy), 
przerwano połączenia telefoniczne, 
wprowadzono godzinę policyjną.

• Wydarzenia w kraju 5 stycznia 1982 r.

Rozwiązanie Niezależnego Związku Studentów

• Wydarzenia w kraju 8 października 1982 r.

Wprowadzona została ustawa o rozwiązaniu 
wszystkich związków zawodowych

• Wydarzenia w kraju 3 maja 1983 r.

Odbywają się w cały kraju msze św. "Za Ojczyznę"

• Wydarzenia w kraju 20 czerwca 1983 r.

Msza na lotnisku w Katowicach 
(I I Pielgrzymka Ojca świętego w Polsce ) 
w mszy uczestniczyło ok. 1,5 miliona wiernych.

• Wydarzenia w kraju 21 lipca 1983 r.

Zniesiony został stan wojenny.

• Wydarzenia w kraju 5 października 1983 r.

Lech Wałęsa otrzymuje Pokojową Nagrodę Nobla

• Wydarzenia w Regionie 4 grudnia 1983 r.

Aresztowano w Katowicach K. Świtonia i A. Walentynowicz za próbę przybicia tablicy pamiątkowej pod Krzyżem przy kopalni "Wujek"

• Wydarzenia w Regionie 29 kwiecień 1984 r.

Nadana została pierwsza audycja Radia "S" 
Regionu Śląsko - Dąbrowskiego - trwała 5 minut.

• Wydarzenia w kraju 19 października 1984r.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko uprowadzony i zamordowany przez funkcjonariuszy SB. 
Modlitwy na Żoliborzu z udziałem delegatów "Solidarności" całego kraju jak również z Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

• Wydarzenia w kraju 3 listopada 1984 r.

Manifestacyjny pogrzeb Kś. Jerzego Popiełuszko. Na schodach Katedry w Katowicach - kwietny krzyż - symbol męczeństwa zamordowanego kapłana , 
który przetrwał do czasu legalizacji "Solidarności".

• Wydarzenia w kraju Marzec 1985 r.

Nawrót fali przesłuchań, rozmów ostrzegawczych, zatrzymań (np. Łączniczki z UŚ, dostarczającej niezależne wydawnictwa i prasę do AE), Liczne rewizje w domach działaczy "Solidarności".

• Wydarzenia w Regionie 17 czerwca 1985 r.

Areszt T. Jedynaka - Przewodniczącego tajnej RKW "Solidarności" na Śląsku.

• Wydarzenia w kraju 13 października 1985r.

Wybory do Sejmu. Podziemna "Solidarność ogłosiła bojkot wyborów.

• Katowice

Na Akademii Ekonomicznej nadal głównym nurtem działalności jest kolportaż i ochrona studentów, pracowników, pomoc emerytom. 
Ważne Znaczenie ma tłumaczenie nowości z prasy radzieckiej w związku z zachodzącymi tam zmianami.

• Wydarzenia w kraju 31 maja 1986 r.

Ujęty Zbigniew Bujak (prawie 5 lat działał w podziemiu).

• Wydarzenia w kraju 11 września 1986 r.

Amnestia więźniów politycznych. 
Lech Wałęsa rozwiązuje 
Tymczasową Komisję Koordynacyjną "Solidarności"

• Wydarzenia w kraju 24 września 1986 r.

Powstaje jawnie działająca Tymczasowa Rada "Solidarności"

• Wydarzenia 7 października 1986 r.

Regionalna komisja Wykonawcza Śląsko - Dąbrowskiej "Solidarności" 
powołuje Tymczasową Radę Regionu Śląsko- Dąbrowskiego - 
Jedynak, Rozpłochowski

• Wydarzenia 25 października 1986r.

Powstaje Polska Liga Praw Człowieka

• Wydarzenia w Regionie 16 grudnia 1986 r.

Rocznica pacyfikacji kopalni "Wujek". Udział delegacji z całego kraju. Wystawa pt. "Pieta Polska" - uczestniczą w niej znakomitości świata kultury - przedstawiana jest w Muzeum Diecezjalnym w Katowicach.

• Wydarzenia w Regionie

Wobec nasilających się represji RKW Regionu Śląsko- Dąbrowskiego tworzy "Fundusz Grzywien". 
S kładają się na niego wszyscy.

• Wydarzenia w Regionie 26 marca 1987 r.

W hucie "Katowice" powołano 
jawną Komisję Zakładową "Solidarności" - 
przewodniczący Jacek Kilian.

• Wydarzenia w kraju 8 czerwca 1987 r.

Kolejna III Pielgrzymka Ojca Świętego do Polski . Kolejna manifestacja solidarności narodu. Akcja rejestracji Komisji Zakładowych "Solidarności" - rozpoczął ją Port w Świnoujściu. Sądy odrzucają wszystkie złożone wnioski.

• Wydarzenia w kraju 26 września 1987 r.

Wizyta w Polsce wiceprezydenta USA G. Bush.

• Wydarzenia w kraju 25 października 1987r.

Lech Wałęsa powołuje Krajową Komisję Wykonawczą w miejsce Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej i Tymczasowej Rady 
"Solidarności"

• Wydarzenia w regionie 25 października 1987r.

Milicja uderza na demonstrantów w Katowicach.

• Wydarzenia w kraju 11 listopada 1987 r.

Referendum w sprawie "pseudoreform". 
Około 13,4 miliona Polaków mówi "nie". 
Następuje intensyfikacja ogólnokrajowej 
wymiany informacji solidarnościowej. Dociera do nas prasa związkowa z wszystkich niemal regionów Polski.

• Wydarzenia w Regionie 26 - 27 luty 1988 r.

Zgromadzenie Działaczy Regionu Śląsko - Dąbrowskiego. Wyłoniono jawną RKW. 
Posłanie do społeczności Śląska i Zagłębia "O ludzki byt". Opracowano program działania "Solidarności" w Regionie.

• Katowice 8 marca 1988 r.

Demonstracja studentów - UŚ - w 29 rocznicę Marca 1968. Zawiązują się nowe Komisje Założycielskie NSZZ "Solidarność" w zakładach Fala wniosków o rejestrację do 
Sądu Wojewódzkiego w Katowicach - załatwianych odmownie Strajki pod hasłem "Nie ma wolności bez "Solidarności"

• Wydarzenia w kraju 31 sierpnia 1988 r.

Wielkie manifestacje w całym kraju w 8 rocznicę porozumień społecznych. 
Spotkanie Lecha Wałęsy z gen. Kiszczakiem 
Zapewnienia Rządu w sprawie legalizacji związku. Zgoda na spotkanie "Okrągłego stołu"

• Wydarzenia w kraju 19 września 1988 r.

Premier Zbigniew Messner - podaje się do dymisji. Nowym premierem zostaje Mieczysław Rakowski - Jego jednym z pierwszych zarządzeń była likwidacja Stoczni Gdańskiej.. Protesty.

• Katowice 11 listopada 1988 r.

Po mszy Św. W Katedrze w Katowicach Milicja uderza na wychodzących. Protesty. Strajk głodowy podejmuje grupa , która schroniła się w Katedrze.

• Wydarzenia w kraju 18 grudnia 1988 r.

Lech Wałęsa powołuje Komitet Obywatelski "Solidarności".

• Wydarzenia w kraju 22 stycznia 1989 r.

KKW NSZZ "Solidarność" zgłosiła gotowość do rozmów z Rządem .

• Wydarzenia w kraju 6 luty 1989 r.

W Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie "Okrągłego Stołu". Otworzył je gen. Kiszczak. Przemawiał Lech Wałęsa

• Wydarzenia w Regionie 24-27 luty 1989 r.

W Ustroniu odbył się II Zgromadzenie Działaczy NSZZ "Solidarność" Regionu Ś ląsko - Dąbrowskiego. Powołano RKW. Przewodniczącym został A.Pietrzyk.

• Wydarzenia w kraju 5 kwietnia 1989 r.

Plenarne posiedzenie "Okrągłego stołu". 
Podpisano porozumienia: 
1. Legalizacja NSZZ "Solidarność" i "Solidarności" Rolników 
2. Zgoda częściowo na wolne wybory do Sejmu 
oraz wolne wybory do Senatu,który postanowiono przywrócić. Przywrócony miał zostać również urząd Prezydenta.

• 5 kwietnia 1989 r .

Pismo J. Kolonki - "przedwojennego" przewodniczącego- do J.M. Rektora AE J. Rokity informujące o podjęciu jawnej działalności związku "Solidarnośc na AE Katowice.

• Wydarzenia w kraju 7 kwietnia 1989 r.

Sejm zgodnie z porozumieniami dokonuje zmian w Konstytucji, w ustawach o Związkach Zawodowych i uchwala ordynację wyborczą.

• Wydarzenia w kraju 17 kwietnia 1989 r.

Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował ponownie NSZZ "Solidarność".

• Katowice 3 maja 1989 r.

Pierwsze zebranie członków NSZZ "Solidarność" Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach po ponownej legalizacji związku.. Zebranie prowadził przewodniczący Komisji Uczelnianej Józef Kolonko. 
Określono najpilniejsze zadania.

• Wydarzenia w kraju 8 maja 1989 r.

Ukazał się 1 numer "Gazety Wyborczej" - pierwszy niezależny dziennik 
w powojennej Polsce.

• Wydarzenia w kraju 10 maja 1989 r.

Programach lokalnych RTV nadawane są 7 minutowe audycje wyborcze NSZZ "Solidarność" 

Wydarzenia w Regionie 12 maja 1989 r. Ogłoszono listę kandydatów "Solidarności Regionu Śląsko- Dąbrowskiego: 
3 do Senatu , 17 do Sejmu.

• Katowice 1 czerwca 1989 r.

Spotkanie z kandydatem na posła do Sejmu prof. dr hab. Walerianem Pańko. Spotkanie prowadził Jan Wojtyła.

• Wydarzenia w kraju 4 czerwca 1989 r.

I tura wyborów do Sejmu i Senatu. Wszyscy kandydaci "Solidarności" do Sejmu przeszli w pierwszej turze, a do Senatu "Solidarność zdobyła 92 mandaty na 11 możliwych.

• 18 czerwca 1989 r.

II tura wyborów do Sejmu i Senatu. 
Wybory dały "Solidarności" w sumie 99 miejsc w Senacie i 161 w Sejmie.

• 19 września 1989 r.

Premierem nowego rządu zostaje Tadeusz Mazowiecki

• Katowice 11 października 1989r.

Wybory do Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Przewodniczącą została : Elżbieta Stolarska.

• Wydarzenia w kraj u 9-10 grudnia 1989 r.

Ogólnopolska Konferencja Ruchu Obywatelskiego postanowiła, iż sprawdzony w czasie kampanii wyborczej Ruch Obywatelski będzie działał na rzecz demokratycznych przemian w kraju.

• Katowice 13 grudnia 1989 r.

Odzyskanie lokalu "solidarności" w pomieszczeniu 102 R, w budynku rektoratu.

• Katowice 16 grudnia 1989 r.

Złożenie kwiatów pod Krzyżem przy kopalni "Wujek" w 8 rocznicę tragedii stanu wojennego.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3