Zadania

  • kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Uniwersytecie, podejmowanie działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz wnioskowanie o poprawę warunków pracy i nauczania
  • zgłaszanie wniosków lub podejmowanie decyzji o wyłączeniu z użytkowania instalacji, aparatury, maszyn i urządzeń stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia
  • przeprowadzanie i organizowanie szkoleń z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej dla pracowników i studentów oraz kontrola znajomości przepisów dotyczących bhp i ochrony ppoż.
  • współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy i organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
  • opiniowanie projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych obiektów i urządzeń Uniwersytetu
  • opracowywanie planów poprawy stanu bhp i ochrony ppoż. w Uniwersytecie; przeprowadzanie rocznych i okresowych analiz realizacji zadań ustalonych w tych planach
  • ustalanie norm zużycia materiałów będących w ciągłym używaniu (środków higieny osobistej, materiałów biurowych, odzieży ochronnej i roboczej)
  • współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, Komendą Straży Pożarnej, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami, do których zadań należy bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa