Zadania Kontrolera Wewnętrznego

Do zadań Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej należy organizacja i przeprowadzanie kontroli działalności jednostek organizacyjnych oraz realizacji procesów w Uniwersytecie, w szczególności:

  1. przeprowadzenie kontroli pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
  2. dokumentowanie przebiegu i wyników czynności kontrolnych w aktach kontroli;
  3. opracowanie wystąpień pokontrolnych;
  4. kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych - przeprowadzenie kontroli sprawdzającej;
  5. prowadzenie rejestru kontroli wewnętrznych przeprowadzanych w Uniwersytecie;
  6. współpraca z zewnętrznymi jednostkami kontrolnymi na zasadach określonych w przepisach prawa, w porozumieniu i za zgodą odpowiednio rektora lub kanclerza