Zwyczajne Walne Zebranie - za nami


W dniu 25 czerwca 2015 roku w Katowicach przy ul. Bogucickiej 14 a o godz. 16.00 odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach COLLEGIUM z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie ZWZ Członków Stowarzyszenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ Członków Stowarzyszenia.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz opinii Komisji Rewizyjnej.
6. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2014.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2014.
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2014.
9. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
10.Przyjęcie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
11.Udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej.
12.Sprawy różne.
13.Zamknięcie obrad.
Po ZWZ odbyło się spotkanie z Prof. dr hab. Jerzym Rokitą. Tematem spotkania były "Trudne problemy zarządzania organizacjami". Serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi oraz wszystkim  Członkom Stowarzyszenia za przybycie i mile spędzony czas.