Zdalne kształcenie na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej


W związku z Zarządzeniem Rektora nr  127/20  zmieniającym Zarządzenie Ne 98/20 w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 informujemy, że od dnia 9 października 2020 r.  kształcenie na studiach doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej jest prowadzone zdalnie.

Równocześnie informujemy, że  zgodnie z § 7 ust. 1 zarządzenia doktorant który z przyczyn technicznych nie ma możliwości uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach wynikających z programu studiów w formie kształcenia na odległość, musi zgłosić ten  fakt prowadzącemu zajęcia. Uniwersytet na wniosek doktoranta złożony w Dziekanacie Szkoły Doktorskiej, może udostępnić stanowiska komputerowe Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI).

Zarządzenie