Doktorat wdrożeniowy w Szkole Doktorskiej

Harmonogram przyjmowania i przygotowania wniosków w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”
CzynnośćTermin
Zainteresowany udziałem w programie składa wniosek zawierający jego dane, dane podmiotu współpracującego, informacje ogólne o projekcie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia. 31 stycznia 2023 r.
Dziekanat Szkoły Doktorskiej może zwrócić się do zainteresowanego o uzupełnienie lub przedstawienie wyjaśnień dotyczących informacji zawartych we wniosku. 8 lutego 2023 r.
Dziekan Szkoły Doktorskiej przesyła wnioski, do potencjalnych promotorów, zgodnie z określoną we wniosku dyscypliną naukową, tytułem projektu oraz roboczym tytułem rozprawy doktorskiej.
W przypadku określonym w § 2 ust. 3 wniosek jest przesyłany wyłącznie do promotora wskazanego przez zainteresowanego.
15 lutego 2023 r.
Promotorzy zgłaszają Dziekanowi Szkoły Doktorskiej możliwość nawiązania współpracy z zainteresowanym w przygotowaniu wniosku w programie. 10 marca 2023 r.
Dziekanat Szkoły Doktorskiej przekazuje informacje zainteresowanym o możliwości współpracy w przygotowaniu wniosku w programie. 15 marca 2023 r.
Zainteresowany udziałem w programie składa do Dziekanatu Szkoły Doktorskiej informacje niezbędne do złożenia wniosku w programie w zakresie, o którym mowa w komunikacie. Do informacji dołącza się deklaracje promotora oraz kierownika katedry stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia. 14 kwietnia 2023 r.
Dziekan Szkoły Doktorskiej przekazuje informacje niezbędne do złożenia wniosku wraz z opinią właściwej jednostki Przewodniczącemu Komisji ds. Oceny Ryzyka Realizacji Projektów w celu jego zaopiniowania. 20 kwietnia 2023 r.
Komisja ds. Oceny Ryzyka Realizacji Projektów dokonuje oceny ryzyka i wydaje rekomendację. 10 maja 2023 r.
Dziekan Szkoły Doktorskiej przekazuje rektorowi informacje oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku. 19 maja 2023 r.

Informacje oprogramie nastronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

Zarządzenie Nr 151-22 w sprawie zasad i trybu przyjmowania i przygotowania wniosków w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy"

Zarządzenie Nr 151-22- załącznik Nr 1
Zarządzenie Nr 151-22- załącznik Nr 2
Zarządzenie Nr 151-22- załącznik Nr 3