Projekt "UniEKO - utworzenie i oznakowanie ścieżki drzew polskich, pełniącej funkcje dydaktyczne i ekologiczne" jest propozycją ścieżki edukacyjnej zarówno dla mieszkańców Katowic, jak i studentów kształcących się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jej zadaniem jest rozszerzenie wiedzy na temat rodzimych gatunków drzew iglastych oraz symbolu polskich drzew liściastych - dębu szypułkowego. Ścieżkę tworzy pięć gatunków polskich drzew iglastych oraz jeden gatunek drzewa liściastego. Patronat nad poszczególnymi drzewami iglastymi objęły Wydziały. Ze względu na zakorzenioną w świadomości Polaków szlachetność gatunku oraz jego długowieczność, na reprezentanta polskich drzew liściastych, w ramach projektu UniEKO, został wybrany dąb szypułkowy, a posadzone okazy przypisano doktorom honoris causa, którym Uczelnia w swojej historii nadała ten zaszczytny tytuł.

Wzdłuż ścieżki, na tablicach edukacyjnych odpowiadających poszczególnym drzewom, znajdują się opisy botaniczne oraz wizualizacje ich biologii i morfologii. Drzewa iglaste zostały opisane dodatkowo językami obszarów zainteresowań naukowych wybranych Wydziałów. Ponadto odwiedzający ścieżkę mogą poczytać o przebudowie drzewostanów i funkcjach pełnionych przez lasy, w tym o ich ekonomicznych aspektach.Tablice, by zwrócić uwagę na problemy ekologiczne, w szczególności na potrzebę wykorzystywania w większym stopniu energii odnawialnej,są oświetlone lampami typu LED, zasilanymi bateriami słonecznymi.Realizacja projektu UniEKO jest elementem społecznej odpowiedzialności,wpisanym w Misję Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który angażuje się w sprawy ważne dla gospodarki i społeczeństwa - w tym środowiska -poczynając od macierzystego regionu.Ścieżka UniEKO i otwarta przy Uniwersytecie Śląskim oraz Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w 2014 roku Aleja Drzew Polskich tworzą jedną całość - miejsce relaksu, ale też kompendium wiedzy na temat rodzimych gatunków drzew polskiej flory.Projekt UniEKO powstał dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przy wsparciu partnerów oraz pomocy administracyjnej miasta i szczególnym udziale pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.