Przejdź do menu Przejdź do treści

Procedura recenzowania

 1. Wszystkie prace zwarte zgłoszone do wydania w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach są poddawane procesowi recenzji wydawniczej. Warunkiem opublikowania każdej pracy jest otrzymanie pozytywnej recenzji.

 2. Proces recenzyjny jest uruchamiany po złożeniu przez Autora/Redaktora Naukowego inicjatywy wydawniczej, zaopiniowanej przez Kierownika Katedry (lub Dziekana Wydziału w przypadku gdy Autor/Redaktor Naukowy jest Kierownikiem Katedry). W inicjatywie zamieszczona jest lista potencjalnych recenzentów. Prace nie mogą być recenzowane przez recenzentów z tej samej jednostki, w której afiliowany jest Autor/Redaktor Naukowy.

 3. Wyboru recenzentów dokonuje Komitet Redakcyjny. Może skorzystać ze wskazanych w inicjatywie wydawniczej propozycji recenzentów, ma również prawo wyboru innego recenzenta niż osoby wskazane w inicjatywie. Recenzenci są specjalistami w dziedzinie, której dotyczy złożony tekst. W uzasadnionych przypadkach Komitet może zwrócić się o dodatkową opinię dotyczącą celowości wydania pracy.

 4. Recenzja powinna być wykonana w czasie do 3 miesięcy od daty sporządzenia umowy, musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem:
  – o dopuszczeniu tekstu do publikacji (pozytywna),
  – o dopuszczeniu tekstu pod określonymi warunkami (warunkowa),
  – o odrzuceniu tekstu (negatywna).

 5. Treść recenzji oraz uwagi recenzenta są przekazywane Autorowi tekstu i pozostają dla niego wiążące. W przypadku recenzji pozytywnej lub warunkowej Autor/Redaktor Naukowy ustosunkowuje się do uwag recenzenta w Odpowiedzi na recenzję, która jest przekazywana recenzentowi.

 6. W przypadku otrzymania recenzji pozytywnej Autor/Redaktor Naukowy składa ostateczną wersję tekstu wraz z odpowiedzią na recenzję bezpośrednio w Wydawnictwie UE. Wydawnictwo zawiera z Autorem umowę wydawniczą, w której są zawarte szczegółowe zapisy o warunkach wydania pracy.

 7. W przypadku recenzji warunkowej (zawierającej istotne poprawki, których wprowadzenie jest sugerowane w recenzji i jej konkluzji) recenzentowi przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji tekstu i wydania ostatecznej opinii. Ewentualny koszt wykonania ponownej recenzji zapewnia Autor/Redaktor Naukowy.

 8. W przypadku recenzji niedopuszczającej do publikacji (negatywnej) Redaktor Naczelny przedkłada treść recenzji Komitetowi Redakcyjnemu. Autor/Redaktor Naukowy ma prawo złożenia wyjaśnień w formie pisemnej. Komitet Redakcyjny po zapoznaniu się z treścią recenzji i wyjaśnieniami może skierować poprawioną pracę do dodatkowej recenzji lub podjąć decyzję o niepublikowaniu pracy. Koszt wykonania ponownej recenzji zapewnia Autor/Redaktor Naukowy.

 9. Każdorazowo informacja na temat recenzji pracy (data otrzymania, konkluzja) jest przekazywana do wiadomości Kierownika Katedry Autora/Redaktora Naukowego (lub Dziekana Wydziału w przypadku gdy Kierownik Katedry jest Autorem/Redaktorem Naukowym pracy).

 10. Z uwagami zawartymi w recenzji zapoznaje się także Redaktor językowy przed podjęciem prac redakcyjnych nad tekstem. Redaktorom przysługuje prawo uzgadniania z Autorem/Redaktorem Naukowym zakresu poprawek sugerowanych w recenzji.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3