Marketing polityczny w środowisku wirtualnym

 

Autor                    Michał Jaśniok

ISBN                     978-83-7246-613-6

Liczba stron         152

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2010

Cena                     1 zł

 

W książce podjęto próbę zweryfikowania prawdziwości hipotezy, że podstawy funkcjonowania rynku politycznego oraz procesy na nim zachodzące są niezwykle podobne do tych, które istnieją na rynku biznesowym, w związku z tym charakter walki konkurencyjnej pomiędzy podmiotami politycznymi na rynku politycznym jest analogiczny do tego na rynku biznesowym. Przyjęto także hipotezę uzupełniającą, będącą przypuszczeniem, że oddziaływanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information and Comniunication Technology, ICT) na procesy polityczne i relacje polityk - wyborca może pozytywnie wpływać na mechanizmy budowania lojalności, a tym samym kształtować nową strukturę rynku politycznego i nową formę ustroju politycznego. W celu zweryfikowania przyjętych hipotez przeprowadzono analizę dostępnych źródeł o charakterze wtórnym oraz badania bezpośrednie, których przedmiotem były procesy polityczne oraz czynniki wpływające na zachowania uczestników gry rynkowej. Zgromadzony materiał multidyscyplinamy z zakresu ekonomii, zarządzania strategicznego, marketingu, politologii, socjologii i informatyki społecznej pozwolił na usystematyzowanie wiedzy o rynku politycznym.

 

Powrót do listy