Gospodarka zasobami ludzkimi w górnictwie węgla kamiennego. Studium ekonometryczno-statystyczne

 

 

 

Autor                     Krystyna Melich-Iwanek

ISBN                      978-83-7246-591-7

Liczba stron          180

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2010

Cena                     Nakład wyczerpany


Dostępna wersja elektroniczna

Spis_treści

 

Przedstawiana praca jest podsumowaniem wieloletnich badań poświęconych rynkowi pracy województwa śląskiego, a w szczególności w górnictwie węgla kamiennego. Rozpoczyna ją rozdział prezentujący krótką historię restrukturyzacji przemysłu węglowego. Kolejne części pracy poświęcono prezentacji i weryfikacji hipotez formułowanych przez podstawowe teorie rynku pracy. W rozdziale drugim są rozważane jednoczynnikowe funkcje produkcji oraz zagadnienie stabilności elastyczności produkcji względem zatrudnienia. Rozdział trzeci traktuje w całości o wynagrodzeniach. W kolejnym, czwartym rozdziale, podjęto próbę weryfikacji hipotez rynku pracy zaliczanych do teorii segmentacyjnych i teorii poszukiwań. Rozważana jest również teoria kontraktów. Ponadto w rozdziale tym problem zatrudnienia w górnictwie jest rozpatrywany na gruncie teorii histerezy. W tym celu wykorzystano metody analizy procesów stochastycznych. W ostatniej części rozdziału rozważono konsekwencje restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie dla śląskiego rynku pracy.

 

Powrót do listy