Wiedzochłonne usługi biznesowe w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej

 

 

 

Autor                     Anna Skórska

ISBN                      978-83-7246-753-9

Liczba stron          284

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2012

Cena                     5 zł

 

 

Spis_treści

 

W rozdziale I została podjęta próba wyjaśnienia przebiegu zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych kształtujących współczesny rynek pracy. Szczególny nacisk został położony na kwestię deindustrializacji jako długotrwałego procesu, którego skutki ujawniają się dopiero po przekroczeniu masy krytycznej endo- i egzogenicznych impulsów o charakterze ekonomicznym, społecznym i przestrzennym. Rozdział II obejmuje charakterystykę oraz klasyfikacje wiedzochłonnych usług biznesowych (KIBS), wyodrębnionych z kategorii usług biznesowych. W rozdziale III scharakteryzowano główne determinanty rozwoju KIBS, ze szczególnym uwzględnieniem procesu globalizacji i migracji usług (outsourcing i offshoring) oraz rewolucji technologicznej. Druga część rozdziału została poświęcona innowacyjności KIBS: źródłom jego rozwoju, modelom, klasyfikacjom oraz funkcjom pełnionym przez KIBS w systemach innowacji. Na podstawie analizy sektora wiedzochłonnych usług biznesowych oraz jego poszczególnych subkategorii w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w latach 1996-2008, przeprowadzonej w rozdziale IV, obejmującej zmiany zatrudnienia, wytwarzanej wartości dodanej oraz produktywności pracy, zostały opracowane scenariusze rozwoju tego sektora.

 

Powrót do listy