Przejdź do menu Przejdź do treści

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Zbiór zadań (podręcznik)

Niniejszy zbiór zadań stanowi pomoc dydaktyczną w nauczaniu i studiowaniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Jego treść została dostosowana do zakresu wykładu „Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej”, znajdującego się w programie studiów drugiego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Zbiór przeznaczony jest dla studentów kontynuujących naukę rachunkowości, którzy zrealizowali zagadnienia z zakresu rachunkowości finansowej i sprawozdawczości finansowej. Może być on wykorzystany przez słuchaczy studiów podyplomowych, studiów doktoranckich oraz uczestników szkoleń z zakresu rachunkowości międzynarodowej, a także stać się pomocny dla osób zajmujących się zawodowo rachunkowością, w szczególności tych, które sporządzają sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR/MSSF. Zbiór zadań został podzielony na dziewięć rozdziałów. Zakres tematyczny zadań obejmuje kolejno następujące zagadnienia, przedstawiane w odniesieniu do sprawozdania finansowego nieskonsolidowanego: − wprowadzenie do standardów międzynarodowych, założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej, ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR 1, klasyfikacja, wycena i prezentacja operacyjnych aktywów trwałych, zapasy: ich klasyfikacja, wycena i ujęcie sprawozdawcze, inwestycje finansowe i niefinansowe oraz ich klasyfikacja i wycena, rezerwy na zobowiązania i przychody, sprawozdanie finansowe, sprawozdawczość śródroczna, polityka rachunkowości i zdarzenia po dniu bilansowym oraz segmenty operacyjne.

 

Autorzy Iwona Kumor, Anna Kuzior, Lucyna Poniatowska, Małgorzata Rówińska
ISBN 978-83-7875-556-2
Liczba stron 130
Format 170 x 240 mm
Oprawa Miękka
Rok wydania 2019


 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3