Mobilność miast przyszłości (monografia, e-book)

W ramach rozważań prowadzonych na kartach niniejszej monografii poddano krytycznej analizie istniejące modele mobilności i skonfrontowano je z wynikami badań, które były prowadzone w poprzednich latach, zwłaszcza w trudnym okresie pandemicznym. Starano się uzyskać odpowiedź na pytanie, czy petryfikacja obecnych modeli mobilności nie stanowi zagrożenia dla rozwoju cywilizacji. Autorzy, upatrując w tym ryzyka, skoncentrowali swoje obserwacje na zagadnieniach: roli mobilności w kształtowaniu rozwoju miejskiego, współczesnych megatrendach miejskich, obliczach cybermobilności oraz kierunkach rozwoju mobilności miejskiej. Płynące z analiz wnioski przedstawiono w niniejszej publikacji, którą należy traktować jako głos w dyskusji nad zmianą modeli mobilności w miastach przyszłości.

Autor Barbara Kos, Grzegorz Krawczyk, Anna Mercik, Robert Tomanek
ISBN                      

978-83-7875-823-5

Liczba stron 142
Format
PDF
Data i miejsce publikacji
Katowice, 19.12.2022
Otwarty dostęp na licencji CC BY 4.0

  Pełna wersja do pobrania