Nowości wydawnicze

Relacyjne uwarunkowania kreowania marek należących do detalistów (monografia)

Celem głównym pracy jest zaprezentowanie w aspekcie teoretycznym, poznawczym i praktycznym obszaru związanego z relacyjnymi uwarunkowaniami kreowania marek należących do detalistów. Praca ma charakter monografii naukowej. W jej strukturze można wyodrębnić dwie warstwy: teoretyczno-metodyczną oraz empiryczną, chociaż podział ten nie jest ostry. Składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów oraz zakończenia. Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający. Ma on na celu identyfikację „przestrzeni definicyjnej” dla kluczowej dla rozprawy kategorii „marki należącej do detalistów”. Rozpoczyna się od analizy definiowania kategorii marki należącej do detalistów oraz wybranych prób ich klasyfikowania. Rozdział drugi poświęcono podstawom teoretycznym wyjaśniającym istotę relacji międzyorganizacyjnych. Dokonano syntetycznej prezentacji podstawowych koncepcji teoretycznych i modeli mających odniesienie do relacji międzyorganizacyjnych pod kątem ich przydatności do opisu, wyjaśnienia i interpretacji relacji pomiędzy detalistami jako gestorami marek własnych a ich dostawcami. Rozważania w rozdziale trzecim skoncentrowano na relacjach między detalistami jako gestorami marek własnych a dostawcami tych marek. Zaprezentowano przy tym charakterystykę stron relacji z uwzględnieniem motywów oferowania przez detalistów produktów pod markami własnymi, jak również motywów, jakimi kierują się dostawcy podejmujący współpracę z detalistami w zakresie wytwarzania produktów opatrzonych markami własnymi detalistów. Rozdział czwarty ma charakter metodyczny. Opisano w nim metodykę i założenia badawcze dla badań empirycznych. Podkreślono, że w istocie badania relacji międzyorganizacyjnych ogniskują się wokół trzech zasadniczych problemów praktycznych: problemu identyfikowania własności struktury relacji rynkowych, problemu identyfikowania procesu relacji. Rozdział piąty prezentuje wyniki przeprowadzonych badań empirycznych dotyczących relacyjnych uwarunkowań kreowania marek należących do detalistów.

Autor Zbigniew Spyra
ISBN 978-83-7875-538-8
Liczba stron 423
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2019
Cena 59 zł

Dostępna wersja elektroniczna

Spis treści