Nowości

Aktualności

Od biznesu międzynarodowego do globalnej gospodarki – wyzwania i problemy w wybranych obszarach (monografia)

Procesy umiędzynarodowienia, zachodzące w praktycznie wszystkich obszarach życia społeczno-gospodarczego, stały się najbardziej charakterystyczną cechą współczesnej gospodarki. Przedsiębiorstwa optymalizują działalność wykorzystując potencjał i... [Więcej]


Prawo finansowe dla ekonomistów – zarys wykładu. Materiały studyjne (podręcznik)

Opracowanie stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawa finansowego, będąc z jednej strony wprowadzeniem do gałęzi prawa finansowego, natomiast z drugiej umożliwiając przejście do zagadnień bardziej szczegółowych, właściwych poszczególnym dziedzinom... [Więcej]


Paradygmaty zarządzania biznesem w otoczeniu sieciowym (monografia)

Celem ogólnym podjętych w monografii badań jest rozpoznanie istoty, rodzajów korzyści, uwarunkowań wynikających z zarządzania biznesem zgodnego z zidentyfikowanymi paradygmatami. Skuteczność osiągnięcia celu głównego wymagała badań spełniających... [Więcej]


Rachunkowość instrumentów finansowych. Zbiór zadań (podręcznik)

Niniejszy zbiór zadań obejmuje treści programowe przedmiotu Rachunkowość instrumentów finansowych, realizowanego w ramach studiów magisterskich o charakterze stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studiów podyplomowych. Opracowanie zostało podzielone... [Więcej]


The economics of fiscal competition. A confluence of corporate and subcentral government finance (monografia)

The monograph attempts to answer to crucial questions of the essence of the confluence of local public finance and corporate finance. Why local authori ties are ready to compete for limited and mobile source of taxation? How distinguish and what... [Więcej]


Projakościowe zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia. Diagnoza i kierunki doskonalenia (monografia)

Celem niniejszej pracy jest próba diagnozy stanu zarządzania jakością usług zdrowotnych na przykładzie wybranych organizacji lecznictwa zamkniętego, a także wskazanie sposobów i możliwości poprawy oraz doskonalenia procesów zarządzania jakością... [Więcej]


Państwo w wybranych kierunkach myśli ekonomicznej od połowy XIX wieku do drugiej wojny światowej (monografia)

Przedmiotem niniejszej publikacji jest ewolucja roli państwa w myśli ekonomicznej z przełomu XIX i XX wieku. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono stosunek do ingerencji państwa w wybranych kierunkach myśli ekonomicznej. Wyboru dokonano... [Więcej]