Nowości

Aktualności

Tożsamość ekonomiczna Górnoślązaków (monografia)

Celem pracy jest ukazanie, jak specyficzne środowisko gospodarcze, jakie ukształtowało się na terenie Górnego Śląska w XIX i XX w. doprowadziło do wykształcenia się tożsamości ekonomicznej Górnoślązaków. Wskazane w pracy uwarunkowania związane z... [Więcej]


Nauki o zarządzaniu. Dokonania, trendy, wyzwania (monografia)

Celem niniejszej pracy jest podsumowanie dotychczasowego, bogatego, wielokierunkowego, łączącego różne perspektywy, dorobku dyscypliny nauk o zarządzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju katowickiej szkoły zarządzania. Monografia jest... [Więcej]


Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI wieku (monografia)

Celem niniejszej pracy jest identyfikacja głównych wyzwań zewnętrznych dla Unii Europejskiej oraz analiza zmian pozycji ugrupowania w gospodarce światowej w XXI w. Do najistotniejszych zewnętrznych wyzwań rozwojowych dla Unii jako całości zaliczono:... [Więcej]


Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta – hybrydyzacja rozwoju (monografia)

Osiągnięcie dynamicznego wzrostu gospodarczego determinowane jest szybkością tworzenia nowych lub ponowną integracją istniejących łańcuchów produkcji w wymiarze globalnym. Sprawność tego procesu zależy od zdolności do: łączenia istniejących... [Więcej]


Transport w turystyce (podręcznik)

Książka składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym, poświęconym podstawom teoretycznym transportu i turystyki, wyjaśniono najważniejsze pojęcia związane z transportem i turystyką. Na tle przedmiotu badań różnych dyscyplin naukowych zajmujących się... [Więcej]


Biznes w kulturze – kultura w biznesie (monografia)

Niniejsza monografia skierowana jest przede wszystkim do studentów uczelni ekonomicznych na kierunku Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, ale też kierunków pokrewnych. Jej odbiorcami mogą być ponadto teoretycy, jak i praktycy –... [Więcej]


Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Afryki Subsaharyjskiej (monografia)

W pierwszej części naszego opracowania (rozdział 1) przedstawiono rozwój gospodarczy krajów Afryki Subsaharyjskiej w ujęciu historycznym. Pokazano również zróżnicowanie tej grupy krajów. W drugiej części (rozdziały 2-7) ukazano czynniki, które... [Więcej]