Nowości

Aktualności

Regionalne zróżnicowanie wykorzystania zasobów pracy – bariery, implikacje (monografia)

Monografia prezentuje wyniki szeroko zakrojonych analiz porównawczych w zakresie oceny kondycji regionalnych rynków pracy, stosując podział terytorialny, zgodny z klasyfikacją NUTS 1, ze szczególnym uwzględnieniem regionu południowego i wschodniego... [Więcej]


Zmiany zakresu informacyjnego raportów finansowych i niefinansowych (monografia)

Monografia, przyjmując perspektywę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, prezentuje zagadnienia takie jak sfera regulacyjna i zakres informacyjny sprawozdawczości finansowej czy problematyka raportowania danych finansowych i niefinansowych przed... [Więcej]


Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR. Dobre praktyki (Monografia)

W niniejszej monografii w warstwie teoretycznej skoncentrowano się na wskazaniu wielowymiarowości działań inicjowanych przez spółki należące do różnych sektorów w kontekście raportowania CSR. Część praktyczną zaś poświęcono wyróżnieniu obszarów,... [Więcej]


Miasta przyjazne seniorom (Monografia)

W monografii wpisującej się w dyscypliny logistyki i demografii podjęto rozważania nad dostosowaniem miast do potrzeb seniorów, koncentrując się na zadaniach przynależnych lokalnym władzom i interesariuszom, z uwzględnieniem kwestii społecznych,... [Więcej]


Polskość w narracjach medialnych z perspektywy Górnego Śląska (Monografia)

Publikacja stanowi wieloaspektową refleksję nad recepcją polskości na Górnym Śląsku. Istotnymi zagadnieniami w ramach podejmowanych analiz są ewolucja i kondensacja polskości w czasie i w różnych środowiskach, znajdująca swoje odzwierciedlenie w... [Więcej]


Pomiędzy polityką a ideologią – globalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej (Monografia)

Publikacja traktuje o globalnych wyzwaniach stojących przed światową gospodarką w warunkach turbulentnych zmian otoczenia politycznego. Porusza się w niej m.in. kwestie związane z tradycyjnym i współczesnym protekcjonizmem oraz jego wpływem na... [Więcej]


Kraje rozwijające się zachodniej hemisfery – udział Ameryki Łacińskiej w przemianach gospodarki światowej (monografia)

Monografia prezentuje zagadnienia dotyczące państw Ameryki Łacińskiej i ich powiązań z gospodarką światową. W jej ramach przedstawiono rozwój społeczno-ekonomiczny państw rozwijających się zachodniej hemisfery oraz zwrócono szczególną uwagę na różne... [Więcej]