Nowości

Aktualności

Podstawy ekonometrii z Excelem i Gretlem. Zbiór zadań (podręcznik)

Podstawy ekonometrii z Excelem i Gretlem. Zbiór zadań, będący uzupełnieniem podręcznika Podstawy ekonometrii, jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Został on przygotowany jako pomoc... [Więcej]


Statystyka z elementami demografii. Przykłady i zadania (podręcznik)

Podręcznik Statystyka z elementami demografii. Przykłady i zadania jest adresowany do studentów studiów licencjackich (stacjonarnych i niestacjonarnych) wyższych szkół ekonomicznych. Może on być również przydatny dla przedstawicieli nauk... [Więcej]


Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań (podręcznik)

Niniejszy zbiór zadań obejmuje zagadnienia rachunkowości finansowej jednostek gospodarczych, uwzględniające regulacje ustawy o rachunkowości, a także wybrane regulacje prawa podatkowego i handlowego. Jego treść dostosowana jest do wykładu z... [Więcej]


Wskaźnik penetracji importowej polskiego rynku w świetle koncepcji mierzenia handlu zagranicznego wartością dodaną (monografia)

Pracę podzielono na sześć rozdziałów. W pierwszym opisano tradycyjne pojęcie handlu zagranicznego i jego rolę w gospodarce danego kraju. Drugi rozdział poświęcono kwestii mierzenia handlu zagranicznego według wartości dodanej. W trzecim rozdziale... [Więcej]


Standaryzowane zarządzanie ryzykiem w podejściu procesowym Implikacje dla przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego (monografia)

Cel pracy, zakres przedmiotowy oraz założenia metodologiczne wpłynęły na strukturę pracy, która składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym rozpoznano znaczenie organizacji (na którą wskazują standardy zarządzania ryzykiem) w odniesieniu... [Więcej]


Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Żabińskiemu (monografia)

Przedmiotem rozważań w niniejszej księdze są nowe koncepcje marketingu, zidentyfikowane przez Profesora Leszka Żabińskiego. Układ strukturalny publikacji wyznaczają osiągnięcia Profesora Leszka Żabińskiego w sferze metodologicznej. Profesor od wielu... [Więcej]


Teorie ekonomiczne XX wieku. Twórcy. Interpretacje. Próba syntezy. Galbraith, Szkoła Austriacka, Stiglitz, Sen i inni (monografia)

Celem badań prezentowanej publikacji było przedstawienie dorobku i postaci wielkich uczonych XX wieku. Uwagę skoncentrowano na kilku postaciach. Przestudiowano zakres dorobku naukowego Hayeka, Sena, Stiglitza, Galbraitha i Richtera. Pierwsi trzej są... [Więcej]