Usługi bankowości inwestycyjnej. Wybrane zagadnienia

 

 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w sposób kompleksowy usług bankowości inwestycyjnej. Publikacja składa się z dziewięciu rozdziałów. W pierwszym zaprezentowano teoretyczne ujęcie bankowości inwestycyjnej. W rozdziale drugim omówiono istotę i koncepcję bankowości prywatnej. Kwestia pozyskania kapitału na rynku pierwotnym przy udziale banków inwestycyjnych jest przedmiotem rozdziału trzeciego. Rozdział czwarty to charakterystyka sekurytyzacji, czyli emisji papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami. Jedną z głównych usług bankowości inwestycyjnej jest organizacja oraz przeprowadzenie transakcji fuzji i przejęć. Są one przedmiotem rozważań rozdziału piątego. Przedmiotem kolejnego, szóstego rozdziału, jest asset management, czyli zarządzanie aktywami klienta na jego zlecenie. Rozdział siódmy poświęcony został tematyce związanej z działalnością funduszy inwestycyjnych. Rozważania w rozdziale siódmym kończy prezentacja i opis różnych rodzajów funduszy inwestycyjnych działających na rynku finansowym. Usługi doradcze to także usługi bankowości inwestycyjnej, których ogólna istota zawarta jest w treści rozdziału ósmego. Autor wskazał na regulacje prawne dotyczące takich usług oraz omówił ich rodzaje. Rozdział kończy prezentacja usług doradczych w wybranych polskich bankach. Przedmiotem ostatniego, dziewiątego rozdziału opracowania, jest rating i jego rola we wspieraniu usług bankowości inwestycyjnej oraz ograniczaniu ryzyka w transakcjach rynku kapitałowego, zwłaszcza w procesie emisji i nabywania papierów wartościowych.


Autor                     Janusz Cichy, Witold Gradoń

ISBN                      978-83-7875-298-1

Liczba stron          180

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania          2016

Cena                     22 zł

 Powrót do listy