Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw

 

 

Autor                     Marian Sołtysik, Artur Świerczek

ISBN                      978-83-7246-461-3

Liczba stron          138

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2010

Cena                     1 zł

 

Spis_treści

 

Problematykę zarządzania łańcuchami dostaw można przedstawić w różny sposób, biorąc pod uwagę choćby jej ścisły związek z logistyką, czy też uwzględniając różne aspekty nauk o zarządzaniu. Niniejszy podręcznik obejmuje sześć rozdziałów. Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający i traktuje o ewolucji form organizacji przepływu dóbr materialnych w gospodarce. W rozdziale drugim zaprezentowano koncepcję łańcuchów dostaw. Rozdział trzeci prezentuje konfiguracje łańcuchów dostaw. W rozdziale czwartym traktującym o istocie zarządzania łańcuchami dostaw omówiono różne poglądy dotyczące definiowania pojęcia zarządzania łańcuchem dostaw oraz wskazano jego podstawowe cele w aspekcie logistycznym, przedmiotowym oraz pozalogistycznym. W rozdziale piątym omówiono podstawy teoretyczne strategii łańcuchów dostaw. Rozdział szósty poświęcono procesom organizowania łańcuchów dostaw.

 

Powrót do listy