Zastępca Kanclerza

odpowiada za realizacje całokształtu zadań określonych dla nadzorowanych jednostek i służb, a także innych, dodatkowo powierzonych, związanych z pełnioną funkcją i zastępstwem, w tym za:

 1. zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Uniwersytetu (z wyłączeniem zadań przewidzianych dla Domów Studenta) w szczególności:

  1. zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości poprzez:

   1. prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem przez Uczelnię obiektów, pomieszczeń, terenów oraz innych powierzchni,
   2. racjonalizację zużycia mediów.

  2. zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości poprzez:

   1. prowadzenie spraw związanych z dostawą mediów i wywozem nieczystości (energia elektryczna, woda, ścieki, gaz, energia cieplna),
   2. bieżące administrowanie nieruchomościami,
   3. organizację i nadzór nad funkcjonowaniem parkingów,
   4. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Uniwersytetu.

 2. nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości obiektów Uniwersytetu poprzez

  1. tworzenie określonych przepisami warunków ochrony mienia Uniwersytetu i zabezpieczenia pomieszczeń,
  2. utrzymanie wymaganego stanu sanitarnego oraz zapewnienie funkcjonowania służb utrzymania czystości i ochrony obiektów,

 3. nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem sprzętem biurowym, meblami i sprzętem dydaktycznym z wyłączeniem aparatury naukowo-badawczej, sprzętu komputerowego i multimedialnego,
 4. nadzór nad gospodarką materiałowo -magazynową i właściwym zabezpieczeniem magazynu centralnego, organizowanie działalności mającej na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki ruchomymi składnikami mienia oraz oszczędnego gospodarowania materiałami,
 5. nadzór nad prowadzeniem ewidencji składników majątkowych nie będących w posiadaniu innych jednostek organizacyjnych,
 6. nadzór nad właściwą gospodarką składnikami majątkowymi Uczelni,
 7. organizację i nadzór nad przechowywaniem, konserwacją i udostępnianiem uroczystych strojów akademickich,
 8. przygotowanie Uniwersytetu do pracy w warunkach szczególnych (np. zimowych, itp.),
 9. zapewnianie funkcjonowania Uniwersytetu w dni wolne od pracy (w zakresie: ochrony obiektów, utrzymania porządku i czystości),
 10. nadzór nad prawidłową gospodarką transportową,
 11. planowanie zamówień publicznych w obszarze podległych struktur i sfery działalności,
 12. opracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych i budżetów podległych jednostek organizacyjnych, uwzględniającego własną ocenę i zapotrzebowania zgłoszone z jednostek organizacyjnych,
 13. wnioskowanie o przeprowadzenie remontów, napraw i konserwacji, w tym budynków, budowli i innych środków trwałych Uniwersytetu w ramach przyznanych środków finansowych,
 14. opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń, instrukcji i regulaminów wynikających z zakresu czynności.