Zadania Zastępcy Kwestora

  • opracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych Uniwersytetu
  • sporządzanie korekt planów rzeczowo-finansowych
  • kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym w sposób zapobiegający naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
  • aktualizacja i weryfikacja dokumentacji zasad rachunkowości (metod wyceny aktywów i pasywów, sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych – uczelniany plan kont, przyjętych zasady klasyfikacji zdarzeń, wykazu ksiąg rachunkowych, opisu systemu przetwarzania danych, opisu systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów)
  • nadzór nad prawidłową organizacją rachunkowości, zgodną z postanowieniami ustawy o rachunkowości oraz dokumentacją zasad rachunkowości
  • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych
  • nadzór nad zgodnością realizacji planów rzeczowo-finansowych z ewidencją księgową
  • nadzór nad prawidłowym sporządzaniem kalkulacji kosztów i projektów cenników, ustalaniem należności w wysokości nie niższej iż wynika to z prawidłowych obliczeń
  • nadzór nad prawidłowym przechowywaniem ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi zasadami ustawowymi oraz nadzór nad zapewnieniem ochrony danych zawartych w księgach rachunkowych prowadzonych przy użyciu systemu komputerowego
  • nadzór nad windykacją, przestrzeganie zgodnego z przepisami dochodzenia należności, niedopuszczenie do niedochodzenie należności lub dochodzenia w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia, niedopuszczenie do przedawnienia należności lub niezgodnego z przepisami umorzenia