Przejdź do menu Przejdź do treści

Zadania

Do zakresu działania Związku należy w szczególności:

  • reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków wobec kierownictwa Uczelni, organów administracji państwowej, organów Polskiej Akademii Nauk, organizacji społecznych i samorządnych,
  • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, udzielanie pomocy prawnej oraz podejmowanie interwencji i mediacji w przypadku indywidualnych sporów na tle stosunku pracy,
  • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez kierownictwo Uczelni obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • zajmowanie stanowiska wobec Rektora i Kanclerza w sprawach dotyczących praw i interesów załogi, a zwłaszcza przy ustalaniu regulaminów pracy, regulaminów nagradzania i premiowania, rozkładu czasu pracy, przy ustalaniu planów urlopów oraz w sprawach socjalno-bytowych,
  • zajmowania stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy,
  • współdziałanie z kierownictwem Uczelni w zapewnieniu załodze sprawiedliwego podziału świadczeń,
  • udzielanie pomocy materialnej członkom Związku i ich rodzinom w miarę możliwości i potrzeb.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3