Ruszyła rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

15 maja 2023 r. ruszyła rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2023/2024. Zachęcamy do zapoznania sią z zasadami przyjęć oraz rejestracji w systemie IRK i składania dokumentów w Dziale Rekrutacji. Termin składania wniosków upływa 15 czerwca br.

Harmonogram rekrutacji

 • 15 maja - 15 czerwca - rejestracja w systemie IRK i składanie dokumentów w Dziale Rekrutacji;
 • 15 maja - 12 czerwca - składanie wniosków o dostarczenie dokumentów w formie elektronicznej;
 • 29-30 czerwca - rozmowy kwalifikacyjne;
 • do 20 lipca - dostarczenie zaświadczenia o ukończeniu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich oraz apostille/legalizacji zagranicznych dokumentów przedstawionych w trakcie rekrutacji;
 • do 28 lipca - ogłoszenie wyników rekrutacji.

W rekrutacji mogą wziąć udział kandydaci przed ukończeniem studiów magisterskich pod warunkiem złożenia w trakcie rekrutacji oświadczenia, że dyplom ukończenia studiów magisterskich albo zaświadczenie o ukończeniu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich zostanie dostarczone w terminie do 20 lipca.

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w formie wydruku z internetowego systemu rekrutacji (IRK);
 • CV naukowe wg wzoru PL/EN;
 • list aplikacyjny zawierający opis predyspozycji i motywacji do podjęcia pracy naukowej;
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich wraz z suplementem lub innym dokumentem określającym program kształcenia, lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim (do czasu dostarczenia dyplomu) wraz z dokumentem określającym program kształcenia, lub oświadczenie, że dyplom ukończenia studiów magisterskich albo zaświadczenie o ukończeniu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich zostanie dostarczone w terminie do 20 lipca 2023 r
 • konspekt projektu badawczego zawierający: temat, jasno zidentyfikowaną lukę badawczą, obszar badawczy, problem i cel badawczy, metody badawcze oraz wykaz literatury. Konspekt powinien zawierać wstępny plan, spodziewane korzyści z badań oraz harmonogram prac nad rozprawą. Wersję wydrukowaną konspektu należy złożyć z pozostałymi wymaganymi dokumentami, natomiast wersję elektroniczną załączyć w systemie IRK;
 • ­­­­­­­dokumenty poświadczające znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2: dyplom ukończenia studiów lub certyfikat. W przypadku kandydatów na program w języku angielskim dokumenty te muszą poświadczać znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.

Zasady przyjęć do Szkoły Doktorskiej

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

Kandydat może w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskać maksymalnie 100 punktów, w tym z tytułu oceny:

 1. zgodności wykształcenia z dyscyplinami naukowymi, w których realizowany jest program kształcenia w Szkole Doktorskiej - maksymalnie 10 punktów;
 2. dorobku naukowego - maksymalnie 10 punktów;
 3. konspektu projektu badawczego - maksymalnie 30 punktów;
 4. rozmowy kwalifikacyjnej - maksymalnie 45 punktów;
 5. listu rekomendacyjnego - 5 punktów.

 W przypadku oceny zgodności  wykształcenia kandydat może uzyskać za zgodność:

 1. wykształcenia wyższego - maksymalnie 8 punktów;
 2. wykształcenia uzupełniającego - maksymalnie 2 punkty.

 W przypadku oceny dorobku naukowego kandydat może uzyskać za:

 1. publikacje - maksymalnie 5 punktów;
 2. udział w projektach naukowo-badawczych - maksymalnie 2 punkty;
 3. udział w konferencjach naukowych - maksymalnie 2 punkty;
 4. inne aktywności naukowo-badawcze - maksymalnie 1 punkt.

W przypadku oceny konspektu kandydat może uzyskać za:

 1. sformułowanie problemu badawczego, w tym jego oryginalności i aktualności oraz osadzenia teoretycznego w literaturze przedmiotu - maksymalnie 18 punktów;
 2. proponowany sposób rozwiązania problemu badawczego, w tym metodyki oraz harmonogramu prac nad rozprawą - maksymalnie 12 punktów.

W przypadku oceny rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może uzyskać za:

 1. motywację i kompetencje do podjęcia pracy naukowej - maksymalnie 25 punktów;
 2. znajomość problematyki badawczej, właściwej dla wskazanej przez kandydata dyscypliny - maksymalnie 20 punktów.

Więcej informacji znajduje się na stronie Szkoły Doktorskiej.