Spotkanie z cyklu "Sprawozdawczość finansowa dla niewtajemniczonych"

8 lutego 2019 r. uczniowie klas kształcących się w zawodzie technik ekonomista w Zesple Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku wzięli udział w wykładzie "Sprawozdawczość finansowa" przygotowanym i przeprowadzonym przez panią dr Katarzynę Olejko – pracownika naukowego Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Rachunkowość zaprezentowana została w sposób holistyczny - jako narzędzie oceny i kontroli przedsiębiorstw. Wykład przybliżył uczniom zasady sporządzania i interpretacji bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Uczniowie aktywnie włączyli się w dyskusję dotyczącą celowości sporządzania sprawozdań finansowych. Dr Katarzyna Olejko przedstawiła rolę sprawozdania finansowego w ocenie wyników działalności przedsiębiorstwa oraz wyjaśniła w jaki sposób wyniki finansowe przedsiębiorstwa wpływają na decyzje potencjalnych inwestorów.

"Należy podkreślić, że jest to kolejne działanie w ramach współpracy ZSEU w Rybniku z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Młodzież chętnie uczestniczy w ciekawych spotkaniach, które pozwalają utrwalić i poszerzyć wiedzę. Ten rodzaj współpracy zachęca i motywuje naszych uczniów do kontynuacji kształcenia na poziomie uniwersyteckim" - powiedziała po spotkaniu dyrektor szkoły, pani Katarzyna Sładczyk.

Czekamy na kolejne spotkania.