Przejdź do menu Przejdź do treści

Analityk Finansowy 2.0 - studia magisterskie na UE Katowice

Analityk Finansowy 2.0 to unikatowy, nowoczesny kierunek studiów odpowiadający na potrzeby studentów i zapotrzebowanie otoczenia gospodarczego. Analityk Finansowy 2.0 łączy pogłębioną wiedzę o zjawiskach finansowych zachodzących w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych z zaawansowanymi umiejętnościami analitycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem ich wsparcia poprzez zastosowanie szerokiej gamy nowoczesnych środowisk informatycznych.

Jako absolwent kierunku Analityk Finansowy 2.0 staniesz się cennym graczem na rynku pracy oferując przedsiębiorstwom, instytucjom finansowym i podmiotom publicznym unikatowe umiejętności analityczne pozwalające na wnikliwą ocenę procesów finansowych. Zaawansowana znajomość środowisk informatycznych pozwoli Ci nie tylko przyspieszyć przeprowadzone analizy, ale również je zautomatyzować i wynieść na zupełnie nowy poziom.

Dlaczego warto?

Studia magisterskie na kierunku Analityk Finansowy 2.0 pozwolą Ci zdobyć zaawansowaną, uniwersalną wiedzę i umiejętności, dzięki, którym będziesz mógł łatwo dostosować się do zmieniających się potrzeb pracodawców. Umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi obejmują przede wszystkim zaawansowane wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel i Power BI oraz programowania w językach VBA, SQL, Python z bibliotekami Pandas, Numpy i Scipy, R i Matlab.

Kompetencje po studiach

Po studiach na kierunku Analityk Finansowy 2.0 będziesz w zaawansowany sposób:

 • analizować procesy zachodzące w działalności kredytowej, inwestycyjnej i operacyjnej instytucji finansowych, wspierając podejmowanie kluczowych decyzji w tych obszarach;
 • analizować działalność gospodarczą przedsiębiorstw niefinansowych, produkcyjnych lub usługowych, stanowiąc niezbędne ogniwo procesów decyzyjnych zachodzących w ramach ich działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej;
 • tworzyć modele finansowe umożliwiające ocenę opłacalności przedsięwzięć lub wycenę różnego rodzaju aktywów, w tym instrumentów pochodnych;
 • automatyzować i udoskonalać procesy analityczne zachodzące w instytucjach finansowych lub przedsiębiorstwach niefinansowych wykorzystując nowoczesne narzędzia informatyczne z kategorii Data Science.

Możliwości pracy po studiach

Po ukończeniu studiów na kierunku Analityk Finansowy 2.0 możesz pracować jako:

 • analityk finansowy,
 • analityk ryzyka,
 • analityk danych,
 • analityk usług finansowych,
 • kontroler finansowy,
 • audytor wewnętrzny,
 • dyrektor finansowy,
 • oraz na wielu innych specjalistycznych i cenionych stanowiskach.

Uzyskana wiedza, nabyte umiejętności i kompetencje umożliwią Ci pracę w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach niefinansowych, firmach doradczych, przedsiębiorstwach sektora Business Process Outsourcing i Shared Service Center oraz podmiotach publicznych. Znajdziesz zatrudnienie między innymi w State Street Bank, ING Bank Śląski, J.P. Morgan, City, Erste, Ernst & Young, Deloitte, Capgemini, Grand Thorton, Ipopema, BDM, PZU, Tauron.

Program studiów

Program studiów na kierunku Analityk Finansowy 2.0 wyróżnia się nowoczesnym i unikatowym podejściem do procesu studiowania. Uniwersalną wiedzę o procesach finansowych i umiejętność ich analizy studenci pogłębiają uczestnicząc w zajęciach z Advanced Corporate Finance, Advanced Financial Markets oraz Finansów Behawioralnych. Zaawansowaną umiejętność przyspieszenia i automatyzacji procesów analitycznych studenci zdobywają na przedmiotach: Narzędzia Business Intelligence w finansach, Automatyzacja procesów analitycznych w VBA, Analiza danych finansowych z Excel i Python, Matlab w zastosowaniach finansowych, R w zastosowaniach finansowych oraz Data Science & Big Data.  Techniki informatyczne są wykorzystywane na innych przedmiotach, w tym w szczególności na Prognozowaniu gospodarczym, Zarządzaniu ryzykiem finansowym, Wycenie przedsiębiorstwa, Financial risk analysis using the Monte Carlo simulation czy Derywatach.

Program zajęć

Semestr 1

stacjonarneniestacjonarne
przedmiotwykładćwiczenialaboratoriumwykładćwiczenialabolatoria
Finanse ilościowe153009180
Narzędzia Business Intelligence w finansach0300018
Advanced Corporate Finance 15150990
Modele inwestycyjne15150990
Rachunkowość i controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem15150990
Zarządzanie projektami15150990
Statystyka i ekonometria w finansach153009180
Współczesny system finansowy30001800
Techniki kreatywnego myślenia0015009
suma12012045727227

 

Semestr 2

stacjonarneniestacjonarne
przedmiotwykładćwiczenialaboratoriumwykładćwiczenialabolatoria
Advanced Financial Markets 1500900
Zarządzanie ryzykiem finansowym301501890
Projektowanie systemów rachunku kosztów15150990
Finanse behawioralne0015009
Prognozowanie gospodarcze15150990
Metodyka badań naukowych1500900
Automatyzacja procesów analitycznych w VBA00300021
Otoczenie podatkowe przedsiębiorców15150990
Społeczna odpowiedzialność biznesu30001500
Przedmiot do wyboru: Filozofia nauki / Historia gospodarcza / Metodologia nauki1500900
suma1506045873630

 

Semestr 3

stacjonarneniestacjonarne
przedmiotwykładćwiczenialaboratoriumwykładćwiczenialabolatoria
Wycena przedsiębiorstwa15015909
Analiza danych finansowych z Excel i Python00300018
Matlab w zastosowaniach finansowych15015909
Instytucje zbiorowego inwestowania151501290
Analityka produktów ubezpieczeniowych01500120
Analiza portfela aktywów finansowych150309018
Seminarium magisterskie01500120
Przedmioty do wyboru30001800
suma904590573354

 

Semestr 4

stacjonarneniestacjonarne
przedmiotwykładćwiczenialaboratoriumwykładćwiczenialabolatoria
Financial risk analysis using the Monte Carlo simulation 15015909
R w zastosowaniach finansowych15015909
Derywaty15015909
Rachunek aktuarialny0015009
Data Science & Big Data0015009
Seminarium magisterskie01500120
Przedmioty do wyboru 45002700
suma901575541245

 

Wykładowcy

Zajęcia na kierunku Analityk Finansowy 2.0 prowadzą cenieni wykładowcy akademiccy oraz praktycy posiadający wysokie kwalifikacje i doświadczenie z zakresu finansów przedsiębiorstw, banków, ubezpieczycieli i podmiotów sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania finansowego, analiz finansowych i analiz ryzyka, które zdobyli prowadząc działalność naukową, dydaktyczną, doradczą i ekspercką.

Współpraca

Partnerem strategicznym kierunku Analityk Finansowy 2.0 jest State Street Bank, światowy lider wśród dostawców usług finansowych dla inwestorów instytucjonalnych. Przy kierunku Analityk Finansowy 2.0 działa Koło Naukowe Modelowania Finansowego QUANTUM, Koło Naukowe Inżynierii Finansowej oraz Koło Naukowe Bankowości.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci kierunku Analityk Finansowy 2.0 mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie).  

Po jakich kierunkach można studiować?

Na II stopień studiów na kierunku Analityk Finansowy 2.0 zapraszamy absolwentów studiów I. stopnia, wszystkich uczelni, które oferują kształcenie na kierunkach ekonomicznych i finansowych. Świetnie odnajdą się u nas także absolwenci kierunków matematycznych i informatycznych myślący o karierze w sektorze finansowym.

Jak się dostać

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnym nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne. 

Kandydaci na studia drugiego stopnia kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów. W ramach limitów miejsc przyjmowani są kandydaci, których ocena na dyplomie jest nie niższa niż ocena graniczna ustalona przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

Wyjątkiem jest kierunek logistyka (3 semestralna), gdzie wymagany jest dyplom inżyniera lub magistra.

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

UWAGA! Jesteś jeszcze przed obroną, również możesz aplikować na studia. Wpisz w wykształceniu wyższym dokument jaki posiadasz (lub który bronisz np. w czerwcu/ lipcu 2024r.) oraz rok i kraj wydania. Potem wybierz interesujący Cię kierunek.

2. Wgraj do podania zdjęcie

Uwaga: Zdjęcie jest niezbędne do wygenerowania podania o przyjęcie na studia. 

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane z dyplomu

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie. Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł w internetowym systemie rekrutacji.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za rozliczoną w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu. W systemie IRK2 pojawi się informacja ze statusem "opłacono". W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! W przypadku, gdy fakt dokonania przez kandydata opłaty rekrutacyjnej uiszczonej w terminie nie zostanie odnotowany w systemie IRK, dzień po zakończonej rejestracji należy dostarczyć do Działu rekrutacji dowód wpłaty (osobiście, przez osobę trzecią lub zeskanować i wysłać na adres: rekrutacja@ue.katowice.pl.

Niedopełnienie niniejszego obowiązku wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.

Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

5. Sprawdź wyniki

W wyznaczonym terminie w systemie pojawi się informacja o kwalifikacji na studia. Otrzymasz także wiadomość o kwalifikacji e-mailem, na adres podany podczas rejestracji. 

Zakwalifikowanie na studia, nie oznacza, przyjęcia na studia. To informacja od Uczelni, że możesz podjąć studia na wybranym kierunku.

Teraz kolej na Ciebie!

Jeśli chcesz podjąć studia na kierunku, na który Cię zakwalifikowano konieczne jest złożenie dokumentów w wymaganym terminie.

6. Skompletuj dokumenty

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.
 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.
 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.
 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

Pamiętaj o konieczności okazania oryginałów dokumentów dot. wykształcenia oraz wykonania ich kserokopii przed wizytą w biurze Rekrutacji. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

*Jeśli nie posiadasz jeszcze wydanego dyplomu to możesz do dokumentów załączyć oryginał zaświadczenia o przebytej obronie. Zaświadczenie powinno zawierać nazwę uczelni, tryb i kierunek studiów, uzyskany tytuł zawodowy, datę i ocenę obrony, pieczęć i podpis osoby upoważnionej. Jednak możesz zostać przyjęty dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, w terminie 30 dni po obronie. 

7. Złóż dokumenty

Sprawdź w terminarzu dni i godziny urzędowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
ul. Bogucicka 5
40-287 Katowice

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

UWAGA! Jesteś jeszcze przed obroną, również możesz aplikować na studia. Wpisz w wykształceniu wyższym dokument jaki posiadasz (lub który bronisz np. w czerwcu/ lipcu 2024r.) oraz rok i kraj wydania. Potem wybierz interesujący Cię kierunek.

2. Wgraj do podania zdjęcie

Uwaga: Zdjęcie jest niezbędne do wygenerowania podania o przyjęcie na studia. 

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane z dyplomu

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie. Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł w internetowym systemie rekrutacji.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za rozliczoną w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu. W systemie IRK2 pojawi się informacja ze statusem "opłacono". W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! W przypadku, gdy fakt dokonania przez kandydata opłaty rekrutacyjnej uiszczonej w terminie nie zostanie odnotowany w systemie IRK, dzień po zakończonej rejestracji należy dostarczyć do Działu rekrutacji dowód wpłaty (osobiście, przez osobę trzecią lub zeskanować i wysłać na adres: rekrutacja@ue.katowice.pl.

Niedopełnienie niniejszego obowiązku wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.

Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

5. Sprawdź wyniki

W wyznaczonym terminie w systemie pojawi się informacja o kwalifikacji na studia. Otrzymasz także wiadomość o kwalifikacji e-mailem, na adres podany podczas rejestracji. 

Zakwalifikowanie na studia, nie oznacza, przyjęcia na studia. To informacja od Uczelni, że możesz podjąć studia na wybranym kierunku.

Teraz kolej na Ciebie!

Jeśli chcesz podjąć studia na kierunku, na który Cię zakwalifikowano konieczne jest złożenie dokumentów w wymaganym terminie.

6. Skompletuj dokumenty

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.
 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.
 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.
 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

Pamiętaj o konieczności okazania oryginałów dokumentów dot. wykształcenia oraz wykonania ich kserokopii przed wizytą w biurze Rekrutacji. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

*Jeśli nie posiadasz jeszcze wydanego dyplomu to możesz do dokumentów załączyć oryginał zaświadczenia o przebytej obronie. Zaświadczenie powinno zawierać nazwę uczelni, tryb i kierunek studiów, uzyskany tytuł zawodowy, datę i ocenę obrony, pieczęć i podpis osoby upoważnionej. Jednak możesz zostać przyjęty dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, w terminie 30 dni po obronie. 

7. Złóż dokumenty

Sprawdź w terminarzu dni i godziny urzędowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
ul. Bogucicka 5
40-287 Katowice

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych drugiego stopnia   4000PLN [szczegóły i zniżki]

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7152

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7011

Karolina Żelazek

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7012
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca