Bezpieczeństwo w biznesie (wcześniej Bezpieczeństwo wewnętrzne)

1. OPIS STUDIÓW

Kierunek studiów „Bezpieczeństwo w biznesie” to kierunek interdyscyplinarny o profilu praktycznym. Przygotowuje on studentów do rozwiązywania problemów związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, występujących w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych współpracujących z biznesem. Na kierunku „Bezpieczeństwo w biznesie” studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o bezpieczeństwie, oraz ekonomii i finansów w zakresie:

 • bezpieczeństwa teleinformatycznego i cyberbezpieczeństwa, 

 • bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,

 • bezpieczeństwa finansowego i zarządzania ryzykiem, 

 • bezpieczeństwa energetycznego i środowiskowego, 

 • zarządzania bezpieczeństwem publicznym,

 • technik pracy menedżera,

 • zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Nabyte podczas studiów umiejętności informatyczne połączone z wiedzą dotyczącą ochrony danych i informacji przygotowują absolwentów do pracy na stanowiskach administratora i koordynatora ochrony danych oraz bezpieczeństwa oprogramowania i systemów teleinformatycznych. Natomiast umiejętności i kompetencje związane z zarządzaniem zespołami i pracą w grupie powodują, iż absolwenci kierunku są predystynowani do pracy w zespołach zarządzania kryzysowego w firmach, jednostkach samorządu terytorialnego, koordynowania prac zespołów zabezpieczających imprezy masowe oraz odpowiadających za utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa publicznego. Kierunek stwarza zatem możliwość aktywności zawodowej zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Wiedza zdobyta na tym kierunku może być również wykorzystana w prowadzeniu własnego biznesu.

Główne atuty studiowania na kierunku „Bezpieczeństwo w biznesie”:

 • Tematy poruszane na zajęciach dotyczą aktualnych wyzwań pojawiających się w otoczeniu biznesu.

 • Podczas zajęć kształtowane są głównie umiejętności praktyczne, w tym przygotowanie do pracy zespołowej.

 • Zajęcia w większości mają formę ćwiczeń lub laboratoriów i, w części, są prowadzone przez ekspertów zewnętrznych.

 • Na zajęcia zapraszani są przedstawiciele praktyki gospodarczej.

 • Na kierunku rozwijane są umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych w kontekście ochrony danych i bezpieczeństwa systemów komputerowych.

 • Studenci są przygotowywani do zarządzania bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych i rozwiązywania problemów w sytuacjach stresowych.

 • Po ukończeniu kierunku studenci mogą poszukiwać pracy w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Zdobytą wiedzę mogą również wykorzystać w prowadzeniu własnego biznesu.

 • Praktyki zawodowe trwają 6 miesięcy.

2. KORZYŚCI

Absolwenci kierunku „Bezpieczeństwo w biznesie” nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • diagnozy,  analizy i oceny ryzyka wyzwań pojawiających się w otoczeniu biznesowym,

 • stosowania prawnych procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem,

 • pracy w interdyscyplinarnych zespołach,

 • kierowania zespołami w sytuacjach kryzysowych,

 • bezpieczeństwa systemów finansowych,

 • zarządzania ryzykiem w transporcie, spedycji i logistyce,

 • bezpieczeństwa w nieruchomościach biznesowych,

 • bezpieczeństwa imprez masowych,

 • cyberbezpieczeństwa,

 • bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,

 • bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Na kierunku „Bezpieczeństwo w biznesie” zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowych oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej przy użyciu różnorodnych metod, w tym e-learningu. Ich atutem jest wykorzystanie aktywizujących form pracy ze studentami, takich jak:

 • analiza przypadków,

 • dyskusja, 

 • burza mózgów, 

 • opracowanie projektów, 

 • symulacje zdarzeń.

Zajęcia prowadzone są głównie stacjonarnie, a niektóre z nich odbywają się w laboratoriach komputerowych. Podczas zajęć w laboratoriach studenci mają przykładowo możliwość poznania oprogramowania szyfrowania i ochrony informacji.

4. SPECJALNOŚCI

Ze względu na profil praktyczny i jasno określone cele studiowania - na kierunku „Bezpieczeństwo w biznesie” kształcimy bez podziału na specjalności.

5. DODATKOWE INFORMACJE

Studiując na kierunku „Bezpieczeństwo w biznesie” student:

 • ma okazję do uczestniczenia w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach i instytucjach, 
 • nabywa praktyczne umiejętności poprzez uczestniczenie na zajęciach w symulacjach sytuacji występujących w praktyce zarządzania bezpieczeństwem, 

 • spotka praktyków zajmujących się tematyką bezpieczeństwa,

 • ma możliwość uczestnictwa w wymianie dydaktycznej w ramach programów ERASMUS i CEEPUS z uczelniami oferującymi programy kształcenia z zakresu bezpieczeństwa, działającymi m.in. w sieci CONRIS (Cooperation Network for Risk, Safety & Security Studies),

 • w trakcie zajęć z przedmiotu „Podstawy cyberbezpieczeństwa” uzyskuje niezbędną wiedzę umożliwiającą przystąpienie do egzaminu Cybersecurity Fundamentals Certificate CSX.

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Angelika Gagracz

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice