Bezpieczeństwo w biznesie (wcześniej Bezpieczeństwo wewnętrzne)

1. OPIS STUDIÓW

Kierunek studiów „Bezpieczeństwo w biznesie” to kierunek o profilu praktycznym. Kształcenie studentów na kierunku „Bezpieczeństwo w biznesie” ukierunkowane jest na rozwój kompetencji praktycznych stanowiących fundament pracy specjalistów w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Bezpieczeństwo w biznesie to kierunek interdyscyplinarny.

Program studiów oparty jest na solidnych podstawach wiedzy z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o bezpieczeństwie oraz ekonomii i finansów . Dzięki temu studenci zdobędą szeroką wiedzę w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa finansowego oraz energetycznego, bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa informacji, a także prawa i technik pracy menedżera oraz zarządzania ryzykiem.

Tym samym absolwent przygotowany będzie do rozwiązywania problemów związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, które współcześnie stanowią jedno z kluczowym wyzwań dla przedsiębiorstw prywatnych, jak i instytucji publicznych oraz podmiotów polityki gospodarczej.

Co wyróżnia kierunek? Jakie są jego główne atuty?

 • Zdolność do elastycznego kształtowania ścieżki kształcenia w reakcji na zmieniające się współcześnie wyzwania cywilizacyjne w obszarach gospodarczych, społecznych, środowiskowych i infrastrukturalnych
 • Zajęcia w formie ćwiczeń i laboratoriów stanowią większość zajęć, w części prowadzone przez przedstawicieli praktyki gospodarczej; dodatkowo na zajęcia zapraszani są przedstawiciele i eksperci z firm lub instytucji
 • Zasady pracy w przypadku większości przedmiotów pozwalają na praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności w realiach jak najbardziej odwzorowujących środowisko zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym w różnych jego aspektach
 • Praktyki zawodowe trwające 6 miesięcy
 • Stymulowanie postaw i zachowań pożądanych w kontekście zarządzania bezpieczeństwem oraz samodzielnego rozwiązywania problemów
 • Zdobywanie i ciągłe aktualizowanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych w kontekście ochrony danych i bezpieczeństwa systemów komputerowych

2. KORZYŚCI

Absolwenci mają duże możliwości aktywności zawodowej zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Absolwenci są przygotowani do pracy w służbach mundurowych (Policja, Państwowa Straż Pożarna, Wojsko) oraz instytucjach i firmach prywatnych oferujących profesjonalne usługi z zakresu zapewniania szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego, związanego m.in. z organizacją imprez masowych, przewozem towarów i osób, monitorowaniem zagrożeń oraz zarządzaniem infrastrukturą miejską. Ze względu na umiejętności informatyczne połączone z wiedzą dotyczącą ochrony danych i informacji, absolwenci kierunku są przygotowani do pracy na stanowiskach administratora i koordynatora ochrony danych oraz bezpieczeństwa oprogramowania i systemów teleinformatycznych.

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

 • Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych metod, takich jak wykład, analiza przypadków, ćwiczenia z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania informatycznego,
 • Szczególny nacisk kładzie się na aktywizujące formy pracy ze studentami jak np. dyskusja, burza mózgów, opracowanie projektów, prezentacji (również w grupach), symulacje zdarzeń;
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy naukowi w większości posiadający doświadczenie praktyczne oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.
 • Zajęcia prowadzone są częściowo w trybie e-learningu oraz w laboratoriach komputerowych, gdzie studenci mają możliwość poznania oprogramowania szyfrowania i ochrony informacji

4. SPECJALNOŚCI

Ze względu na profil praktyczny i jasno określone cele studiowania - na kierunku „Bezpieczeństwo w biznesie” kształcimy bez podziału na specjalności! Gwarantuje to przejrzystość programu kształcenia od momentu podjęcia studiów, natomiast pula przedmiotów do wyboru oferowana tylko studentom kierunku pozwala rozwinąć indywidualne zainteresowania.

5. DODATKOWE INFORMACJE

Studiując na kierunku „Bezpieczeństwo w biznesie” student ma okazję:

 • Do uczestniczenia w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach,
 • Nabywać praktyczne umiejętności poprzez uczestniczenie na zajęciach w symulacjach sytuacji występujących w praktyce zarządzania bezpieczeństwem
 • Spotkać praktyków zajmujących się tematyką bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach oraz w administracji publicznej
 • W trakcie zajęć z przedmiotu Podstawy cyberbezpieczeństwa studenci uzyskają niezbędną wiedzę umożliwiającą przystąpienie do egzaminu Cybersecurity Fundamentals Certificate CSX.
 • Kształcenie na kierunku „Bezpieczeństwo w biznesie” uwzględnia współpracę międzynarodową opartą na wymianie dydaktycznej studentów i pracowników naukowych w ramach programów ERASMUS i CEEPUS z uczelniami oferującymi programy kształcenia z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, działającymi m.in. w sieci CONRIS (Cooperation Network for Risk, Safety & Security Studies).