Finanse i ekonomia biznesu

Kampus w Rybniku z lotu ptaka

1. OPIS STUDIÓW

Kierunek Finanse i ekonomia biznesu jest prowadzony z myślą o kształceniu profesjonalistów, którzy odpowiedzą na aktualne i przyszłe zapotrzebowanie gospodarki. Absolwenci tego kierunku, posiadający wielopoziomowe wykształcenie, dysponują szeroką wiedzą z zakresu zarządzania i ekonomii połączoną z wiedzą finansową i biznesową, są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w przedsiębiorstwach usługowych, wytwórczych, instytucjach sektora publicznego a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Profil praktycznym gwarantuje, że kształcenie studentów w szczególny sposób jest ukierunkowane na rozwój umiejętności i kompetencji praktycznych, stanowiących fundament pracy specjalistów w obszarze finansów i ekonomii biznesu zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Studia na tym kierunku łączą wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym, tak poszukiwanym na rynku pracy.

Kierunek Finanse i ekonomia biznesu został zaprojektowany dla osób, które zamierzają zdobyć nowe kompetencje lub poszerzyć wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania przedsiębiorstwem, czy psychologii biznesu niezbędną w każdym wymiarze funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa.

Studia te umożliwiają kontynuowanie nauki i zdobycie tytułu magistra absolwentom studiów licencjackich i inżynierskich z dziedzin nauk społecznych, inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych.

2. KORZYŚCI

Absolwent kierunku Finanse i ekonomia biznesu przygotowany jest do rozwiązywania problemów związanych z szeroko rozumianymi finansami i ekonomią biznesu, które współcześnie stanowią jedno z kluczowych wyzwań dla przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych oraz podmiotów polityki gospodarczej. Dzięki nabytym kompetencjom, a w szczególności dzięki wiedzy praktycznej przekazanej przez praktyków prowadzących zajęcia ze studentami, absolwent tego kierunku wyróżnia się specjalistycznym i praktycznym przygotowaniem do pracy w różnorodnych podmiotach sfery realnej i finansowej. Absolwent kierunku ma szanse znaleźć pracę m.in. w korporacjach, urzędach administracyjnych, urzędach pracy, biurach podatkowych, i doradztwa podatkowego, instytucjach bankowych, ubezpieczeniowych, czy organizacjach pożytku publicznego. Zdobyte kompetencje przygotują go także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Kształtowane w sposób szczególny kompetencje w zakresie wykorzystania technik informatycznych oraz kompetencje językowe czynią absolwenta kierunku szczególnie pożądanym na konkurencyjnym i otwartym rynku pracy. 

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Program zakłada wykorzystanie nowoczesnych i maksymalnie aktywizujących metod nauczania. W tym obszarze należy zwrócić uwagę na fakt, że:

  • zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych metod, takich jak wykład, analiza przypadków, ćwiczenia z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania informatycznego,
  • szczególny nacisk kładzie się na aktywizujące formy pracy ze studentami jak np. dyskusja, burza mózgów, opracowanie projektów, prezentacji (również w grupach), symulacje zdarzeń,
  • zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej,
  • zajęcia prowadzone są częściowo w laboratoriach komputerowych.

Ponadto studiując na kierunku Finanse i ekonomia biznesu student ma możliwość:

  • uczestniczenia w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach i instytucjach,
  • nabywania praktycznych umiejętności poprzez udział w realizowanych na zajęciach symulacjach sytuacji występujących w realiach funkcjonowania podmiotów gospodarczych,
  • spotykania praktyków zajmujących się tematyką finansów, ekonomii i zarządzania w przedsiębiorstwach oraz w administracji publicznej.

4. SPECJALNOŚCI

Studia na kierunku Finanse i ekonomia biznesu realizowane będą w formie niestacjonarnej bez wyodrębnionych formalnie ścieżek kształcenia (specjalności). Indywidualizacja studiów będzie możliwa między innymi poprzez wybór i studiowanie przedmiotów interesujących studenta z grupy przedmiotów swobodnego wyboru. Koncepcja kierunku, jak i opracowany program studiów jest efektem konsultacji ze studentami, nauczycielami akademickimi oraz przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym z absolwentami Uniwersytetu.

5. DODATKOWE INFO

Kierunek o profilu praktycznym

Kierunek prowadzony bez specjalności

Skontaktuj się z nami

Filia w Rybniku

e-mail: dziekanat_filia@ue.katowice.pl 
tel. +48 32 432- 9850, +48 32 432- 9851
ul. Rudzka 13c, budynek B, pok. 1.3 (dziekanat)
44-200 Rybnik