Finanse i rachunkowość - studia I stopnia

1. OPIS STUDIÓW

Kierunek Finanse i rachunkowość realizowany na studiach pierwszego stopnia ma na celu zaznajomienie studentów z zaawansowaną wiedzą z zakresu współczesnych finansów i rachunkowości, uwzględniającą w szczególności mechanizmy finansowe, działające na rynkach finansowych oraz przejawiające się w funkcjonowaniu instytucji finansowych, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz jednostek sektora finansów publicznych, w tym również w skali międzynarodowej. 

Partnerem kierunku jest UBS, jedna z wiodących instytucji finansowych na świecie

Program Kierunku, realizowany na 5 specjalnościach, pozwala na zaznajomienie studentów z zaawansowanymi, finansowymi aspektami funkcjonowania instytucji sfery finansowej i realnej oraz ich obowiązkami i zasadami w zakresie prowadzenia rachunkowości. Koncentruje się on głównie na zrozumieniu zasad funkcjonowania rynków finansowych oraz emisji i obrotu instrumentami finansowymi, finansowych zasadach działania instytucji kredytowych i relacji zachodzących między nimi a przedsiębiorstwami, istocie inwestycji i możliwości w zakresie oceny ich opłacalności, znaczeniu ubezpieczeń i ich roli w działalności gospodarczej, zasadach opodatkowania jednostek gospodarczych, prowadzenia ewidencji księgowej i sporządzania sprawozdań finansowych, innowacji dokonujących się w sferze finansów (np. rozwój i upowszechnianie technologii cyfrowych), możliwościach wykorzystania i analizy informacji finansowych, w tym dotyczących sytuacji majątkowej i finansowej podmiotów, metodach oceny i zarządzania ryzykiem związanym z finansowymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej, a także możliwościach wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w przygotowywaniu i analizowaniu informacji finansowych.

Studia na Kierunku pozwalają wykształcić u studentów ważne jakościowo umiejętności: identyfikacji, analizy i syntezy zjawisk oraz procesów gospodarczych i finansowych, rozwiązywania problemów w obszarze finansów i rachunkowości, wykorzystując właściwe metody i narzędzia oraz nowoczesne techniki informacyjno-komunikacyjne. Kierunek rozwija także umiejętności podejmowania decyzji gospodarczych i finansowych, łącznie z oceną ich ryzyka, jak również wykonywania zadań, także w nieprzewidywalnych warunkach oraz komunikowania się z otoczeniem, w tym w języku obcym na poziomie B2, z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu finansów i rachunkowości. Ponadto, konstrukcja programu umożliwia nabycie umiejętności: planowania, organizowania i współpracy w pracach zespołowych, a także samodzielnego planowania i rozwoju kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych. 

Kierunek pozwala również nabyć istotne dla praktyki gospodarczej kompetencje społeczne, w tym:

 • gotowość do krytycznej oceny wiedzy własnej oraz odbieranych treści z zakresu finansów i rachunkowości,
 • uznawanie znaczenia wiedzy, także wiedzy ekspertów zewnętrznych, w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych w obszarze finansów i rachunkowości,
 • gotowość wypełniania zobowiązań społecznych i działania na rzecz interesu publicznego w ramach posiadanej wiedzy finansowej,
 • myślenie i działanie w sposób przedsiębiorczy
 • gotowość odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegając przy tym zasad etyki zawodowej.

Wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte podczas studiów I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość umożliwiają wykorzystywanie ich w przyszłej pracy zawodowej absolwenta, jak również ich pogłębienie w ramach studiów II stopnia.

2. KORZYŚCI 

W ofercie studiów I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość znajdują się specjalności cenione przez pracodawców, odpowiadające potrzebom współczesnego rynku pracy. Absolwenci kierunku Finanse i Rachunkowość znajdują zatrudnienie m.in. jako:

 • księgowi,
 • kadry w instytucjach finansowych, jak również instytucjach wspomagających funkcjonowanie systemu finansowego, m.in. w bankach, firmach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, biurach podatkowych i rachunkowych, izbach i urzędach skarbowych, nadzorze finansowym, audycie i kontroli wewnętrznej,
 • doradcy podatkowi,
 • analitycy i doradcy finansowi, pośrednicy finansowi,
 • analitycy giełdowi,
 • specjaliści z zakresu ubezpieczeń.

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA 

Metody prowadzenia zajęć są różnorodne – od wykładu tradycyjnego – przez powszechne wykorzystanie wykładów z użyciem technik multimedialnych i wykładów interaktywnych – po m.in. burze mózgów, dyskusje, debaty, opracowanie projektów, analizę studium przypadku, laboratoria informatyczne. 

Wysokie kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku, poparte osiągnięciami w pracy naukowej oraz często dodatkowo - doświadczeniem praktycznym - zapewniają wysoką jakość kształcenia. W procesie kształcenia obecni są także gościnnie - zewnętrzni eksperci (praktycy) oraz wykładowcy zagraniczni.

4. SPECJALNOŚCI

Specjalności
Analityk finansowy
Finanse i technologie cyfrowe
Rachunkowość i podatki
Rachunkowość i rewizja finansowa
Współczesna bankowość

5. DODATKOWE INFORMACJE

GŁÓWNE ATUTY KIERUNKU:

 • Profesjonalnie przygotowane programy kształcenia w zakresie finansów i rachunkowości ułatwiające studentom uzyskanie prestiżowych dyplomów, licencji, certyfikatów, kwalifikacji i uprawnień w obszarze finansów i rachunkowości.
 • Partnerem kierunku jest UBS, jedna z wiodących instytucji finansowych na świecie. Możliwość odbywania staży i praktyk w przedsiębiorstwach niefinansowych i instytucjach sektora finansowego.
 • W znacznym stopniu upraktycznione i umiędzynarodowione oraz zróżnicowane specjalności (obecni w procesie dydaktycznym: eksperci-praktycy, wykładowcy zagraniczni, aż 5 specjalności: Analityk finansowy, Rachunkowość i podatki, Rachunkowość i Rewizja Finansowa, Współczesna bankowość oraz najnowsza specjalność: Finanse i technologie cyfrowe.
 • Prężnie działające, odnoszące sukcesy koła naukowe, aktywizujące działalność naukową studentów. 

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Angelika Gagracz

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice