Nowoczesne zarządzanie bankiem

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność Nowoczesne zarządzanie bankiem jest dopasowana do potrzeb i oczekiwań rynku. Jej program został uzgodniony z przedstawicielami największych polskich banków. Unikatowość specjalności opiera się na trzech filarach:

  • Dopasowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb praktyki bankowej w celu zwiększenia stopnia zatrudnialności absolwentów

  • Zwiększeniu konkurencyjności absolwentów na polskim rynku bankowym poprzez umożliwienie im przystąpienia do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB, a w konsekwencji uzyskanie stopnia zawodowego Dyplomowanego Pracownika Bankowego

  • Umożliwieniu absolwentom aplikowania o pracę zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami na terenie całej Unii Europejskiej, gdzie Certyfikat Bankowca ECB EFCB jest honorowany.

Przyjętej koncepcji kształcenia na specjalności towarzyszy chęć wyposażenia absolwenta w szereg kompetencji, umożliwiających mu pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, będących szczególnie pożądanymi w obecnych szybko zmieniających się uwarunkowaniach gospodarczych. Program specjalności został skonstruowany w taki sposób, że absolwent będzie miał możliwość pozyskania pogłębionej i zaawansowanej wiedzy z zakresu szeroko rozumianej bankowości. Szczególny nacisk zostanie położony na innowacyjne aspekty działania banku, zarówno komercyjnego, jak i spółdzielczego

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Drugi stopnień kształcenia na specjalności Nowoczesne zarządzanie bankiem wzbogaci wiedzę absolwenta specjalności o kompleksowe informacje z zakresu zarządzania współczesnym bankiem, w szczególności zarządzania finansowego. W ramach specjalności rozwijane będą umiejętności wykorzystania innowacyjnych technik i narzędzi zarządzania bankiem oraz kompetencje społeczne związane m.in. z zarządzaniem zespołami pracowniczymi.

Przedmioty realizowane na specjalności:

  • Zarządzanie aktywami i pasywami banku

  • Sieć bezpieczeństwa finansowego

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi banku

  • Regulacje w działalności bankowej i compliance

  • Działalność inwestycyjna banków

  • Ocena efektywności działalności banku

  • Nowoczesne modele biznesowe banków

 

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Celem kształcenia na specjalności jest przygotowanie absolwentów do kierowania komórkami i jednostkami organizacyjnymi banku zgodnie z obowiązującymi w bankach i instytucjach kredytowych standardami oraz wymaganiami i oczekiwaniami pracodawców.

Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu na kierowanie zespołami pracowników na różnych szczeblach zarządzania, z uwzględnieniem ich specyfiki.  

Absolwenci specjalności będą mieli możliwość podjęcia pracy nie tylko w różnych komórkach organizacyjnych banku, ale też w przedsiębiorstwach korzystających z nowoczesnych usług i produktów bankowych.

4. DODATKOWE INFO

W pracach nad program specjalności udział wzięli m.in. przedstawiciele PKO Banku Polskiego, ING Banku Śląskiego, Getin Banku, Deutsche Banku oraz Narodowego Banku Polskiego.

Studenci specjalności mają możliwość aktywnego udziału w Kole Naukowym Bankowości, działającym przy Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych, co da im możliwość pogłębienia swojej wiedzy, poprzez udział w różnorodnych inicjatywach, m.in. szkoleniach, seminariach i konferencjach naukowych.