Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw (Rachunkowość MSP) jest odpowiedzią na szczególnie duże nasycenie regionu małymi i średnimi podmiotami gospodarczymi i związane z tym zapotrzebowanie rynku pracy. Kształcenie na specjalności ma za zadanie zapoznanie studentów ze specyfiką i procedurami rachunkowości poszczególnych typów jednostek gospodarczych. Student nabywa wiedzę i kształci praktyczne umiejętność rozpoznawania i oceny podstawowych zjawisk gospodarczych i finansowych, w tym sytuacji majątkowej i finansowej podmiotów gospodarczych. Poznaje przyczyny i skutki występowania zjawisk ekonomiczno-finansowych w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej. Specjalność Rachunkowość MSP kładzie nacisk na zdobycie umiejętności analizy i efektywnego przetwarzania danych finansowych. Podczas licznych zajęć warsztatowych wykładowcy przywiązują szczególną uwagę do wykorzystania narzędzi informatycznych.

Fundamentalny charakter wiedzy zdobytej na specjalności może być początkiem dalszego doskonalenia absolwenta w trakcie studiów magisterskich, podyplomowych, szkoleń i kursów.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studenci specjalności Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw zdobywają wiedzę na temat ujmowania zjawisk gospodarczych w systemie rachunkowości przedsiębiorstw i przygotowania danych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Poznają organizację systemu rachunkowości MSP, między innymi odtwarzając na zajęciach warsztatowych środowisko informatyczne typowego biura rachunkowego. Zgłębiają różne formy rozliczeń publicznoprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podatkowych i ich skutków dla funkcjonowania podmiotu gospodarczego. Poznają specyfikę typowych dla działalności MSP aspektów rachunkowości, takich jak koszty pracy czy inwentaryzacja majątku. Uczą się reguł kontroli wewnętrznej i badania sprawozdań finansowych.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwenci specjalności Rachunkowość MSP posiadają zdolność łączenia wiedzy teoretycznej z kompetencjami analitycznymi wspartymi znajomością narzędzi informatycznych. Program specjalności dostosowany jest do realnych wymagań rynku pracy. Praktyczny i uniwersalny charakter specjalności gwarantuje przygotowanie absolwenta do pracy niemal w każdym typie przedsiębiorstwa sfery realnej i finansowej. Absolwent specjalności jest ponadto przygotowany do samodzielnego wykonywania podstawowych obowiązków księgowego, podatnika i płatnika.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Wiele użytecznych informacji na temat aktywności związanych ze studiami na kierunku Finanse i Rachunkowość - profil praktyczny Filii w Rybniku znajdziesz na profilu Facebookowym