Przejdź do menu Przejdź do treści

Finanse menedżerskie - studia magisterskie na UE Katowice

mężczyzna przy biurku w garniturze, obok napis "Finanse menedżerskie"

Oferta kierunku Finanse Menedżerskie jest ulokowana w dwóch obszarach dyscyplin naukowych: nauk o zarządzaniu jako dyscypliny wiodącej i finansach. Adresowana jest do studenta dysponującego określonymi kompetencjami uzyskanymi w ramach studiów pierwszego stopnia i poszukującego nowoczesnej wiedzy o kluczowych z perspektywy pozycji przedsiębiorstwa procesach zarządzania finansami. Oferta dydaktyczna otwiera przed Słuchaczami możliwości zaznajomienia się z najistotniejszymi trendami w zakresie zarządzania poprzez instrumenty finansowe w praktyce, a z drugiej strony dla zainteresowanych tworzone są opcje udziału w pracy naukowej w zespołach uczestniczących w procesach dydaktycznych na kierunku. Absolwent kształtowany jest, by odnaleźć się praktycznie w każdych uwarunkowaniach rozwoju osobistego: zdobywa umiejętności w zakresie wykorzystywania w praktyce krytycznej analizy, wnioskowania, interpretacji i oceny zjawisk występujących w organizacji i w jej otoczeniu.

Dlaczego warto?

Staramy się kształcić absolwentów, którzy staną się menedżerami potrafiącymi interpretować dane finansowe oraz finansistów rozumiejących uwarunkowania zarządcze. Jak ukształtujesz swoją karierę i wykorzystasz uzyskaną wiedzę, kompetencje i umiejętności – zależy od Ciebie. Będziemy Ci kibicować.

Kompetencje po studiach

Studia przygotowują absolwenta do pełnienia funkcji menedżerskich na wszystkich poziomach zarządzania w podmiotach gospodarczych, finansowych i jednostkach administracji, na rynkach globalnych i wewnętrznych (lokalnych), a także do pracy eksperckiej, konsultingowej i do prowadzenia własnej działalności. Absolwent jest przygotowany także do podejmowania wyzwań badawczych. Kształcenie ma charakter interdyscyplinarny z dużym naciskiem na dorobek rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw i zarządzania strategicznego.

Możliwości pracy po studiach

Występuje stałe zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią integrować wiedzę o finansach przedsiębiorstw, systemach ewidencji zdarzeń gospodarczych, diagnostyce i metodach optymalizacyjnych z aplikacją tej wiedzy w ramach sztuki, jaką jest ustalanie celów i powodowanie ich osiągania w podsystemach podległych zarządzającemu. Oferujemy wyspecjalizowaną wiedzę z szerokimi możliwościami jej wykorzystania w kształtowaniu indywidualnej ścieżki kariery. Naturalnym środowiskiem jej kształtowania przez naszych absolwentów są przedsiębiorstwa i organizacje finansowe – te mniejsze jak i korporacje o zasięgu międzynarodowym. Znajomość finansów menedżerskich jest potrzebna także w innych obszarach, to jest na styku biznesu i administracji czy w ramach inicjowania własnej działalności gospodarczej.

Program studiów

Program studiów zorientowany jest na  ukształtowanie umiejętności Absolwenta do diagnozy, rozpoznawania ryzyka, przewidywanych zmian i rezultatów podejmowanych decyzji przez pryzmat finansów. Dzięki stale unowocześnianym treściom dydaktycznym, w trakcie czterosemestralnych studiów magisterskich oferowana jest zaawansowana i aktualna wiedza. Walor aplikacyjny uzyskuje się dzięki metodom nauczania preferującym włączanie studentów w proces dydaktyczny i ich wieloraką aktywizację. 

Przyjęta forma prowadzenia zajęć zakłada realizację zadań o charakterze projektowym – „nauka poprzez działanie” i rozwiązywanie realnych problemów finansowo-zarządczych, zaczerpniętych z realiów praktyki gospodarczej. 

W procesie kształcenia Słuchacz będzie uczestniczyć w takich zajęciach, jak: Ryzyko w zarządzaniu, Procesy podejmowania decyzji menedżerskich, Zarządzanie kapitałem obrotowym.

Wykładowcy

Wykładowcy to wyselekcjonowany zespół dydaktyków, o znaczącym doświadczeniu praktycznym. Można też przy tej okazji wskazać na fakt, że:

 • praktyczna część zajęć dydaktycznych wzmacniana jest realizacją wykładów gościnnych przez praktyków oraz partnerów strategicznych kierunku z otoczenia biznesowego,
 • w ramach studiów na kierunku Finanse menedżerskie istnieje możliwość realizacji zindywidualizowanych form kształcenia przeznaczonych dla ambitnych studentów.

Współpraca

Kierunek Finanse Menedżerskie współpracuje m.in. ze szwajcarską instytucją finansową UBS Group. Partnerem strategicznym kierunku jest Agencja Rozwoju Przemysłu S. A. z siedzibą w Warszawie. 

Na poziomie kierunku podmiotami otoczenia, z którymi nawiązano współpracę, są zarówno organizacje zorientowane biznesowo np. IBM, organy jednostek samorządu terytorialnego czy stowarzyszenie zrzeszające naukowców i praktyków, tj. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne O/Katowice.

Studenci kierunku mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kołach naukowych, m.in. w Kole Naukowym Synergia.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci kierunku Finanse Menedżerskie mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie). Najczęściej wyjeżdżają do Hiszpanii, Francji, Włoch, Chorwacji czy Słowenii.

Opinie

Po jakich kierunkach można studiować?

Na II stopień kierunku Finanse menedżerskie zapraszamy Absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy szukają pogłębionej wiedzy z zakresu zagadnień finansowo-zarządczych, w szczególności Absolwentów takich kierunków jak: Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Ekonomia, Przedsiębiorczość i Finanse.

Jak się dostać

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

W razie problemów sprawdź najczęściej zadawane pytania w sprawie systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów.    

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie.
Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu w systemie IRK2 pojawi się informacja. W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.

W systemie IRK2 pojawi się informacja o zakwalifikowaniu na studia.

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.

 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

Na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 może być przyjęta osoba, która przedstawi oryginał dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu.
W procesie rekrutacji kandydat może przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów, jednak 
może zostać przyjęta dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, w terminie 30 dni po obronie. Nieusunięcie braków formalnych spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Sprawdź w terminarzu dni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • NA STUDIA W KATOWICACH
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • NA STUDIA W RYBNIKU
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN

Limit miejsc 

50 osób

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
Dołącz do nas

Nasi partnerzy