Przejdź do menu Przejdź do treści

Gospodarka Przestrzenna - studia magisterskie na UE Katowice

Kierunek Gospodarka Przestrzenna wychodzi z nowoczesną i unikatową ofertą dydaktyczną zorientowaną na kształceniu ekonomicznym uwzględniającym współczesne wyzwania stawiane miastom i regionom.

Celami kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna są:

 • pogłębienie wiedzy z zakresu teorii i metod stosowanych w gospodarce przestrzennej oraz umiejętność ich wykorzystywania w procesie planowania przestrzennego,
 • rozwijanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu najważniejszych wyzwań związanych z gospodarowaniem przestrzenią, takich jak: zmiany klimatyczne i transformacja energetyczna, rozwój narzędzi z zakresu geomarketingu, rozwój innowacji społecznych w zakresie gospodarowania przestrzenią,
 • rozwijanie kompetencji społecznych skoncentrowanych na pracy w interdyscyplinarnych zespołach, w tym pełnienie roli liderów takich zespołów.

Dlaczego warto?

Kierunek Gospodarka Przestrzenna wyróżnia się:

 • interdyscyplinarnością, gdyż łączymy wiedzę ekonomiczną, prawniczą, techniczną i środowiskową, w której wspólnym mianownikiem jest przestrzeń,
 • wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania GIS, m.in.: TerrSet, QuantumGIS, SAGA,
 • kształceniem w zawodach przyszłości, gdyż w dobie rozwoju infrastruktury i miast nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru zarządzania przestrzenią,
 • dużym zaangażowaniem studentów w ramach ćwiczeń terenowych, prac kół naukowych „Nieruchomość” i „CityInSight” oraz innych organizowanych oddolnie inicjatyw.

Kompetencje po studiach

Absolwent studiów II stopnia kierunku Gospodarka Przestrzenna posiada kompetencje w zakresie:

 • poznawania oraz samodzielnego pogłębiania najnowszych koncepcji mających zastosowanie w gospodarce przestrzennej,
 • biegłego stosowania nowoczesnych narzędzi z zakresu GIS,
 • zaangażowania się w projektowanie i wdrażanie metod i narzędzi partycypacyjnego współzarządzania,
 • aktywnego działania w zespołach badawczych, projektowych i planistycznych również o zasięgu międzynarodowym.

Absolwent kierunku potrafi myśleć w sposób zarówno analityczny jak i strategiczny, łącząc różne podejścia teoretyczne i języki branżowe jak i różne podejścia badawcze (ilościowe i jakościowe). Ponadto potrafi inicjować i kierować działaniami łączącymi kwestie analiz i badań przestrzennych z koniecznością wykorzystania partycypacyjnych narzędzi zarządzania przestrzenią.

Możliwości pracy po studiach

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku Gospodarka Przestrzenna może pracować jako:

 • specjalista ds. gospodarowania nieruchomościami w urzędach gmin, powiatów, województw,
 • specjalista ds. planowania przestrzennego w urzędach gmin, powiatów i województw,
 • analityk w biurach projektowych i urbanistycznych,
 • specjalista ds. ochrony środowiska, sprawiedliwej transformacji i zielonej gospodarki,
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami,
 • zarządca nieruchomości,
 • rzeczoznawca majątkowy (po uzyskaniu uprawnień zawodowych)
 • doradca na rynkach nieruchomości.

Program studiów

Kierunek Gospodarka Przestrzenna wyróżnia się wykorzystaniem różnorodnych narzędzi dydaktycznych, w tym:

 • analiz rynków nieruchomości przy wykorzystaniu baz danych cen transakcyjnych nieruchomości pozyskanych przez Uczelnię z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN),
 • innowacyjnych metod analitycznych, symulacyjnych i prognostycznych wpisanych do oprogramowania GIS i tworzonych od podstaw na rastrowym (głównie TerrSet i SAGA) oraz wektorowym (głównie QGIS) modelu danych przestrzennych,
 • narzędzi i technik partycypacji społecznej oraz „miejskich laboratoriów”.

Nowością w programie studiów jest przedmiot pt. Bezzałogowe statki powietrzne (BSP) w gospodarce przestrzennej.

Wykładowcy

Oferta dydaktyczna jest zbudowana w oparciu o wiedzę i kompetencje pracowników katedr tworzących Wydział Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów, którzy często pełnią rolę ekspertów dla władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy również na gościnne zajęcia najlepszych wykładowców krajowych i zagranicznych w ramach współpracy Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią oraz współpracy z uczelniami m.in. z Czech i Słowacji.

Wykładowcy są często popularyzatorami nauki. Przykładem jest kanał na Youtube „Studia miejskie metodą maratońską” prowadzony przez dr Adama Polko:
Link do kanału YT: www.youtube.com/@adampolko1467

Współpraca

Partnerem korporacyjnym kierunku Gospodarka Przestrzenna jest Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, z którym współpracujemy w zakresie badań naukowych, organizacji konferencji i szkoleń oraz wydawania czasopisma naukowo-branżowego „Nieruchomość”. 

Ponadto współpracujemy z gminami województwa śląskiego, Metropolią GZM i Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, a także podmiotami, gdzie realizujemy ćwiczenia terenowe, m.in.: Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum.

Studenci kierunku Gospodarka Przestrzenna aktywnie działają w dwóch kołach naukowych funkcjonujących przy Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej:

 • Koło Naukowe Nieruchomości,
 • Koło Naukowe CityInSight.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci Gospodarka Przestrzenna mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie). Najczęściej wyjeżdżają do uczelni w Czechach, Słowacji, Austrii, oferujących programy studiów obejmujących zagadnienia przestrzenne i środowiskowe oraz prowadzących badania miejskie i regionalne. 

Po jakich kierunkach można studiować?

Kandydat na studia II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna powinien:

 • być zainteresowany tematami łączącymi kwestie ekonomiczne z urbanistyką i architekturą, geografią ekonomiczno-społeczną i gospodarką przestrzenną, a także współczesnymi wyzwaniami ekologicznym środowiskowymi;
 • być zainteresowany zastosowaniem nowoczesnych technologii informatycznych z zakresu Systemów Informacji Geograficznych, w szczególności powinien mieć przyjemność w analizowaniu danych w ujęciu przestrzennym, studiowaniu i pracowaniu na różnych podkładach mapowych, przetwarzaniu i interpretowaniu danych przestrzennych – w tym również Big Data i WebGis;
 • interesować się problemami lokalnymi i regionalnymi, z chęcią poznania kontekstu lokalnego.

Jak się dostać

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnym nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne. 

Kandydaci na studia drugiego stopnia kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów. W ramach limitów miejsc przyjmowani są kandydaci, których ocena na dyplomie jest nie niższa niż ocena graniczna ustalona przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

Wyjątkiem jest kierunek logistyka (3 semestralna), gdzie wymagany jest dyplom inżyniera lub magistra.

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

UWAGA! Jesteś jeszcze przed obroną, również możesz aplikować na studia. Wpisz w wykształceniu wyższym dokument jaki posiadasz (lub który bronisz np. w czerwcu/ lipcu 2024r.) oraz rok i kraj wydania. Potem wybierz interesujący Cię kierunek.

2. Wgraj do podania zdjęcie

Uwaga: Zdjęcie jest niezbędne do wygenerowania podania o przyjęcie na studia. 

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane z dyplomu

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie. Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł w internetowym systemie rekrutacji.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za rozliczoną w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu. W systemie IRK2 pojawi się informacja ze statusem "opłacono". W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! W przypadku, gdy fakt dokonania przez kandydata opłaty rekrutacyjnej uiszczonej w terminie nie zostanie odnotowany w systemie IRK, dzień po zakończonej rejestracji należy dostarczyć do Działu rekrutacji dowód wpłaty (osobiście, przez osobę trzecią lub zeskanować i wysłać na adres: rekrutacja@ue.katowice.pl.

Niedopełnienie niniejszego obowiązku wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.

Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

5. Sprawdź wyniki

W wyznaczonym terminie w systemie pojawi się informacja o kwalifikacji na studia. Otrzymasz także wiadomość o kwalifikacji e-mailem, na adres podany podczas rejestracji. 

Zakwalifikowanie na studia, nie oznacza, przyjęcia na studia. To informacja od Uczelni, że możesz podjąć studia na wybranym kierunku.

Teraz kolej na Ciebie!

Jeśli chcesz podjąć studia na kierunku, na który Cię zakwalifikowano konieczne jest złożenie dokumentów w wymaganym terminie.

6. Skompletuj dokumenty

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.
 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.
 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.
 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

Pamiętaj o konieczności okazania oryginałów dokumentów dot. wykształcenia oraz wykonania ich kserokopii przed wizytą w biurze Rekrutacji. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

*Jeśli nie posiadasz jeszcze wydanego dyplomu to możesz do dokumentów załączyć oryginał zaświadczenia o przebytej obronie. Zaświadczenie powinno zawierać nazwę uczelni, tryb i kierunek studiów, uzyskany tytuł zawodowy, datę i ocenę obrony, pieczęć i podpis osoby upoważnionej. Jednak możesz zostać przyjęty dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, w terminie 30 dni po obronie. 

7. Złóż dokumenty

Sprawdź w terminarzu dni i godziny urzędowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
ul. Bogucicka 5
40-287 Katowice

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

UWAGA! Jesteś jeszcze przed obroną, również możesz aplikować na studia. Wpisz w wykształceniu wyższym dokument jaki posiadasz (lub który bronisz np. w czerwcu/ lipcu 2024r.) oraz rok i kraj wydania. Potem wybierz interesujący Cię kierunek.

2. Wgraj do podania zdjęcie

Uwaga: Zdjęcie jest niezbędne do wygenerowania podania o przyjęcie na studia. 

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane z dyplomu

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie. Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł w internetowym systemie rekrutacji.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za rozliczoną w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu. W systemie IRK2 pojawi się informacja ze statusem "opłacono". W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! W przypadku, gdy fakt dokonania przez kandydata opłaty rekrutacyjnej uiszczonej w terminie nie zostanie odnotowany w systemie IRK, dzień po zakończonej rejestracji należy dostarczyć do Działu rekrutacji dowód wpłaty (osobiście, przez osobę trzecią lub zeskanować i wysłać na adres: rekrutacja@ue.katowice.pl.

Niedopełnienie niniejszego obowiązku wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.

Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

5. Sprawdź wyniki

W wyznaczonym terminie w systemie pojawi się informacja o kwalifikacji na studia. Otrzymasz także wiadomość o kwalifikacji e-mailem, na adres podany podczas rejestracji. 

Zakwalifikowanie na studia, nie oznacza, przyjęcia na studia. To informacja od Uczelni, że możesz podjąć studia na wybranym kierunku.

Teraz kolej na Ciebie!

Jeśli chcesz podjąć studia na kierunku, na który Cię zakwalifikowano konieczne jest złożenie dokumentów w wymaganym terminie.

6. Skompletuj dokumenty

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.
 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.
 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.
 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

Pamiętaj o konieczności okazania oryginałów dokumentów dot. wykształcenia oraz wykonania ich kserokopii przed wizytą w biurze Rekrutacji. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

*Jeśli nie posiadasz jeszcze wydanego dyplomu to możesz do dokumentów załączyć oryginał zaświadczenia o przebytej obronie. Zaświadczenie powinno zawierać nazwę uczelni, tryb i kierunek studiów, uzyskany tytuł zawodowy, datę i ocenę obrony, pieczęć i podpis osoby upoważnionej. Jednak możesz zostać przyjęty dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, w terminie 30 dni po obronie. 

7. Złóż dokumenty

Sprawdź w terminarzu dni i godziny urzędowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
ul. Bogucicka 5
40-287 Katowice

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych drugiego stopnia   4000 PLN [szczegóły i zniżki]

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7152

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7011

Karolina Żelazek

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7012
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3