Przejdź do menu Przejdź do treści

Informatyka i ekonometria - studia magisterskie na UE Katowice

Studia na kierunku Informatyka i Ekonometria zorientowane są na doskonalenie zarządzania organizacjami opartymi na wiedzy oraz na wykorzystaniu technologii przetwarzania wiedzy, a także na rozwoju zastosowań nowoczesnych metod podejmowania decyzji i technologii informatycznych wspierających zarządzanie organizacją. Student kierunku otrzymuje wykształcenie pozwalające mu na zastosowanie technologii informatycznych i metod ilościowych w zarządzaniu organizacją biznesową, definiowaną szeroko, w tym jako korzystającą z technologii Internetu Rzeczy i przetwarzającą dane masowe (Big Data). Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów wspomagają absolwentów w eksploatacji systemów informatycznych, podejmowaniu decyzji zarządczych, prowadzeniu analiz ekonomicznych, zapewnieniu ochrony systemów informatycznych biznesu, oraz zastosowaniu technologii sieciowych dla wspomagania zarządzania organizacjami gospodarczymi.

Dlaczego warto?

Podejmując studia na kierunku Informatyka i ekonometria, masz możliwość nabycia zarówno umiejętności informatycznych, jak również podstawowej wiedzy z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, co ułatwi Ci w przyszłości sprawne poruszanie się w sferze biznesu. W trakcie studiów poznasz możliwe połączenia metod ilościowych i narzędzi informatycznych i ich wszechstronne wykorzystanie do modelowania, analizowania i prognozowania zjawisk gospodarczych.

Kompetencje po studiach

Absolwenci kierunku posiadają wszechstronne i kluczowe kwalifikacje interdyscyplinarne z dziedzin: ekonomia, zarządzanie, badania operacyjne, statystyka i informatyka. W ramach specjalności rozwijane są kompetencje i doskonalone są umiejętności w zakresie opracowywania strategii budowy i wdrażania systemów e-biznesu, projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów e-biznesu, posługiwania się technologiami teleinformatycznymi oraz wykorzystania narzędzi technologii informacyjnej do prowadzenia analiz z zakresu e- biznesu. Możliwe jest również zgłębianie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego zarządzania projektami, w szczególności z zakresu planowania i harmonogramowania projektów, zarządzania zespołami wykonawców i dokumentacją projektową.

Możliwości pracy po studiach

Studia na kierunku Informatyka i ekonometria umożliwiają nabycie wiedzy i kwalifikacji aktualnie poszukiwanych przez pracodawców. Absolwenci kierunku podejmują pracę w charakterze:

 • pracownika w firmie z branży ISP (Internet Services Providers), zajmującego się projektowaniem witryn internetowych, wykorzystujących technologie multimedialne i bazodanowe,
 • konsultanta w zakresie zastosowania Internetu dla wspierania różnych działań przedsiębiorstwa, banku, urzędu administracji publicznej i innych organizacji,
 • przedsiębiorcy e-biznesu,
 • pracownika firm softwarowych, przy tworzeniu oprogramowania dla potrzeb biznesu elektronicznego i organizacji wirtualnych,
 • koordynatora projektów,
 • kierownika projektu, kontraktu lub programu.

Program studiów

Program studiów opracowany został z uwzględnieniem opinii przedstawicieli firmy SAS Institute Polska i IBM Polska w Radzie Programowej Kierunku. Ścisłe powiązanie programu studiów z potrzebami praktyki gospodarczej oraz uwzględnienie wyników najnowszych badań naukowych z dziedziny nauk ekonomicznych, umożliwia absolwentowi kierunku umiejętne stosowanie technologii informatycznych i metod ilościowych w zarządzaniu organizacją biznesową. Program studiów jest zgodny ze światowymi standardami w zakresie zarządzania projektami i biznesu elektronicznego. Na studiach magisterskich na Kierunku Informatyka i Ekonometria kształcenie prowadzone jest w ramach 3 specjalności:

 • Biznes elektroniczny,
 • Data Science - metody i systemy analityki danych [Nowość!]
 • Zarządzanie projektami IT.

Specjalności

Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Biznes elektroniczny
Data Science – metody i systemy analityki danych NOWOŚĆ
Zarządzanie projektami IT

Wykładowcy

Zajęcia na kierunku prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, którą tworzą zarówno uznani teoretycy z zakresu zarządzania, jak również praktycy doskonale zaznajomieni z technologią teleinformacyjną i znający aktualne trendy w dziedzinie informatyki. Prowadzący zajęcia na kierunku Informatyka i ekonometria to osoby posiadające bogaty dorobek naukowy zarówno w kraju jak i za granicą (realizowane projekty badawcze, udział w konferencjach międzynarodowych, publikacje w języku angielskim).

Współpraca

Lista przedsiębiorstw, które współpracują z kierunkiem Informatyka i ekonometria jest sukcesywnie poszerzana, a największe zainteresowanie współpracą wykazują firmy:

 • Accenture,
 • Comarch,
 • PwC,
 • IBM,
 • Sapiens,
 • BPSC,
 • Fujitsu,
 • Cagemini Data Services,
 • ING Tech Poland,
 • SAS Institute Polska.

Ponadto, jako student kierunku możesz poszerzać swoją wiedzę uczestnicząc w pracach Koła Naukowego Informatyki „Informaticus”, Koła Naukowego Systemów Informatycznych Zarządzania czy Studenckiego Koła Naukowego „Scienta Ingenium”. W ramach działalności kół naukowych studenci mają szansę realizować projekty dla praktyki gospodarczej i oryginalne prace badawcze, jak również uczestniczyć w konkursach organizowanych przez różne formy i instytucje.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci kierunku Informatyka i ekonometria mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie). Najczęściej wyjeżdżają do Czech, Chorwacji, Grecji i Niemiec, ale istnieje również możliwość wyjazdu m.in. do Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch czy Wielkiej Brytanii.

Po jakich kierunkach można studiować?

Studia na II stopniu kierunku Informatyka i ekonometria skierowane są do absolwentów studiów licencjackich o profilu menedżerskim, matematycznym oraz informatycznym, jednak w szczególności oferta edukacyjna kierowana jest do absolwentów studiów licencjackich uczelni ekonomicznych. Kandydat na studia powinien wykazywać zainteresowanie przedmiotami matematycznymi i informatycznymi, jak również procesami gospodarczymi. Odnajdą się u nas absolwenci m.in. takich kierunków, jak: Informatyka, Zarządzanie, czy Gospodarka cyfrowa.

Jak się dostać

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnym nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne. 

Kandydaci na studia drugiego stopnia kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów. W ramach limitów miejsc przyjmowani są kandydaci, których ocena na dyplomie jest nie niższa niż ocena graniczna ustalona przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

Wyjątkiem jest kierunek logistyka (3 semestralna), gdzie wymagany jest dyplom inżyniera lub magistra.

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

UWAGA! Jesteś jeszcze przed obroną, również możesz aplikować na studia. Wpisz w wykształceniu wyższym dokument jaki posiadasz (lub który bronisz np. w czerwcu/ lipcu 2024r.) oraz rok i kraj wydania. Potem wybierz interesujący Cię kierunek.

2. Wgraj do podania zdjęcie

Uwaga: Zdjęcie jest niezbędne do wygenerowania podania o przyjęcie na studia. 

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane z dyplomu

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie. Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł w internetowym systemie rekrutacji.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za rozliczoną w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu. W systemie IRK2 pojawi się informacja ze statusem "opłacono". W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! W przypadku, gdy fakt dokonania przez kandydata opłaty rekrutacyjnej uiszczonej w terminie nie zostanie odnotowany w systemie IRK, dzień po zakończonej rejestracji należy dostarczyć do Działu rekrutacji dowód wpłaty (osobiście, przez osobę trzecią lub zeskanować i wysłać na adres: rekrutacja@ue.katowice.pl.

Niedopełnienie niniejszego obowiązku wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.

Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

5. Sprawdź wyniki

W wyznaczonym terminie w systemie pojawi się informacja o kwalifikacji na studia. Otrzymasz także wiadomość o kwalifikacji e-mailem, na adres podany podczas rejestracji. 

Zakwalifikowanie na studia, nie oznacza, przyjęcia na studia. To informacja od Uczelni, że możesz podjąć studia na wybranym kierunku.

Teraz kolej na Ciebie!

Jeśli chcesz podjąć studia na kierunku, na który Cię zakwalifikowano konieczne jest złożenie dokumentów w wymaganym terminie.

6. Skompletuj dokumenty

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.
 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.
 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.
 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

Pamiętaj o konieczności okazania oryginałów dokumentów dot. wykształcenia oraz wykonania ich kserokopii przed wizytą w biurze Rekrutacji. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

*Jeśli nie posiadasz jeszcze wydanego dyplomu to możesz do dokumentów załączyć oryginał zaświadczenia o przebytej obronie. Zaświadczenie powinno zawierać nazwę uczelni, tryb i kierunek studiów, uzyskany tytuł zawodowy, datę i ocenę obrony, pieczęć i podpis osoby upoważnionej. Jednak możesz zostać przyjęty dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, w terminie 30 dni po obronie. 

7. Złóż dokumenty

Sprawdź w terminarzu dni i godziny urzędowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
ul. Bogucicka 5
40-287 Katowice

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

UWAGA! Jesteś jeszcze przed obroną, również możesz aplikować na studia. Wpisz w wykształceniu wyższym dokument jaki posiadasz (lub który bronisz np. w czerwcu/ lipcu 2024r.) oraz rok i kraj wydania. Potem wybierz interesujący Cię kierunek.

2. Wgraj do podania zdjęcie

Uwaga: Zdjęcie jest niezbędne do wygenerowania podania o przyjęcie na studia. 

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane z dyplomu

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie. Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł w internetowym systemie rekrutacji.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za rozliczoną w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu. W systemie IRK2 pojawi się informacja ze statusem "opłacono". W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! W przypadku, gdy fakt dokonania przez kandydata opłaty rekrutacyjnej uiszczonej w terminie nie zostanie odnotowany w systemie IRK, dzień po zakończonej rejestracji należy dostarczyć do Działu rekrutacji dowód wpłaty (osobiście, przez osobę trzecią lub zeskanować i wysłać na adres: rekrutacja@ue.katowice.pl.

Niedopełnienie niniejszego obowiązku wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.

Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

5. Sprawdź wyniki

W wyznaczonym terminie w systemie pojawi się informacja o kwalifikacji na studia. Otrzymasz także wiadomość o kwalifikacji e-mailem, na adres podany podczas rejestracji. 

Zakwalifikowanie na studia, nie oznacza, przyjęcia na studia. To informacja od Uczelni, że możesz podjąć studia na wybranym kierunku.

Teraz kolej na Ciebie!

Jeśli chcesz podjąć studia na kierunku, na który Cię zakwalifikowano konieczne jest złożenie dokumentów w wymaganym terminie.

6. Skompletuj dokumenty

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.
 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.
 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.
 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

Pamiętaj o konieczności okazania oryginałów dokumentów dot. wykształcenia oraz wykonania ich kserokopii przed wizytą w biurze Rekrutacji. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

*Jeśli nie posiadasz jeszcze wydanego dyplomu to możesz do dokumentów załączyć oryginał zaświadczenia o przebytej obronie. Zaświadczenie powinno zawierać nazwę uczelni, tryb i kierunek studiów, uzyskany tytuł zawodowy, datę i ocenę obrony, pieczęć i podpis osoby upoważnionej. Jednak możesz zostać przyjęty dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, w terminie 30 dni po obronie. 

7. Złóż dokumenty

Sprawdź w terminarzu dni i godziny urzędowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
ul. Bogucicka 5
40-287 Katowice

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych drugiego stopnia   4000 PLN [szczegóły i zniżki]

Limit miejsc

50

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7152

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7011

Karolina Żelazek

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7012
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3