Informatyka i ekonometria - studia magisterskie na UE Katowice

Studia na kierunku Informatyka i Ekonometria zorientowane są na doskonalenie zarządzania organizacjami opartymi na wiedzy oraz na wykorzystaniu technologii przetwarzania wiedzy, a także na rozwoju zastosowań nowoczesnych metod podejmowania decyzji i technologii informatycznych wspierających zarządzanie organizacją. Student kierunku otrzymuje wykształcenie pozwalające mu na zastosowanie technologii informatycznych i metod ilościowych w zarządzaniu organizacją biznesową, definiowaną szeroko, w tym jako korzystającą z technologii Internetu Rzeczy i przetwarzającą dane masowe (Big Data). Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów wspomagają absolwentów w eksploatacji systemów informatycznych, podejmowaniu decyzji zarządczych, prowadzeniu analiz ekonomicznych, zapewnieniu ochrony systemów informatycznych biznesu, oraz zastosowaniu technologii sieciowych dla wspomagania zarządzania organizacjami gospodarczymi.

Dlaczego warto?

Podejmując studia na kierunku Informatyka i ekonometria, masz możliwość nabycia zarówno umiejętności informatycznych, jak również podstawowej wiedzy z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, co ułatwi Ci w przyszłości sprawne poruszanie się w sferze biznesu. W trakcie studiów poznasz możliwe połączenia metod ilościowych i narzędzi informatycznych i ich wszechstronne wykorzystanie do modelowania, analizowania i prognozowania zjawisk gospodarczych.

Kompetencje po studiach

Absolwenci kierunku posiadają wszechstronne i kluczowe kwalifikacje interdyscyplinarne z dziedzin: ekonomia, zarządzanie, badania operacyjne, statystyka i informatyka. W ramach specjalności rozwijane są kompetencje i doskonalone są umiejętności w zakresie opracowywania strategii budowy i wdrażania systemów e-biznesu, projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów e-biznesu, posługiwania się technologiami teleinformatycznymi oraz wykorzystania narzędzi technologii informacyjnej do prowadzenia analiz z zakresu e- biznesu. Możliwe jest również zgłębianie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego zarządzania projektami, w szczególności z zakresu planowania i harmonogramowania projektów, zarządzania zespołami wykonawców i dokumentacją projektową.

Możliwości pracy po studiach

Studia na kierunku Informatyka i ekonometria umożliwiają nabycie wiedzy i kwalifikacji aktualnie poszukiwanych przez pracodawców. Absolwenci kierunku podejmują pracę w charakterze:

 • pracownika w firmie z branży ISP (Internet Services Providers), zajmującego się projektowaniem witryn internetowych, wykorzystujących technologie multimedialne i bazodanowe,
 • konsultanta w zakresie zastosowania Internetu dla wspierania różnych działań przedsiębiorstwa, banku, urzędu administracji publicznej i innych organizacji,
 • przedsiębiorcy e-biznesu,
 • pracownika firm softwarowych, przy tworzeniu oprogramowania dla potrzeb biznesu elektronicznego i organizacji wirtualnych,
 • koordynatora projektów,
 • kierownika projektu, kontraktu lub programu.

Program studiów

Program studiów opracowany został z uwzględnieniem opinii przedstawicieli firmy SAS Institute Polska i IBM Polska w Radzie Programowej Kierunku. Ścisłe powiązanie programu studiów z potrzebami praktyki gospodarczej oraz uwzględnienie wyników najnowszych badań naukowych z dziedziny nauk ekonomicznych, umożliwia absolwentowi kierunku umiejętne stosowanie technologii informatycznych i metod ilościowych w zarządzaniu organizacją biznesową. Program studiów jest zgodny ze światowymi standardami w zakresie zarządzania projektami i biznesu elektronicznego. Na studiach magisterskich na Kierunku Informatyka i Ekonometria kształcenie prowadzone jest w ramach 3 specjalności:

 • Biznes elektroniczny,
 • Data Science - metody i systemy analityki danych [Nowość!]
 • Zarządzanie projektami IT.

Specjalności

Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Biznes elektroniczny
Data Science – metody i systemy analityki danych NOWOŚĆ
Zarządzanie projektami IT

Wykładowcy

Zajęcia na kierunku prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, którą tworzą zarówno uznani teoretycy z zakresu zarządzania, jak również praktycy doskonale zaznajomieni z technologią teleinformacyjną i znający aktualne trendy w dziedzinie informatyki. Prowadzący zajęcia na kierunku Informatyka i ekonometria to osoby posiadające bogaty dorobek naukowy zarówno w kraju jak i za granicą (realizowane projekty badawcze, udział w konferencjach międzynarodowych, publikacje w języku angielskim).

Współpraca

Lista przedsiębiorstw, które współpracują z kierunkiem Informatyka i ekonometria jest sukcesywnie poszerzana, a największe zainteresowanie współpracą wykazują firmy:

 • Accenture,
 • Comarch,
 • PwC,
 • IBM,
 • Sapiens,
 • BPSC,
 • Fujitsu,
 • Cagemini Data Services,
 • ING Tech Poland,
 • SAS Institute Polska.

Ponadto, jako student kierunku możesz poszerzać swoją wiedzę uczestnicząc w pracach Koła Naukowego Informatyki „Informaticus”, Koła Naukowego Systemów Informatycznych Zarządzania czy Studenckiego Koła Naukowego „Scienta Ingenium”. W ramach działalności kół naukowych studenci mają szansę realizować projekty dla praktyki gospodarczej i oryginalne prace badawcze, jak również uczestniczyć w konkursach organizowanych przez różne formy i instytucje.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci kierunku Informatyka i ekonometria mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie). Najczęściej wyjeżdżają do Czech, Chorwacji, Grecji i Niemiec, ale istnieje również możliwość wyjazdu m.in. do Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch czy Wielkiej Brytanii.

Po jakich kierunkach można studiować?

Studia na II stopniu kierunku Informatyka i ekonometria skierowane są do absolwentów studiów licencjackich o profilu menedżerskim, matematycznym oraz informatycznym, jednak w szczególności oferta edukacyjna kierowana jest do absolwentów studiów licencjackich uczelni ekonomicznych. Kandydat na studia powinien wykazywać zainteresowanie przedmiotami matematycznymi i informatycznymi, jak również procesami gospodarczymi. Odnajdą się u nas absolwenci m.in. takich kierunków, jak: Informatyka, Zarządzanie, czy Gospodarka cyfrowa.

Jak się dostać

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

W razie problemów sprawdź najczęściej zadawane pytania w sprawie systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów.    

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie. Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu (w systemie IRK pojawi się informacja). Opłata nie jest księgowana automatycznie, dlatego może upłynąć do 5 dni, nim informacja o jej zaksięgowaniu pojawi się w systemie IRK. Jeżeli po tym czasie na twoim koncie w systemie IRK nadal nie będzie informacji o zaksięgowaniu opłaty, prześlij potwierdzenie dokonania przelewu na adres rekrutacja@ue.katowice.pl podając informacje, kogo dotyczy sprawa lub zabierz je ze sobą podczas składania dokumentów.  

Możesz skorzystać z blankietu wpłaty dostępnego w systemie lub dokonać przelewu przez Internet.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.

 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

 5. Jeżeli opłata rekrutacyjna nie została zaksięgowana na koncie kandydata w IRK, zabierz potwierdzenie uiszczenia tej opłaty.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

* Na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 może być przyjęta osoba, która przedstawi oryginał dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu.
W procesie rekrutacji kandydat może przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów, jednak może zostać przyjęta dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, nie później niż 9 września 2022 r. N
ieusunięcie braków formalnych spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Sprawdź w terminarzu dni i godziny urzędowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
ul. Bogucicka 5
40-287 Katowice

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.

W systemie IRK pojawi się informacja o wyniku przyjęcia na studia. Otrzymasz wiadomość mailem z informacją o wyniku przyjęcia na studia, na adres podany podczas rejestracji. 

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

W razie problemów sprawdź najczęściej zadawane pytania w sprawie systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów.    

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie.
Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu (w systemie IRK pojawi się informacja). Opłata nie jest księgowana automatycznie, dlatego może upłynąć do 5 dni, nim informacja o jej zaksięgowaniu pojawi się w systemie IRK. Jeżeli po tym czasie na twoim koncie w systemie IRK nadal nie będzie informacji o zaksięgowaniu opłaty, prześlij potwierdzenie dokonania przelewu na adres rekrutacja@ue.katowice.pl podając informacje, kogo dotyczy sprawa lub zabierz je ze sobą podczas składania dokumentów.

Możesz skorzystać z blankietu wpłaty dostępnego w systemie lub dokonać przelewu przez Internet.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.

 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

 4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, jeżeli nie została zaksięgowana w systemie IRK.

 5. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

Na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 może być przyjęta osoba, która przedstawi oryginał dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu.
W procesie rekrutacji kandydat może przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów, jednak może zostać przyjęta dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, nie później niż 9 września 2022 r. Nieusunięcie braków formalnych spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Sprawdź w terminarzu dni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • NA STUDIA W KATOWICACH
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • NA STUDIA W RYBNIKU
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.

W systemie IRK pojawi się informacja o wyniku przyjęcia na studia. Otrzymasz wiadomość mailem z informacją o wyniku przyjęcia na studia, na adres podany podczas rejestracji. 

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych drugiego stopnia   2900 PLN [szczegóły i zniżki]

Limit miejsc

50

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice