Biznes elektroniczny

Aby uzyskać więcej informacji wybierz stopień studiów:

Biznes elektroniczny - I stopień

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Celem specjalności Biznes elektroniczny jest przygotowanie zawodowe jej przyszłych absolwentów w zakresie prawidłowego i kompleksowego posługiwania się technologiami teleinformatycznymi, metodami i narzędziami informatyki.

Studenci specjalności Biznes elektroniczny zdobędą wiedzę na temat specyfiki zastosowań technologii informacji i telekomunikacji w różnych środowiskach biznesowych i w instytucjach non-profit.

Celem kształcenia na specjalności Biznes elektroniczny jest opanowanie wiedzy oraz nabycie i rozwijanie umiejętności w zakresie: planowania, projektowania, wdrażania, doskonalenia systemów e-biznesu, w tym szczególnie systemów e-commerce, e-marketingu, e-bankingu; wykorzystania narzędzi technologii informacyjnej do budowy systemów e-biznesu i m-biznesu; przeprowadzenia analiz ekonomicznych z zakresu e-biznesu; ochrony systemów e-biznesu itd. W ramach specjalności wykładane są przedmioty podejmujące zagadnienia dotyczące rozwoju i zastosowania systemów informatycznych biznesu elektronicznego, zastosowania baz danych, sieci komputerowych i urządzeń mobilnych w gospodarce na różnych poziomach organizacyjnych.

W trakcie zajęć organizowane są spotkania ze znanymi autorytetami w dziedzinie informatyki. Studenci mają możliwość wykonywania pod kierownictwem i patronatem praktyków biznesowych ciekawych projektów z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych we współczesnym biznesie. To pozwala im weryfikować zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu. Dzięki temu mogą po ukończeniu studiów śmiało realizować swoje pomysły w praktyce gospodarczej lub rozpocząć własne przedsięwzięcia biznesowe.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Student specjalności Biznes elektroniczny uczestniczy w zajęciach z następujących przedmiotów:

 • Grafika w e-biznesie,
 • Analiza i projektowanie witryn, portali i aplikacji internetowych,
 • Bezpieczeństwo w e-biznesie
 • Narzędzia analityczne e-biznesu
 • Systemy informatyczne zarządzania oraz ich integracja
 • Administracja sieci komputerowych
 • Programowanie usług w środowisku rozproszonym.

Absolwent specjalności Biznes Elektroniczny posiada wiedzę w zakresie aktualnych trendów dotyczących projektowania stron internetowych i zna:

 • technologie internetowe i możliwości wykorzystania ich w organizacji,
 • zasady projektowania, tworzenia, działania stron i aplikacji internetowych,
 • popularne języki tworzenia stron internetowych,
 • zasady integrowania aplikacji ze źródłami danych,
 • narzędzia do budowy, utrzymania i rozwoju stron i serwisów internetowych,
 • zasady bezpieczeństwa w sieci.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Ze względu na bardzo szybki postęp technologiczny, w organizacjach pojawia się silna potrzeba zatrudnienia specjalistów, którzy potrafią być kreatywni w tworzeniu nowych i innowacyjnych zastosowań technologii w zmiennym technologicznie, ekonomicznie i legislacyjnie środowisku.

Po ukończeniu specjalności można pracować jako ekspert, konsultant lub specjalista branży IT, e-commerce, biznesu elektronicznego i marketingu, jako np.:

 • Analityk ruchu na stronach internetowych;
 • Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych;
 • Menedżer zawartości serwisów internetowych;
 • Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta;
 • Pracownik pozycjonowania stron internetowych;
 • Projektant i architekt systemów teleinformatycznych;
 • Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych;
 • Specjalista do spraw sprzedaży;
 • Specjalista do spraw stron internetowych, internetu i intranetu;
 • Specjalista sprzedaży technologii i usług informatycznych;
 • Specjalista zarządzania informacją;
 • Specjalista zastosowań informatyki;
 • Tester oprogramowania komputerowego.

4. DODATKOWE INFORMACJE

W ramach specjalności proponujemy doskonalenie zainteresowań na zajęciach z certyfikowanymi tutorami, a także doskonalenie umiejętności praktycznych na zajęciach w ramach Kół Naukowych działających przy Katedrze Informatyki tj. Koło Naukowe „Informaticus” oraz Koło Naukowe Systemów Informatycznych Zarządzania. W ramach pracy Koła Naukowego studenci zajmują się badaniami i rozwojem systemów klasy Enterprise Resource Planning (ERP) w kierunku e-biznesu oraz ochroną danych w Internecie.

Biznes elektroniczny - II stopień

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Celem specjalności jest rozwijanie kompetencji i doskonalenie umiejętności w zakresie: opracowywania strategii budowy i wdrażania systemów e-biznesu, projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów e-biznesu; posługiwania się technologiami teleinformatycznymi oraz metodami i narzędziami informatyki; wykorzystania narzędzi technologii informacyjnej do prowadzenia analiz z zakresu e-biznesu.

Specjalność Biznes elektroniczny warto wybrać ze względu na duże znaczenie Internetu w strategii funkcjonowania współczesnych organizacji oraz szeroką ofertę rozwiązań internetowych, a w związku z tym rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w obszarze e-biznesu (e-giełdy, e-administracja, e-praca, EDI), e-handlu (sklepy internetowe, e-bankowość, handel e-produktami) i e-logistyki.

Specjalność doskonali w zakresie: projektowania portali i systemów e-biznesu, programowania usług w środowisku rozproszonym, wyszukiwania w cyberprzestrzeni, systemów rozproszonych i przetwarzania w chmurze, multimediów, narzędzi analitycznych, marketingu internetowego oraz ochrony zasobów w Internecie.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

W rezultacie kształcenia na specjalności Biznes elektroniczny student nabywa wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne nt.:

 • strategii informatyzacji i wdrażania systemów biznesu elektronicznego,
 • projektowania i wdrażania portali korporacyjnych,
 • zastosowań multimediów i grafiki komputerowej w e-biznesie,
 • administrowania usługami informatycznymi przetwarzania w chmurze,
 • tworzenia rozproszonych systemów informatycznych e-biznesu wykorzystujących dane zgromadzone w bazach i hurtowniach danych,
 • projektowania usług internetowych (Web Services)
 • marketingu w wyszukiwarkach internetowych,
 • sieci społecznościowych w gospodarce elektronicznej,
 • ochrony zasobów i procesów,
 • wdrażania technologii mobilnych w biznesie.

Absolwenci specjalności Biznes elektroniczny spełniają oczekiwania społeczeństwa i gospodarki w zakresie umiejętności zastosowania technologii informatycznych, telekomunikacyjnych i mobilnych.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Posiadana przez absolwenta wiedza i zdobyte umiejętności pozwolą mu występować na rynku pracy w roli:

 • przedsiębiorcy e-biznesu, prowadzącego np. e-sklep, witrynę internetową, portal korporacyjny, aukcje internetowe itp.,
 • pracownika przedsiębiorstw handlowych, banków, urzędów, itp., odpowiedzialnego za projektowanie i administrowanie witrynami internetowymi oraz czuwającego nad ich bezpieczeństwem,
 • kompetentnego pracownika w firmie z branży ISP (Internet Services Providers), zajmującego się projektowaniem witryn internetowych, wykorzystujących technologie multimedialne i bazodanowe,
 • konsultanta w zakresie zastosowania Internetu dla wspierania różnych działań przedsiębiorstwa, banku, urzędu administracji publicznej i innych organizacji,
 • pracownika firm softwarowych, przy tworzeniu oprogramowania dla potrzeb biznesu elektronicznego i organizacji wirtualnych.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkie prognozy i analizy rynku pracy wskazują, że zapotrzebowanie na specjalistów biznesu elektronicznego będzie dalej rosło, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie i na świecie. Połączenie wiedzy z zakresu technologii informacyjnych oraz ekonomii i zarządzania pozwoli absolwentom specjalności uzyskać przewagę na bardzo konkurencyjnym globalnym rynku pracy.

Według informacji zamieszczonych na portalu Europe's Information Society (ec.europa.eu/information_society/) biznes elektroniczny ma pierwszorzędne znaczenie dla przedsiębiorstw, zwłaszcza MSP, ponieważ umożliwia realizację wielu czynności online. Dzięki temu firmy mogą odnosić korzyści z jednolitego rynku, obniżać ceny i oferować światu najlepsze europejskie produkty. Biznes elektroniczny umożliwia nowe formy partnerstwa, poprawia wydajność firm oraz jakość oferowanych przez nie produktów i usług. Możliwości w tym zakresie są w Europie szczególnie atrakcyjne, gdyż biznes elektroniczny umożliwia wielu firmom korzystanie ze sposobności jakie kreuje wspólny rynek.