Biznes elektroniczny

Aby uzyskać więcej informacji wybierz stopień studiów:

Biznes elektroniczny - I stopień

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność Biznes elektroniczny jest ukierunkowana na przygotowanie zawodowe jej przyszłych absolwentów w zakresie prawidłowego i kompleksowego posługiwania się technologiami teleinformatycznymi, metodami i narzędziami informatyki. Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę na temat specyfiki zastosowań technologii informacji i telekomunikacji w różnych środowiskach biznesowych i w instytucjach non-profit.

Program przedmiotów prowadzonych w ramach specjalności obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące rozwoju i zastosowania systemów informatycznych biznesu elektronicznego, zastosowania baz danych, sieci komputerowych i urządzeń mobilnych w gospodarce na różnych poziomach organizacyjnych.

W szczególności program specjalności obejmuje przedmioty takie jak: 

 • analiza i projektowanie witryn internetowych, 
 • grafika w e-biznesie,
 • systemy informatyczne zarządzania
 • bezpieczeństwo systemów e-biznesu,
 • integracja systemów informatycznych,
 • inżynieria aplikacji internetowych
 • systemy kierowania produkcją 
 • administracja sieciami komputerowymi,
 • narzędzia analityczne w e-biznesie, 
 • portale i systemy informatyczne e-biznesu,
 • programowanie usług w środowisku rozproszonym.

Ponadto, w trakcie zajęć organizowane są spotkania ze znanymi autorytetami w dziedzinie informatyki. Studenci mają możliwość wykonywania pod kierownictwem i patronatem praktyków biznesowych ciekawych projektów z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych we współczesnym biznesie. To pozwala im weryfikować zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu, dzięki temu mogą po ukończeniu studiów śmiało realizować swoje pomysły w praktyce gospodarczej lub rozpocząć własne przedsięwzięcia biznesowe.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Absolwent specjalności Biznes elektroniczny posiada wiedzę w zakresie aktualnych trendów dotyczących projektowania stron internetowych i zna: 

 • narzędzia technologii informacyjnej oraz możliwości wykorzystania ich do budowy e-biznesu i m-biznesu, 
 • zasady projektowania, tworzenia, działania stron, portali i aplikacji internetowych, 
 • popularne języki tworzenia stron internetowych, 
 • zasady integrowania aplikacji z źródłami danych, 
 • narzędzia do budowy, utrzymania i rozwoju stron i serwisów internetowych, 
 • zasady bezpieczeństwa w sieci
 • metody analiz ekonomicznych z zakresu e-biznesu. 

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Szybki postęp technologiczny powoduje stałą potrzebę zatrudniania specjalistów, wyróżniających się kreatywnością w tworzeniu nowych i innowacyjnych zastosowań technologii w zmiennym technologicznie, ekonomicznie i legislacyjnie środowisku. 

Absolwent specjalności może pracować jako ekspert, konsultant czy specjalista branży IT, e-commerce, biznesu elektronicznego i marketingu, na stanowiskach:

 • analityk ruchu na stronach internetowych, 
 • konsultant do spraw systemów teleinformatycznych, 
 • menedżer zawartości serwisów internetowych, 
 • pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta, 
 • projektant i architekt systemów teleinformatycznych, 
 • specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych, 
 • specjalista do spraw stron internetowych, Internetu i Intranetu, 
 • specjalista sprzedaży technologii i usług informatycznych, 
 • tester oprogramowania komputerowego.

4. DODATKOWE INFORMACJE

W ramach specjalności Biznes elektroniczny Studenci mogą doskonalić swoje zainteresowania na zajęciach z certyfikowanymi tutorami, a umiejętności praktyczne na zajęciach w ramach Kół Naukowych działających przy Katedrze Informatyki (Koło Naukowe „Informaticus”, Koło Naukowe Systemów Informatycznych Zarządzania). W ramach pracy Koła Naukowego Studenci zajmują się badaniami i rozwojem klasy Enterprise Resource Planning (ERP) w  kierunku e-biznesu oraz ochroną danych w Internecie.

Biznes elektroniczny - II stopień

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Celem specjalności Biznes elektroniczny jest rozwijanie kompetencji i doskonalenie umiejętności w zakresie: 

 • opracowania strategii budowy i wdrażania systemów e-biznesu, 
 • projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów e-biznesu,
 • posługiwania się technologiami teleinformatycznymi oraz metodami i narzędziami informatyki, 
 • planowania i realizacji audytów technologii teleinformacyjnych,
 • wykorzystania narzędzi technologii informacyjnej do prowadzenia analiz powdrożeniowych z zakresu e-biznesu.

Ze względu na duże znaczenie Internetu w strategii funkcjonowania współczesnych organizacji oraz szeroką ofertę rozwiązań internetowych, a w związku z tym rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w obszarze e-biznesu (e-giełdy, e-administracja, e-praca, EDI), e-handlu (sklepy internetowe, e-bankowość, handel e-produktami) i e-logistyki, absolwenci specjalności są stale poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. 

W ramach specjalności realizowane są przedmioty takie jak:

 • analiza i projektowanie portali korporacyjnych,
 • strategia informatyzacji i wdrażania systemów e-biznesu,
 • audyt wykorzystania technologii teleinformacyjnych, 
 • multimedia w e-biznesie,
 • ochrona zasobów informatycznych i procesów,
 • systemy rozproszone i przetwarzanie w chmurze,
 • usługi internetowe (web services),
 • systemy informatyczne kontrolingu,
 • wdrażanie technologii mobilnych w biznesie.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studiowanie na specjalności Biznes elektroniczny pozwala zdobyć wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie :

 • strategii informatyzacji i wrażania systemów biznesu elektronicznego
 • projektowania i wrażania portali korporacyjnych
 • zastosowań multimediów i grafiki komputerowej w e-biznesie
 • administrowania usługami informatycznymi przetwarzania w chmurze
 • tworzenia rozproszonych systemów informatycznych e-biznesu wykorzystujących dane zgromadzone w bazach i hurtowniach danych
 • projektowania usług internetowych (Web Services) 
 • marketingu w wyszukiwarkach internetowych,
 • sieci społecznościowych w gospodarce elektronicznej,
 • ochrony zasobów i procesów,
 • wdrażania technologii mobilnych  biznesie.

Absolwenci tej specjalności spełniają oczekiwania społeczeństwa i gospodarki w zakresie umiejętności zastosowania technologii informatycznych, telekomunikacyjnych i mobilnych.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Wiedza oraz umiejętności nabyte podczas studiów, pozwolą absolwentowi występować na rynku pracy w roli:

 • przedsiębiorcy e-biznesu, prowadzącego np. e-sklep, witrynę internetową, portal korporacyjny, aukcje internetowe itp.,
 • pracownika przedsiębiorstw handlowych, banków, urzędów itp., odpowiedzialnego za projektowanie i administrowanie witrynami internetowymi oraz czuwającego nad ich bezpieczeństwem, 
 • kompetentnego pracownika w firmie z branży ISP (Internet Services Providers), zajmującego się projektowaniem witryn internetowych, wykorzystujących technologie multimedialne i bazodanowe, 
 • konsultanta w zakresie zastosowania Internetu dla wspierania różnych działań przedsiębiorstwa, banku, urzędu administracji publicznej i  innych organizacji,
 • audytora technologii teleinformacyjnych, 
 • pracownika firm softwarowych, przy tworzeniu oprogramowania dla potrzeb biznesu elektronicznego i organizacji wirtualnych.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Analizy rynku pracy wskazują, że zapotrzebowanie na specjalistów biznesu elektronicznego stale będzie rosło, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Połączenie wiedzy z zakresu technologii informacyjnych, ekonomii i zarządzania, pozwala absolwentom specjalności uzyskać przewagę na konkurencyjnym globalnym rynku pracy. 

Według informacji zamieszczonych na portalu Europe’s Information Society (ec.europa.eu/information_society/), biznes elektroniczny ma pierwszorzędne znaczenie dla przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP. Biznes elektroniczny poprawia wydajność firm oraz jakość oferowanych przez nie produktów i usług, firmy mogą odnosić korzyści z jednolitego rynku, obniżając ceny i oferując światu najlepsze europejskie produkty. Możliwości w tym zakresie są w Europie szczególnie atrakcyjne, albowiem wiele firm, prowadząc biznes elektroniczny korzysta ze sposobności jakie kreuje wspólny rynek.