Specjalność: transport w systemach logistycznych

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Współczesny świat niezaprzeczalnie stał się globalną wioską - coraz łatwiej jest prowadzić biznes na rynkach zagranicznych, często bardzo egzotycznych. I chociaż obecnie zaobserwować można zmniejszanie dystansu kulturowego, przez co przepływ informacji jest znacznie ułatwiony, to fizyczna odległość pomiędzy różnymi krajami pozostaje niezmienna. Aby skutecznie odnaleźć się na współczesnym rynku niezbędne jest nie tylko posiadanie szerokiej sieci relacji biznesowych, ale również (a może i przede wszystkim) – umiejętności pozwalających na dostarczenie bardziej konkurencyjnego produktu do kontrahentów. Jest to wyzwanie coraz trudniejsze, niemniej jednak sprawna organizacja przepływu towarów w dużej mierze determinować będzie konkurencyjność przedsiębiorstwa.. Specjalność „transport w systemach logistycznych” ma za zadanie przekazać studentom techniki, pozwalające na efektywną organizację transportu w makro- jak mikroskali.

Przekazywana wiedza specjalistyczna oparta jest na współczesnym dorobku światowej i polskiej myśli naukowej ekonomiki transportu, logistyki oraz dyscyplin pokrewnych. Ważnym źródłem wiadomości, przekazywanych na zajęciach dydaktycznych z przedmiotów specjalnościowych, jest doświadczenie badawcze i praktyczne kadry naukowo-dydaktycznej. Prowadzone na specjalności wykłady pozwalają na dogłębne poznanie teoretycznych zasad organizacji transportu, które to później zostaną praktycznie wykorzystane na ćwiczeniach poprzez rozwiązywanie studiów przypadku, wypełnianie dokumentacji czy analizę procesów logistycznych faktycznie istniejących przedsiębiorstw.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Absolwenci są wszechstronnie wykształconymi ekonomistami posiadającymi wiedzę niezbędną do rozwiązywania problemów praktyki gospodarowania w organizacjach gospodarczych, administracji publicznej i organizacjach społecznych non-profit. Atutem absolwentów jest znajomość specyficznej problematyki procesów transportowych oraz umiejętność rozpatrywania zagadnień ekonomicznych w realnych warunkach funkcjonowania rynku TSL. Szczególną cechą absolwentów specjalności jest zdolność podejmowania czynności zawodowych związanych z procesami transportowymi, w tym z przewozami, spedycją, a także logistyką.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwenci specjalności mogą być zatrudniani w różnych organizacjach jako menedżerowie transportu, spedytorzy i logistycy oraz jako analitycy i menedżerowie firm na rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznym, a także jako pracownicy administracji publicznej wyspecjalizowani w kształtowaniu systemów transportowych i logistycznych. Ogół teoretycznej i praktycznej wiedzy, związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstw transportowych, spedycyjnych i logistycznych, uzyskanej przez studentów w trakcie procesu dydaktycznego, może też skutkować podejmowaniem przez absolwentów samodzielnej działalności gospodarczej.

4. DODATKOWE INFO

  • Współpraca z przedsiębiorstwami z branży TSL – możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego w ramach praktyk czy płatnych staży.
  • Uczestnictwo w pracach Studenckiego Koła Naukowego Transportu – współpraca ze środowiskiem biznesowym oraz akademickim, wyjazdy studyjne, projekty, konferencje naukowe.
  • Nawiązanie kontaktu z biznesem poprzez udział w programie Top Young 100 bazującym na współpracy studentów kierunków logistycznych z różnych ośrodków naukowych z praktyką gospodarczą – praca na „żywym organizmie biznesowym”.